Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 22526
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την υποστήριξη μικρής ιατρικής μονάδας
  (2022-10-24) Καραθάνου, Παρασκευή; Karathanou, Paraskevi
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετήσουμε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων για την εικονική Γυναικολογική - Μαιευτική Κλινική με ονομασία «ΑΡΕΤΗ» . Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την εξοικείωση με την εφαρμογή MS- Access Βάσης δεδομένων και πως είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε μια μικρή ιατρική μονάδα, όπως αυτή της Γυναικολογικής- Μαιευτικής Κλινικής ΑΡΕΤΗ. Για την εκπόνηση της βάσης δεδομένων της ιατρικής μονάδας της Γυναικολογικής- Μαιευτικής Κλινικής ΑΡΕΤΗ χρησιμοποιήθηκε η MS- Access 2021, η οποία βάση δεδομένων είναι εργαλείο του Microsoft Office 2021 και χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο σχεδίασης και ανάπτυξης της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα: Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στα πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη μικρών υγειονομικών μονάδων και εξηγείται τι είναι πληροφοριακό σύστημα, πως γίνεται σχεδίαση βάσης δεδομένων, διαγράμματα UML, διαγράμματα Use Case. Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στη σχεδίαση και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την «Γυναικολογική- Μαιευτική Κλινική ΑΡΕΤΗ» κάνοντας ανάλυση απαιτήσεων περιγράφοντας την κλινική, τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων, την περιγραφή πινάκων, τις σχέσεις πινάκων, ID, τα πρωτεύοντα κλειδιά (primary keys), τα ξένα κλειδιά (foreign keys), τα διαγράμματα UML, τα διαγράμματα use case και τη σχεδίαση ερωτημάτων και παρουσίαση. Το 3ο κεφάλαιο παρουσιάζει το εργαλείο ανάπτυξης της εφαρμογήςMS-Access 2021. Το 4ο κεφάλαιο περιγράφει την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την κλινική ΑΡΕΤΗ (πίνακες, συνδέσεις, ερωτήματα, φόρμες, αναφορές). Το 5ο κεφάλαιο αναφέρεται στην ασφάλεια διακίνησης δεδομένων, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup files) από μια βάση δεδομένων (δηλαδή αντίγραφα ασφαλείας για την Γυναικολογική- Μαιευτική Κλινική ΑΡΕΤΗ). Το 6ο κεφάλαιο αποτελείται από την αξιολόγηση της εφαρμογής, τα πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα του πληροφοριακού συστήματος ΑΡΕΤΗΣ.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η εξέλιξη του ίντερνετ και των social media. Η περίπτωση του metaverse
  (2022-02) Πασσάς, Αναστάσιος; Passas, Anastasios
  Τμήμα Μουσειολογίας (ΔΕ)
  Το διαδίκτυο, από την περίοδο της δημιουργίας του μέχρι και σήμερα, κάνει καθημερινά τεράστια βήματα εξέλιξης, που έχουν ως αποτέλεσμα την συνεχής αλλαγή της μορφής του. Από ένα εργαλείο έρευνας και μελέτης μετατράπηκε στο πιο διαδεδομένο μέσω επικοινωνίας για τον άνθρωπο, κάνοντας την χρήση του από προαιρετική στα πρώτα χρόνια δημιουργίας του σε απαραίτητη για τα σημερινά δεδομένα – όσο αναφορά την δικτύωση με άλλους ανθρώπους. Παράγοντας που αποτέλεσε ένα μεγάλο ποσοστό στην εξέλιξη αυτή του διαδικτύου υπήρξαν τα social media, πλατφόρμες και εφαρμογές επικοινωνίας που έδωσαν στον χρήστη την δυνατότητα να εκφραστεί πέρα από το να επικοινωνήσει με άλλους. Τα social media επέτρεψαν επίσης στο διαδίκτυο να γίνει πιο διαδραστικό με τον χρήστη καθώς δόθηκε η δυνατότητα στον χρήστη να εκφράζει σκέψεις του, να αναρτά προσωπικές του στιγμές και να επιλεγεί εκείνος τις κατάλληλες μεθόδους επικοινωνίας με γνωστούς ή αγνώστους. Σήμερα, όμως, δημιουργήθηκε κάτι καινούριο που μπορεί να αλλάξει το