Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 25391
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Εκτίμηση της υπεριώδους και ορατής ακτινοβολίας στους θαλάμους διακυβέρνησης αεροσκαφών
  (2024-03-20) Μίχου, Ίρις; Michou, Iris
  Τμήμα Φυσικής (ΜΔΕ)
  Η αεροπλοΐα και η μετεωρολογία έχουν μακρά και ενδιαφέρουσα ιστορία. Με τη ραγδαία αύξηση της αεροπορικής βιομηχανίας, οι ακτινοβολίες που δέχονται τα μέλη του πληρώματος αεροσκαφών έχει αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας, ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να παραθέσει μια μελέτη σχετικά με τις ακτινοβολίες που υφίστανται σε μια εμπορική πτήση, αλλά και των τρόπων με τους οποίους δύνανται να επιδράσουν στο πλήρωμα. Αρχικά, παρατίθενται πληροφορίες που αφορούν τα είδη των ακτινοβολιών αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει η ατμόσφαιρα την ακτινοβολία. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης διαφόρων τύπων αλεξήνεμων, και μεταβλητών που δύνανται να επηρεάσουν την απορρόφηση. Παρουσιάζονται ερευνητικά δεδομένα για παθήσεις σχετικές με την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία. Έπειτα, με τη χρήση του μοντέλου libRadtran αντλήθηκαν τα δεδομένα της άμεσης ακτινοβολίας που προσπίπτει στο αλεξήνεμο, για ζενίθειες γωνίες πρόσπτωσης 30 και 70 μοιρών, στα 0 μέτρα και σε ένα τυπικό cruise altitude των 11 χιλιομέτρων. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η έρευνα για τέσσερις τύπους αεροσκαφών και τα ποσοστά απορρόφησης των αλεξήνεμων τους σε επίπεδο πλεύσης μια εμπορικής πτήσης. Πολλαπλασιάζονται οι ακτινοβολίες με hazard functions, ώστε να δημιουργηθεί μια σαφέστερη εικόνα για τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας. Η διερεύνηση των ακτινοβολιών που δέχεται το πλήρωμα κρίνεται επιτακτική καθότι είναι η μόνη μέθοδος δημιουργίας συγκροτημένου νομοθετικού πλαισίου που να εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη ασφάλεια των πληρωμάτων, καθώς αυξάνει τα μέτρα ασφαλείας και δημιουργεί μια αλληλουχία ελέγχων και ενεργειών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ανάπτυξη ηλεκτροκαταλυτών μικτών οξειδίων για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία χαμηλής θερμοκρασίας
  (2024-03-15) Μαλλόπουλος, Κωνσταντίνος; Mallopoulos, Konstantinos
  Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΔΕ)
  Η ανάπτυξη στοιχείων καυσίμου με ηλεκτρολύτη αλκαλική μεμβράνη ανταλλαγής ανιόντων (alkaline anion exchange membrane fuel cells, AAEMFCs) εμφανίζει ιδιαίτερο τεχνολογικό ενδιαφέρον κυρίως λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η πραγματοποίηση της ηλεκτροκαταλυτικής αντίδρασης αναγωγής του Ο2 (oxygenreduction reaction, ORR) σε αλκαλικό περιβάλλον σε σχέση με την πραγματοποίησή της σε όξινο περιβάλλον. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων αυτών τα σημαντικότερα είναι το λιγότερο διαβρωτικό περιβάλλον και η ταχύτερη εγγενής κινητική, που επιτρέπουν τη χρήση ενός μεγαλύτερου αριθμού ηλεκτροκαταλυτών, εκτός των ηλεκτροκαταλυτών ευγενών μετάλλων, όπως υβριδικών ηλεκτροκαταλυτών άνθρακα - μετάλλων μετάπτωσης, νανοδομημένων ανθράκων ντοπαρισμένων με αμέταλλα, και μικτών οξειδίων με δομή περοβσκίτη. Προς την κατεύθυνση ανάπτυξης εναλλακτικών ηλεκτροκαταλυτών για την ORRσε αλκαλικό περιβάλλον, στην παρούσα εργασία έγινε σύνθεση, με τη μέθοδο της insitu ανάφλεξης, και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός (BET, XRD) μίας