Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25618
 • ItemOpen Access
  Αποτελεσματικότητα χρήσης βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών στο πλαίσιο υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
  (2024-06-06) Κοντονή, Ευγενία; Kontoni, Evgenia
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα χρήσης βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών σε επιμορφωτικά προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του νομού Αττικής. Επίσης, επιδιώκεται να αναδειχθούν οι δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων κατά την εφαρμογή των συμμετοχικών τεχνικών, όσο και ο βαθμός στον οποίο αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό, διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου, ως ερευνητικό εργαλείο. Συλλέχθηκαν 73 ερωτηματολόγια από διαφορετικές περιοχές του νομού Αττικής τόσο ηλεκτρονικά, όσο και με δια ζώσης επικοινωνία. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψε πως οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές και θεωρούν πως κρίνονται πολύ αποτελεσματικές, καθώς συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, εντοπίστηκαν και ορισμένες δυσκολίες κατά την εφαρμογή των συμμετοχικών τεχνικών. Κλείνοντας διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές που αφορούν τη χρήση συμμετοχικών τεχνικών, την ανάπτυξη ισότιμων σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων και ορισμένων δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος.
 • ItemOpen Access
  Ανάπτυξη νέων πολυμερικών ηλεκτρολυτών με εφαρμογή στην αλκαλική ηλεκτρόλυση του νερού
  (2024-06-17) Γκιόσι, Σάρα; Gjoshi, Sara
  Τμήμα Χημείας (ΜΔΕ)
  Καθώς οι ενεργειακές απαιτήσεις αυξάνονται εκθετικά με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και σε συνδυασμό με την μακροχρόνια χρήση ορυκτών καυσίμων που έχει οδηγήσει σε τεράστια οικολογική καταστροφή, καθίσταται αναγκαία η αναζήτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το υδρογόνο αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο εναλλακτικό φορέα ενέργειας, ικανό να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο σύστημα ενέργειας βασιζόμενο σε ανανεώσιμες πηγές. Η μεγάλης κλίμακας (GW) παραγωγή υδρογόνου μέσω της ηλεκτρόλυσης του νερού αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την πράσινη μετάβαση και την μείωση των ρύπων από την καύση των ορυκτών καυσίμων λόγω της δυνατότητας αποθήκευσης του καθώς και της χρήσης του για την παραγωγή βιώσιμων καυσίμων, χημικών και υλικών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη διατάξεων αλκαλικής ηλεκτρόλυσης που χρησιμοποιούν ως ηλεκτρολύτη πυκνή πολυμερική μεμβράνη που είτε βασίζεται σε πολικά (μη ιοντικά) πολυμερή που αλληλεπιδρούν με υδατικό διάλυμα ΚΟΗ (Ion Solvating Membrane, ISM) είτε βασίζεται σε κατιονικά πολυμερή που φέρουν ως αντισταθμιστικά ιόντα, υδροξυλιόντα (μεμβράνη ανταλλαγής ανιόντων, ΑΕΜ) λόγω των πλεονεκτημάτων που φέρουν έναντι της κλασσικής ηλεκτρόλυσης. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις πολυμερικές μεμβράνες που χρησιμοποιούνται εμφανίζουν ανεπαρκή ιοντική αγωγιμότητα και περιορισμένη αλκαλική σταθερότητα. Η βελτίωση αυτών των δύο κρίσιμων παραμέτρων, θεωρείται απαραίτητη για την αύξηση της απόδοσης και της μακροχρόνιας λειτουργίας αυτών των συστημάτων. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας αναπτύχθηκαν και μελετήθηκαν διεξοδικά ISM και AEM πολυμερικές αλκαλικές μεμβράνες για την εφαρμογή τους στην ηλεκτρόλυση του νερού. Στο πρώτο μέρος, αρχικά συντέθηκαν τα πρόδρομα συμπολυμερή που βασίζονται σε μια αλκαλικά σταθερή, ανθρακική κύρια πολυμερική αλυσίδα (απουσιάζουν οι αιθερικοί δεσμοί) που περιέχει τμήματα τριφαινυλενίου-ισατίνης μέσω αντίδρασης πολυυδροξυαλκυλίωσης Friedel-Crafts καταλυόμενης από υπεροξέα. Τα συμπολυμερή αυτά στη συνέχεια τροποποιήθηκαν με εισαγωγή της κατιονικής ομάδας πιπεριδινίου, η οποία επιλέχθηκε λόγω της