διαδίκτυο ακόμα περισσότερο από ότι μπόρεσαν τα social media ως τώρα‧ μπορεί ακόμα και η αλλαγή αυτή να μεταφερθεί από τον ψηφιακό στον πραγματικό κόσμο των ανθρώπων: Το metaverse. Σκοπός της παρακάτω εργασίας, εκτός από την μελέτη πάνω στην εξέλιξη του διαδικτύου και των social media ως τώρα, είναι να ερευνήσουμε και για τις επιδράσεις πάνω στον άνθρωπο, όπως επίσης και για τους κινδύνους που συνεχώς αναπτύσσονται στον κυβερνοχώρο. Για αυτό τον λόγο δομήθηκε με τον εξής τρόπο: Στο πρώτο κεφάλαιο θα μελετήσουμε πως δημιουργήθηκε το διαδίκτυο, μερικά από τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, όπως και τις εφαρμογές που έχει στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά των στοιχείων που αποτέλεσαν έναυσμα για την δημιουργία των social media, μερικές από τις πιο διαδεδομένες πλατφόρμες και ποιες είναι κάποιες από τις πιο σύνηθες χρήσεις τους. Έπειτα, στο τρίτο κεφάλαιο θα δούμε τα μειονεκτήματα του διαδικτύου και των social media και τους κινδύνους που βρίσκονται σε αυτά, ώστε να αποκτήσουμε μια εμπεριστατωμένη γνώση όσο αναφορά τις συνέπειες που μπορεί να έχει η ελευθερία που μας δίνει το διαδίκτυο. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την προσεχώς εξέλιξη του διαδικτύου, το metaverse και κάποιες τεχνολογίες που το απασχολούν. Θα μιλήσουμε επίσης και για την ψηφιακή οικονομία που είναι αποτέλεσμα του metaverse, όπως και για κάποιους ήδη δημιουργημένους ψηφιακούς κόσμους σε αυτό‧ τα μειονεκτήματά του και τους κινδύνους που ίσως υπάρξουν στο παρόν και το μέλλον. Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά την έρευνα της εργασίας, η οποία μελετά τις επιδράσεις που έχει η εξέλιξη του διαδικτύου πάνω στον άνθρωπο. Τα άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα είναι 153 χρήστες του Facebook και του Instagram και αυτό διότι έτσι θα είχαμε πιο ακριβές αποτελέσματα εφόσον απασχολούμαι καθημερινούς χρήστες του διαδικτύου και των social media.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Λοιμώξεις στην μονάδα εντατικής θεραπείας και σύγχρονες νοσηλευτικές προσεγγίσεις
  (2022) Δρυ, Γερασιμίνα; Τσουλλχάι, Μπρισέλντα; Dri, Gerasimina; Tsoullxai, Mpriselnta
  Τμήμα Νοσηλευτικής (ΔΕ)
  Παρά την ολοένα και αυξανόμενη τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της υ-γειονομικής περίθαλψης, οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ακόμα μείζον πρόβλη-μα στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας, εκτός των άλλων, χαρακτηρίζονται για την διενέργεια επεμβατικών παρεμβάσεων οι οποίες σε συνδυα-σμό με παράγοντες κινδύνου όπως η ανάπτυξη πολυανθεκτικών μικροβίων οδηγεί σε αυξημέ-να ποσοστά επεισοδίων λοίμωξης στους νοσηλευόμενους ασθενείς. Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση της αιτιολογίας εμφάνισης υψη-λών ποσοστών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στις μονάδες εντατικής θεραπείας και η διε-ρεύνηση του συνόλου των παρεμβάσεων που πραγματοποιεί ο νοσηλευτής για την αντιμετώ-πιση και την πρόληψη των λοιμώξεων. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας : Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η συλλογή των πληροφο-ριών πραγματοποιήθηκε μέσω της μελέτης βιβλίων, επιστημονικών άρθρων και της διαδι-κτυακής αναζήτησης. Διενεργήθηκε αναζήτηση άρθρων σε βάσεις δεδομένων ιατρικής βιβλιο-γραφίας ( Science Direct, Google Scholar, Pub Med, Springer Link) και σε ιστοσελίδες οργα-νισμών υγείας ( όπως WHO, ECDC, CDC) Συμπέρασμα: Ο κίνδυνος ανάπτυξης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην μονάδα εντα-τικής θεραπείας θα πρέπει πάντα να