σειράς έξι περοβσκιτικών οξειδίων La0.8Sr0.2Ni0.95M0.05O3 (M: Ag, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru). Μηχανικά μίγματα των περοβσκιτικών οξειδίων με άνθρακα (carbonblack, VulcanXC72R), σε αναλογία μάζας ίση με 3:1, χρησιμοποιήθηκαν για παρασκευή ηλεκτροκαταλυτών των οποίων η δραστικότητα για ORR σε κορεσμένο με Ο2 διάλυμα 0.1 M KOH (σε θερμοκρασία δωματίου) προσδιορίστηκε και συγκρίθηκε με χρήση της τεχνικής του ηλεκτροδίου περιστρεφόμενου δίσκου (RDE). Για κάθε ηλεκτροκαταλύτη, το κινητικό ρεύμα Ιk (εγγενής ρυθμός) προσδιορίστηκε σε διαφορετικά δυναμικά με τη χρήση διαγραμμάτων Koutecky – Levich και στη συνέχεια κανονικοποιήθηκε ως προς την πραγματική επιφάνεια Αoxide των περοβσκιτικών οξειδίων (Αoxide = μάζα x ειδική επιφάνεια), για υπολογισμό της ειδικής δραστικότητας (specific activity), καθώς και ως προς τη μάζα των οξειδίων για προσδιορισμό της δραστικότητας μάζας(mass activity). Τα πειράματα έδειξαν υψηλότερη δραστικότητα ως προς ORR για τον ηλεκτροκαταλύτη La0.8Sr0.2Ni0.95Ag0.05O3/C, σύμφωνα με την ακόλουθη φθίνουσα σειρά ειδικής δραστικότητας και δραστικότητας μάζας: La0.8Sr0.2Ni0.95Ag0.05O3/C > La0.8Sr0.2Ni0.95Ir0.05O3/C > La0.8Sr0.2Ni0.95Pd0.05O3/C > La0.8Sr0.2Ni0.95Ru0.05O3/C > La0.8Sr0.2NiO3/C > La0.8Sr0.2Ni0.95Pt0.05O3/CB > La0.8Sr0.2Ni0.95Rh0.05O3/C. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε διαφοροποίηση της ηλεκτρονικής δομής των Β-κέντρων λόγω της μερικής υποκατάστασης του Ni, καθώς και σε μεταβολή του αριθμού των κενών θέσεων ιόντων οξυγόνου.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο εσωτερικός έλεγχος στον δημόσιο τομέα
  (2024-03-26) Μαξούτη, Ευαγγελία; Maxouti, Evaggelia
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί κυρίαρχο συστατικό του νέου μοντέλου διακυβέρνησης, της ονομαζόμενης «Νέας Δημόσιας Διοίκησης». Παρέχει μία σειρά σημαντικών υπηρεσιών σε ένα πολύπλοκο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον βοηθώντας στην επίτευξη των στόχων της οικονομικής μονάδας και βελτιώνοντας τις διαδικασίες διοίκησης. Στοχεύει στη διασφάλιση των αρχών της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της δικαιοσύνης στο Δημόσιο Τομέα, ενώ συντελεί στη χρηστή διακυβέρνηση. Στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης εμφανίζουν δυσλειτουργίες που επηρεάζουν αρνητικά τη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους, ενώ ο εσωτερικός έλεγχος δεν θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Η πολυπλοκότητα της Δημόσιας Διοίκησης και η γραφειοκρατία που τη συνοδεύει καταδεικνύουν ότι ο δημόσιος τομέα χρειάζεται να αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το εργαλείο του Εσωτερικού Ελέγχου. Ανάγκη που κατέστη εντονότερη μετά και από την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο που έλαβε χώρα το 2019. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει τις βασικές πτυχές του θεσμικού πλαισίου του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα και του έργου που καλείται να διατελέσει ο Εσωτερικός Ελεγκτής. Επιχειρείται η αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς του και ανάδειξής του, σε κρίσιμη λειτουργία για την παρακολούθηση, την αποτίμηση και τη βελτίωση των διαδικασιών του. Η χρησιμότητα του εσωτερικού ελέγχου στη δημόσια διοίκηση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή κατά την οποία, παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει έντονες κριτικές ως προς τα χαρακτηριστικά που τον διέπουν και εν τέλει την αποτελεσματικότητα με την οποία επιτελεί τις λειτουργίες του.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη μιας ξενοδοχειακής μονάδας