υψηλής αλκαλικής της σταθερότητας. x Τα κατιόντα πιπεριδινίου συνδέθηκαν στην κύρια πολυμερική αλυσίδα είτε μέσω μακριάς αλειφατικής πλευρικής αλυσίδας, είτε μέσω μιας πλευρικής υδρόφιλης αλυσίδας αιθυλενοξειδίου, προκειμένου να ενισχυθεί ο μικροφασικός διαχωρισμός. Η πιστοποίηση των δομών τους πραγματοποιήθηκε με 1H-NMR και ATR-FTIR φασματοσκοπία. Ακολούθησε η μετατροπή των AEMs συμπολυμερών στις αντίστοιχες μεμβράνες τους (υδροξυλιακή μορφή) και η μελέτη τους ως προς την ιονοανταλλακτική τους ικανότητα (IEC), την ικανότητα εμποτισμού τόσο σε νερό όσο και σε υδατικό διάλυμα ΚΟΗ. Επίσης, εξετάστηκε η θερμική τους σταθερότητα, η ηλεκτροχημική τους συμπεριφορά, η οποία περιλαμβάνει μετρήσεις ιοντικής αγωγιμότητας, και η χημική τους σταθερότητα σε αλκαλικά διαλύματα ΚΟΗ στους 80 οC για διαφορετικούς χρόνους. Στο δεύτερο μέρος, παρασκευάστηκαν μίγματα πολυβενζιμιδαζολίου με αρωματικό συμπολυμερές που βασίζεται σε μια αλκαλικά σταθερή, ανθρακική κύρια πολυμερική αλυσίδα (απουσία αιθερικών δεσμών) που φέρει πλευρικές ομάδες πολυ(αιθυλενοξειδίου) (PEO) διαφορετικού μήκους οι οποίες μπορούν να αλληλεπιδρούν με υδατικό διάλυμα ΚΟΗ. Οι ISM μεμβράνες αυτές μελετήθηκαν επίσης ως προς την ικανότητα εμποτισμού σε υδατικό διάλυμα ΚΟΗ, την ηλεκτροχημική τους συμπεριφορά, και εκτενέστερα ως προς την χημική τους σταθερότητα σε αλκαλικά διαλύματα KOH στους 80 οC για έξι μήνες.
 • ItemOpen Access
  Η επίδραση των μεταρρυθμίσεων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στην ανάπτυξη
  (2024-06-13) Αναστασόπουλος, Κωνσταντίνος; Anastasopoulos, Konstantinos
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)
  Η Ελλάδα από το 1980 και μετά αποτέλεσε μέρος ευρωπαϊκών και διεθνών σχηματισμών και η πολιτική της ζωή άρχισε να εντάσσεται σε ένα νέο πλαίσιο. Η ένταξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα η πολιτική της να μην είναι αμιγώς εθνική, αλλά να επηρεάζεται από αποφάσεις που παίρνονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) αποτελεί σημαντικό φορέα χάραξης εκπαιδευτικών πολιτικών που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία όχι μόνο των κρατών μελών της, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύτιμο αγαθό και ένας ισχυρός μοχλός ανάπτυξης. Ο όρος αυτός αναφέρεται στην οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία που παρέχεται από την Πολιτεία μέσω των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από διαφορετικές βαθμίδες, με στόχο την απόκτηση χρήσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων σε νέους ανθρώπους, ώστε αυτοί να διαμορφωθούν ως εργατικό δυναμικό και να απορροφηθούν στην αγορά. Η εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνιών και αποτελεί πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης του ανθρώπου. Όλα τα παραπάνω, γίνονται πράξη μέσω της εκπαιδευτική μονάδας και είτε αφορά την πρωτοβάθμια είτε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί έναν οργανισμό που απαρτίζεται από τον διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, το συνεργείο καθαριότητας, το κυλικείο, τον επιστάτη και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Στα πλαίσια αυτά, αποτελεί το βασικό πυρήνα της εκπαίδευσης. Αντιμετωπίζει θέματα, όπως είναι η σχολική βία, η παραβατικότητα, η υλικοτεχνική υποδομή, το αξιόπιστο περιβάλλον εκπαίδευσης. Στη σημερινή εποχή, της παγκοσμιοποιημενης οικονομίας και πολυπολιτισμικότητας, οι κοινωνίες καλούνται να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στα θέματα της εκπαίδευσης, καθώς θεωρείται σημαντικός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στα πλαίσια των σύγχρονων «κοινωνιών και οικονομιών της γνώσης». Οι εξελίξεις οι οικονομικές, οι πολιτικές, οι κοινωνικές και οι πολιτιστικές έχουν επιπτώσεις πέρα από τα σύνορα των κρατών. Οι χώρες συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα, ενσωματώνοντας διεθνείς κανονισμούς στις εθνικές νομοθεσίες. Στη νέα πραγματικότητα, η μελέτη των διεθνών εξελίξεων σε θέματα εκπαιδευτικών συστημάτων συμβάλλει στην καλύτερη ανάλυση και κατανόηση ζητημάτων που απασχολούν τον τομέα της εκπαίδευσης σε μια χώρα, διευρύνοντας έτσι την αντίληψη τους σε θέματα που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Η παρούσα εργασία εξετάζει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο και μελετά τις επιδράσεις αυτών στην ανάπτυξη της χώρας.