απασχολεί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών για τα οποία υπάρχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Η τήρηση των δημοσιευμένων πρωτοκόλ-λων που αφορούν την πρόληψη ανάπτυξης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων είναι από τα πιο βασικά βήματα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Η εκτίμηση ύπαρξης παραγόντων κινδύνου και η έγκαιρη ανίχνευση σημείων μόλυνσης αποτελούν νοσηλευτικές παρεμβάσεις οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την έκβαση της θεραπευτικής αντιμετώπισης των νοσηλευόμε-νων ασθενών στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διοίκηση μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων & μονάδων φιλοξενίας : αδυναμίες & προβλήματα : προτάσεις
  (2022-09) Δημόπουλος, Σπυρίδων; Dimopoulos, Spyridon
  Τμήμα Μουσειολογίας (ΔΕ)
  Σκοπός είναι η έρευνα να καταγράψει, να αναλύσει και να αξιολογήσει τα προβλήματα διοίκησης που αντιμετωπίζει ο κάθε ξενοδόχος στη μικρομεσαία επιχείρησή του. Να αναδειχθούν τα υπέρ και τα κατά των μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με βάσει τις πληροφορίες που θα αντλήσουμε από κατάλληλο αντιπροσωπευτικό δείγμα ξενοδόχων καθώς και των εργαζομένων σ΄ αυτές, οι οποίοι με την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους θα διαφωτίσουν την έρευνα μας. Στην εργασία εξετάζονται τα εξής θέματα σε επιμέρους κεφάλαια : Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η σημασία τους για την Ελλάδα και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 2010 και της υγειονομικής το 2019. Γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα αλλά και στις αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ιδιαιτερότητα του τουρισμού και για τις διακρίσεις των ξενοδοχείων. αναφορά στις τάσεις και προοπτικές που έχει τουρισμός. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση για την οργάνωση και την ηγεσία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση για τον στρατηγικό σχεδιασμό , βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, για την αποστολή της, το όραμά της, τους στόχους, τις πολιτικές και τον προγραμματισμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση για τις μορφές δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στους παράγοντες για την λήψη δανείων, καθώς για τα προβλήματα και τα κριτήρια χρηματοδότησής τους. Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί το πρακτικό μέρος της εργασίας. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσματα , τα συμπεράσματα, τα προβλήματα που διαπιστώσαμε, τις προτάσεις που κάνουν οι ίδιοι ξενοδόχοι με στόχο την καλυτέρευση της κατάστασης στον επαγγελματικό τους κλάδο αλλά και μέτρα για να βελτιωθούν αλλά και να προσαρμοστούν οι ξενοδοχειακές μονάδες στα νέα δεδομένα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Η συγγραφή της παρούσας εργασίας βασίζεται στη βιβλιογραφική έρευνα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η θεωρητική προσέγγιση των εννοιών και στη συλλογή στοιχείων και τη συγκέντρωση πληροφοριών από τουριστικές επιχειρήσεις
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μελέτη της επίδρασης της κρίσης της πανδημίας στον κλάδο των ταξιδιωτικών γραφείων αναφορικά με αθλητικά γεγονότα
  (2022-04) Γεωργοπούλου, Αλεξία; Στριφτού, Φρειδερίκη; Georgopoulou, Alexia; Striftou, Frideriki
  Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΕ)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται η ανάλυση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 για τη λειτουργία των ταξιδιωτικών γραφείων αναφορικά με τα αθλητικά γεγονότα. Για την εν λόγω έρευνα επιλέχθηκαν ταξιδιωτικά γραφεία διαφόρων πόλεων της Ελλάδας και, ειδικότερα, αυτών της Πάτρας, της Λαμίας, της Λάρισας, του Βόλου, των Ιωαννίνων, του Αγρινίου και των Τρικάλων. Έτσι, η εργασία διαρθρώνεται σε πέντε μέρη. Στην Εισαγωγή ορίζεται το γενικό πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας και περιγράφεται η εκδήλωση της πανδημίας και ορισμένες επιπτώσεις σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα και στον τουρισμό γενικότερα. Στο πρώτο Κεφάλαιο, ορίζονται τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι κατηγορίες τους και καταγράφεται η διασπορά τους στον ελληνικό χώρο. Στο δεύτερο Κεφάλαιο, αναφέρονται οι έννοιες του αθλητικού τουρισμού και των αθλητικών γεγονότων και προσδιορίζονται οι διακρίσεις και οι δραστηριότητες που υπάρχουν στον αθλητικό τουρισμό. Επίσης, ορίζονται τα Events και τα Φεστιβάλ και γίνεται μία ιστορική αναδρομή σε αυτά σε σχέση με τα αθλητικά γεγονότα. Επιπλέον, αναφέρονται μερικά δημοφιλή Mega Events όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες για τα έτη 2012 και 2016 και το UEFA Champions League για τα έτη 2015-16 και 2016-17. Στο επόμενο, τρίτο, Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις του Covid-19 στον κλάδο του τουρισμού και οι αποφάσεις που πάρθηκαν από την κυβέρνηση για τα γραφεία γενικού τουρισμού. Στο τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζεται έρευνα που εκπονήθηκε στα ταξιδιωτικά γραφεία για την επίδραση της πανδημίας στη λειτουργία τους. Περιγράφεται η μεθοδολογία της έρευνας και τα αποτελέσματά της, καθώς και τα συμπεράσματα της έρευνας. Στο πλαίσιο της έρευνας, διατυπώθηκαν ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης που λήφθηκαν από τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με την οικονομική στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές και δόθηκε η ευκαιρία στους ερωτώμενους να προτείνουν κάποια επιπλέον, κατά τη γνώμη τους, πιο αποδοτικά μέτρα. Τέλος, στο πέμπτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα της πτυχιακής εργασίας και κατατίθενται προτάσεις για περαιτέρω μελέτη και μέτρα στήριξης των ταξιδιωτικών πρακτορείων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και μεταμόσχευση νεφρού : σύγχρονος νοσηλευτικός ρόλος
  (2022-09) Τσαρδάκου, Ιωάννα; Χαριτούδη, Ελισάβετ; Tsardakou, Ioanna; Xaritoudi, Elisabet
  Τμήμα Νοσηλευτικής (ΔΕ)
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μόνιμη νεφρική βλάβη, με ή χωρίς έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στον πάσχοντα. Η νόσος οφείλεται σε διάφορα αίτια και κατηγοριοποιείται σε 5 στάδια, ανάλογα με την νεφρική βλάβη. Στα τελευταία στάδια ο ασθενής υποβάλλεται σε μια από τις τρεις μεθόδους υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας, αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού. Η προσφορά των νοσηλευτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μέσω της παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας του ασθενή, της καθοδήγησης του, αλλά και της ψυχολογικής υποστήριξης που απαιτείται κατά την διάρκεια της νόσου. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της χρόνιας νεφρικής νόσου και ο τρόπος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας μέσω της μεταμόσχευσης νεφρού. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται η ανατομία και η φυσιολογία του νεφρού, εξετάζονται τα αίτια, η πρόληψη, η διάγνωση καθώς και η θεραπεία της νόσου με επίκεντρο την μεταμόσχευση νεφρού. Σημαντική είναι η συμβολή και ο ρόλος του νοσηλευτή στις διαδικασίες αυτές. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Για την διεκπεραίωση της πτυχιακής εργασίας το υλικό συλλέχθηκε από ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω επιστημονικών άρθρων, περιοδικών και συγγραμμάτων. Αντλήθηκαν πληροφορίες από μηχανές αναζήτησης όπως PubMed, ScienceDirect, Spinger Link και Google Scholar. Η βιβλιογραφική αναφορά εστιάζει κυρίως σε επιστημονικά άρθρα της τελευταίας δεκαετίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εξελίσσεται αθόρυβα, εντοπίζεται δύσκολα στα πρώιμα στάδια και έχει φτάσει σε ποσοστό επιδημίας, ενώ αναμένεται να επιδεινωθεί περεταίρω. Σημαντικό είναι να καταβληθούν προσπάθειες για έγκαιρη ανίχνευση της νόσου μέσω σχετικά απλών μεθόδων. Το άτομο, βασικό είναι να προσπαθεί να συμμορφωθεί στην θεραπεία με κάθε τρόπο για να νιώσει καλύτερα και να έχει ένα αισιόδοξο μέλλον. Περισσότερη προσοχή όμως, χρήζουν τα άτομα με οικογενειακό ιστορικό νεφρικών παθήσεων, σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλή πίεση, εξαιτίας του ήδη αυξημένου κινδύνου για νεφρική ανεπάρκεια. Ο νοσηλευτής κατέχει πρωταρχικό ρόλο, κυρίως στην πορεία της ίασης του ασθενή, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ψυχολογική υποστήριξη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της θεραπείας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Οι επιδράσεις της ισομετρικής της έκκεντρης και της βαριάς αργής αντίστασης άσκησης σε ασθενείς με τενοντοπάθειες
  (2022-09) Τουρλούκη, Μαρία; Χριστοπούλου, Μαρία Ελένη; Tourlouki, Maria; Xristopoulou, Maria Eleni
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην ανασκόπηση νεότερων μελετών σχετικά με την επίδραση των ισομετρικών , έκκεντρων και βαριάς αργής αντίστασης ασκήσεων σε ασθενείς με τενοντοπάθεια. Επίσης, καταγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα την τριών παραπάνω κατηγοριών ασκήσεων που έχουν βρεθεί από τις υπάρχουσες έρευνες ενώ παράλληλα αναλύεται η αναγκαιότητα της εφαρμογής θεραπευτικών ασκήσεων στα προγράμματα αποκατάστασης των τενοντοπαθειών. ΣΚΟΠΟΣ: Μέσα από την παρακάτω εργασία διερευνάται η αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής άσκησης και πιο συγκεκριμένα της έκκεντρης άσκησης, της ισομετρικής άσκησης και της βαριάς αργής αντίστασης άσκησης ως φυσικοθεραπευτικές μέθοδοι αποκατάστασης τενοντοπαθειών. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Εξετάστηκε και μελετήθηκε μεγάλο εύρος αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την αναζήτηση της αρθρογραφίας βρέθηκαν 26 σχετικές μελέτες. Από τις 26 μελέτες, οι 8 αναφέρονται στην εφαρμογή έκκεντρης άσκησης, οι υπόλοιπες 8 μελέτες αναφέρονται στην εφαρμογή ισομετρικής άσκησης, οι 9 μελέτες αναφέρονται στην εφαρμογή βαριάς αργής αντίστασης άσκησης και 1 μελέτη αναφέρεται στην εφαρμογή και των τριών ειδών ασκήσεων, στο πρόγραμμα αποκατάστασης τενοντοπαθειών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ορθώς πηγάζει το συμπέρασμα ότι στις τενοντοπάθειες του άνω άκρου φαίνεται να έχει ευεργετικό αποτέλεσμα ένα φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα έκκεντρων ασκήσεων ωστόσο προτείνεται περαιτέρω έρευνα καθώς ύστερα από αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις ιατρικών δεδομένων δεν βρέθηκε κάποια μελέτη σχετικά με την επίδραση της βαριάς αργής αντίστασης άσκησης σε κάποια από τις τενοντοπάθειες του άνω άκρου. Επιπρόσθετα στις τενοντοπάθειες του κάτω άκρου γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι ένα πρωτόκολλο με έκκεντρες και ένα με βαριάς αργής αντίστασης ασκήσεις έχουν παρόμοια κλινικά αποτελέσματα και υπερτερούν ενός πρωτοκόλλου με ισομετρικές ασκήσεις.
Show more...