  (2024-04-11) Μέγαρη, Δήμητρα; Τερλεπάνη, Σταυρούλα; Megari, Dimitra; Terlepani, Stauroula
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ανταπεξέλθουν σε κάποιες υποχρεώσεις τους είτε για εργασία είτε για διασκέδαση θα πρέπει να μείνουν σε κάποιο ξενοδοχείο. Το βασικότερο στοιχείο για αυτό είναι πως θα πρέπει να εξασφαλίσει την διαμονή του για τον τόπο που έχει προορίσει να κατευθυνθεί και για όσο διάστημα θα χρειαστεί. Με τη πάροδο του χρόνου και την τεχνολογία να αλλάζει, βλέπουμε πως για να γίνει μια κράτηση υπάρχουν πολλοί τρόποι. Αρχικά υπήρχε η αποστολή γράμματος, μετά τηλεφωνικός και σήμερα μέσω του διαδικτύου οι διευθυντές των ξενοδοχείων ενημερώνονται για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να παραμείνει εκεί ο κάθε πελάτης. Για να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα για να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες τους, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες βάσεις δεδομένων ή κατάλληλα προγράμματα λογισμικού. Για να μπορέσει να λειτουργήσει το λογισμικό του ξενοδοχείου πιο λειτουργικά θα πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα προγράμματα. Όλα θα πρέπει να γράφονται σε πίνακες όπως η μισθοδοσία των υπαλλήλων, το κέρδος της χρονιάς και άλλα και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πως οποιαδήποτε πληροφορία και αν χρειαζόμαστε θα μπορεί να βρεθεί κατευθείαν. Στη πτυχιακή μας εργασία, αναφερόμαστε στο τι ονομάζεται Βάση Δεδομένων σε ένα ξενοδοχείο. Έχουμε δημιουργήσει παραδείγματα, δείχνουμε πως λειτουργεί η βάση δεδομένων η οποία έχει στοιχεία για οτιδήποτε μπορεί να περιέχεται σε ένα ξενοδοχείο. Προτού όμως δείξουμε την ανάπτυξη και σχεδίαση ενός πληροφοριακού συστήματος για τη ξενοδοχειακή μας μονάδα θεωρείτε χρήσιμο να αναφερθούμε σε ορισμένες ορολογίες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Τουριστικό μάρκετινγκ και κοινωνικά δίκτυα : μελέτη περίπτωσης, το Τικ Τοκ
  (2024-04-03) Χριστόπουλος, Χρήστος; Christopoulos, Christos
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Αυτή η εργασία εξετάζει τον πολύπλευρο ρόλο του TikTok στο τουριστικό μάρκετινγκ, εξετάζοντας την εξέλιξή του, τη συμπεριφορά των χρηστών, τις στρατηγικές μάρκετινγκ και τις πολιτιστικές επιπτώσεις. Η διατριβή ξεκινά με την αποκάλυψη της εξέλιξης του τουριστικού μάρκετινγκ στην ψηφιακή εποχή, παρακολουθώντας την πορεία των τεχνολογικών εξελίξεων και τον αντίκτυπό τους στον κλάδο. Η επόμενη ενότητα εξετάζει διεξοδικά το TikTok ως μια ανερχόμενη πλατφόρμα μάρκετινγκ, αναλύοντας τα δημογραφικά στοιχεία των χρηστών του, τα πρότυπα κατανάλωσης περιεχομένου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν στο τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ένα ειδικό τμήμα διερευνά τις συνέπειες του TikTok για το τουριστικό μάρκετινγκ, διερευνώντας την παγκόσμια εμβέλεια, την πολιτιστική προώθηση και τις συνεργασίες επιρροών που διαμορφώνουν το branding των προορισμών. Η εργασία επεκτείνεται στις μελλοντικές τάσεις και ανησυχίες του TikTok, παρέχοντας πληροφορίες για τη δυνητική πορεία της πλατφόρμας και εξετάζοντας ηθικά ζητήματα, την αλγοριθμική διαφάνεια και την πολιτισμική ευαισθησία. Οριοθετούνται οι ηθικές προκλήσεις στο τουριστικό μάρκετινγκ του TikTok, τονίζοντας