 • ItemOpen Access
  Ψηφιακή διακυβέρνηση και ασφάλεια μεταφορών στην Ελλάδα
  (2024-06-19) Βουλδής, Μάριος; Vouldis, Marios
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία διερευνά το ζήτημα της ασφάλειας των μεταφορών στην Ελλάδα, με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών, που αναντίρρητα έχουν εισχωρήσει σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας και των δραστηριοτήτων των περισσότερων πολιτών, αλλά και επαγγελματιών. Αφού γίνει προσπάθεια για τον ορισμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αναφορά στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές της, αλλά και στο πώς μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος άλλοτε ιδιαίτερα χρονοβόρων και πολύπλοκων διαδικασιών, με θετικές κοινωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις, αναφέρονται οι κατηγορίες στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί αυτή, όπως και τα πλεονεκτήματα και ίσως οι αδυναμίες της σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στην σημασία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπό ένα πιο σφαιρικό πρίσμα, όπως και στις προκλήσεις από την εφαρμογή της, με έμφαση στις νεότερες εποχές και στις ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω κάποιων σύγχρονων συνθηκών, με μια από τις πιο καταλυτικές να είναι η έξαρση του Covid-19. Προτείνονται, δε, ορισμένες παράμετροι που θα καθιστούσαν πιο ομαλή και πιο ολοκληρωμένη την διαδικασία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψιν και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, που ήρθαν να μεταλλάξουν εξ ορισμού την λειτουργία τους και να τους δείξουν νέους δρόμους εξέλιξης και βελτίωσης. Έπειτα, γίνεται ειδικότερη αναφορά στο κομμάτι των μεταφορικών δικτύων και στο πώς τα ηλεκτρονικά συστήματα στον τομέα των μεταφορών μπορούν να λειτουργήσουν για να διευκολύνουν τις διαδικασίες που εμπλέκονται σε κάθε στάδιό τους, καθιστώντας το τελικό αποτέλεσμα πιο γρήγορο και αποτελεσματικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συστήματα εντοπισμού θέσεως, όπως είναι το GPS, που αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες στον χώρο των μεταφορών, όπως και τα συστήματα GSMκαι GIS, που μπορούν να συνυπάρξουν για την όσο δυνατόν καλύτερη εμπειρία στις μεταφορές και διανομές. Το ζήτημα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS), που εξετάζεται παρακάτω, δεν θα μπορούσε να λείπει από μια συνολική αξιολόγηση των νέων εργαλείων που προσφέρονται για την βελτίωση της διαδικασίας των μεταφορών, ενσωματώνοντας τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εργαλειοθήκη τους, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις μεταφορές, την παροχή γνώσεων για δρομολόγια που τελούνται στην αστική συγκοινωνία, την προσφορά δικλίδων ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στον δρόμο και γενικότερα την διαχείριση της κυκλοφορίας σε όλα της τα στάδια. 4 Η οδική ασφάλεια και οι απειλές της ασφάλειας των μεταφορών θίγονται αμέσως μετά, με έμφαση στο ζήτημα της προστασίας της ταυτότητας και των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών των έξυπνων συστημάτων μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψιν όλους τους τρόπους που μπορούν να παραβιαστούν, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αποφευχθεί η όποια δυσάρεστη συνέπεια στην ασφάλεια των μεταφορών, λόγω της χρήσης των έξυπνων συστημάτων. Καθίσταται σαφές το πόση έμφαση έχει δοθεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, μια ανάγκη που προκύπτει από την χρήση των προσωπικών πληροφοριών ιδιωτών και εταιρειών σε πολλών, πλέον, ειδών δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων είναι και εκείνες στο πλαίσιο των μεταφορών. Στην συνέχεια, αναφέρονται περισσότερο αναλυτικά οι νέες τεχνολογίες που αφορούν συγκεκριμένα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και συγκεκριμένα το κομμάτι των μεταφορών, όπως και το πώς ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση πολλών λειτουργιών των μεταφορών μπορεί να συμβεί. Για ακόμη μια φορά, εκθέτονται οι κίνδυνοι που μπορεί να συνεπάγονται την χρήση των δεδομένων στις μεταφορές συγκεκριμένα, οι οποίες κατηγοριοποιούνται και διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιείται στην εκάστοτε περίπτωση. Έμφαση δίνεται στο κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου, με την αναφορά στα συστήματα τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης που χρησιμοποιεί στην Ελλάδα και όχι μόνο, στις ευπάθειες που δυνητικά μπορεί να έχουν τα συστήματα αυτά, όπως και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προφυλαχτεί και να αποφύγει τις δυσμενείς επιπτώσεις μιας λανθασμένης χρήσης τους, λαμβάνοντας μέτρα φυσικής ασφάλειας, κυβερνοασφάλειας και κυβερνοφυσικής-ασφάλειας. Έτσι, ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή, δίνεται μια σφαιρική προσέγγιση του ζητήματος της ασφάλειας των μεταφορών, εν όψει των τεχνολογικών εξελίξεων και της αξιοποίησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, των σημαντικών αλλαγών που έχουν επιφέρει στις μεταφορές, των τρωτών σημείων και των δυνατοτήτων εξέλιξής τους.
 • ItemOpen Access
  Μετασχηματιστική ηγεσία : η σημασία και ο αντίκτυπός της στην οργανωτική
  (2024-06-13) Ιωάννου, Παναγιώτα; Ioannou, Panagiota
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΔΕ)
  Η μετασχηματιστική ηγεσία είναι μια ισχυρή και επιδραστική προσέγγιση ηγεσίας που επικεντρώνεται στην έμπνευση και την παρακίνηση των οπαδών για να επιτύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτή η τεχνική είναι ζωτικής σημασίας σε οργανωτικές καταστάσεις, καθώς προωθεί την καινοτομία, βελτιώνει τη δέσμευση των εργαζομένων και ενισχύει τη συνολική οργανωτική απόδοση. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος των επιχειρήσεών τους, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό όραμα, καλλιεργώντας ισχυρές σχέσεις και προωθώντας τη συνεχή βελτίωση. Διαθέτουν εξαιρετικές δεξιότητες στον αποτελεσματικό χειρισμό των αλλαγών, στην πρωτοπορία της καινοτομίας και στην καλλιέργεια μιας ευνοϊκής εργασιακής κουλτούρας. Αυτό το στυλ ηγεσίας δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη ενός εμπνευσμένου οράματος για το μέλλον που συνάδει με τους στόχους και τις αξίες του οργανισμού. Στοχεύει επίσης στην καλλιέργεια μιας αίσθησης κοινού σκοπού και αφοσίωσης μεταξύ των μελών. Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες δημιουργούν ουσιαστικές συνδέσεις με τα μέλη της ομάδας τους, καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη και επιδεικνύοντας αυθεντική φροντίδα για την ευημερία και την ανάπτυξή τους. Η εμπιστοσύνη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προώθηση της ομαδικής εργασίας και της συνεργασίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Επιπλέον, προωθούν την ανάπτυξη της αναλυτικής σκέψης και της πρωτοτυπίας, προωθώντας τη συνεχή βελτίωση και την ευελιξία. Η αφοσίωσή τους στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της επάρκειας των υπαλλήλων τους εγγυάται ένα ικανότατο και δραστήριο προσωπικό, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και τη διατήρηση των εργαζομένων. Η μετασχηματιστική ηγεσία έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην οργανωτική απόδοση, παρακινώντας το προσωπικό να ξεπεράσει τις προσδοκίες, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και δημιουργώντας μια θετική και αποτελεσματική εργασιακή ατμόσφαιρα.
 • ItemOpen Access
  Ερευνώντας τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στις λογιστικές πρακτικές
  (2024-06-14) Μαρτίνης, Γεώργιος; Martinis, Georgios
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΔΕ)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στις σύγχρονες λογιστικές πρακτικές, μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση από τις παραδοσιακές μεθόδους σε προηγμένα ψηφιακά συστήματα. Η μελέτη εμβαθύνει στις διάφορες διαστάσεις της ψηφιακής λογιστικής, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας συναλλαγών, της τήρησης αρχείων, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και της συμμόρφωσης, υπογραμμίζοντας την αυξημένη αποτελεσματικότητα, ακρίβεια και στρατηγική ευελιξία που προσφέρουν αυτά τα ψηφιακά εργαλεία. Η ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως το cloud computing, η τεχνητή νοημοσύνη και το blockchain, εξετάζεται διεξοδικά για τον ρόλο τους στον μετασχηματισμό των λογιστικών λειτουργιών. Οι τεχνολογίες αυτές όχι μόνο εκσυγχρονίζουν τις διαδικασίες αλλά και ενισχύουν την ασφάλεια των δεδομένων, παρέχοντας αναλύσεις σε πραγματικό χρόνο που υποστηρίζουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και τη συμμόρφωση με τα κανονιστικά πρότυπα. Εξετάζοντας τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών, η παρούσα έρευνα διευκρινίζει πώς η ψηφιοποίηση προωθεί ένα πιο δυναμικό, διαφανές και αποτελεσματικό λογιστικό περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την οργανωτική επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο.
 • ItemOpen Access
  Ποιότητα δεδομένων μεγάλου όγκου, αξιολόγηση πηγών δεδομένων χρηματιστηρίου
  (2024-06-15) Παναγιωτοπούλου, Μαρία; Panagiotopoulou, Maria
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΔΕ)
  Η ποιότητα των δεδομένων είναι κρίσιμη για την ανάλυση και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, και η εργασία εξετάζει βασικές διαστάσεις όπως η ακρίβεια, η πληρότητα, η συνοχή, η επικαιρότητα και η εγκυρότητα των δεδομένων. Η αξιολόγηση της ποιότητας των πηγών δεδομένων περιλαμβάνει την ανάλυση της ακρίβειας, της πληρότητας, της συνοχής, της επικαιρότητας και της εγκυρότητας των δεδομένων. Οι κορυφαίες πηγές δεδομένων, όπως το Bloomberg και το Reuters, παρέχουν υψηλής ποιότητας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση αξιόπιστων και ακριβών αναλύσεων. Η επιλογή των κατάλληλων πηγών δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως η διαθεσιμότητα δεδομένων, η αξιοπιστία, η κάλυψη αγορών και το κόστος. Η χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, όπως το Python και το R, είναι ζωτικής σημασίας για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων. Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση για τις τελευταίες τεχνολογίες είναι επίσης απαραίτητη για την βελτίωση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας των αναλύσεων. Η διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων ενισχύει την ικανότητα των επενδυτών και των αναλυτών να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να επιτυγχάνουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους. η διαχείριση της ποιότητας των δεδομένων απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ακρίβειας, της πληρότητας, της συνοχής, της επικαιρότητας και της εγκυρότητας των δεδομένων. Οι επενδυτές και οι αναλυτές πρέπει να επιλέγουν αξιόπιστες πηγές δεδομένων, να επενδύουν σε προηγμένα εργαλεία ανάλυσης και να αναπτύσσουν στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις τους είναι τεκμηριωμένες, ακριβείς και αξιόπιστες, ενισχύοντας την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν τους επενδυτικούς και επιχειρηματικούς τους στόχους.
Show more...