την ανάγκη για ενημερωμένη συναίνεση, αυθεντικότητα και υπεύθυνη κοινοποίηση περιεχομένου για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των χρηστών και την τήρηση των ηθικών προτύπων. Στη συνέχεια, διερευνώνται οι πολιτιστικές επιπτώσεις στο τουριστικό μάρκετινγκ TikTok, ξετυλίγοντας την πολυπλοκότητα της πολιτιστικής οικειοποίησης, της παγκόσμιας πολιτιστικής συγχώνευσης και του αντίκτυπου στην εικόνα και τις αντιλήψεις του προορισμού. Στην τελευταία ενότητα, η περίληψη εμβαθύνει στις μελλοντικές τάσεις της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του ηλεκτρονικού εμπορίου, των εκτεταμένων μορφών βίντεο και της επαυξημένης πραγματικότητας, παράλληλα με την αντιμετώπιση ανησυχιών όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η αλγοριθμική διαφάνεια και οι ρυθμιστικές προκλήσεις. Η αφήγηση περιλαμβάνει μια λεπτή κατανόηση των πολιτιστικών επιπτώσεων, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα, την ευαισθησία και τη στρατηγική αξιοποίηση των πολιτιστικών τάσεων. Αυτή η εξαντλητική διερεύνηση εξοπλίζει τους εμπόρους και τους προορισμούς με μια ολιστική προοπτική για την αξιοποίηση του TikTok στο τουριστικό μάρκετινγκ, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις ηθικές εκτιμήσεις που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία αποτελεσματικών και πολιτισμικά συντονισμένων εκστρατειών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Το φαινόμενο του αγροτουρισμού στη χώρα μας
  (2024-03-08) Τσακιρίδου, Ηλιάνα-Χρυσάνθη; Tsakiridou, Iliana-Chrysanthi
  Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας (ΔΕ)
  Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εξέταση του φαινομένου του αγροτουρισμού ως ένα είδος εναλλακτικού τουρισμού, το οποίο γνωρίζει σημαντική άνοδο κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει ένα θεωρητικό κι ένα ερευνητικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τρία (3) κεφάλαια, ενώ το ερευνητικό μέρος αποτελείται από δύο (2) κεφάλαια. Η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασμάτων αναφορικά με το εξεταζόμενο ζήτημα και τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται. Το ερευνητικό μέρος της συγκεκριμένης εργασίας περιλαμβάνει τρία κεφάλαια και περιγράφει την κατάσταση του αγροτουρισμού στην Ελλάδα, τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται αλλά και τις μορφές με τις οποίες εκφράζεται, καθώς και το είδος επαφής που έχουν οι φιλοξενούμενοι με τον τρόπο ζωής των αγροτών και πώς αυτό επηρεάζει τις αγροτουριστικές επιχειρήσεις. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό SPSS version 27 για να αναλυθούν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, καθώς και το google forms για τη συλλογή των δεδομένων. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστεί η σημαντικότητα του αγροτουρισμού στη τοπική ανάπτυξη όπου θα αυξήσει τον οικονομικό παράγοντα και θα φέρει ανάπτυξη στο εισόδημα των πολιτών, καθώς θα παρέχει νέες θέσεις εργασίας , ανάπτυξη της κουλτούρας του τόπου. Ωθεί τα τοπικά προϊόντα και ξεχωρίζει τους παράγοντες που συνέλαβαν για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του αγροτουρισμού στη κοινότητα. Με την εργασία αυτή το πόρισμα είναι πως ο αγροτουρισμός εξελίχθηκε σταδιακά και περισσότερο τα τελευταία χρόνια μετά το 2000 και ποιοι είναι συνήθως οι πελάτες στον αγροτουρισμό, ποια εποχή του χρόνου επιλέγουν να ταξιδεύουν και σε τι τους ωφελεί. Κύρια συνεισφορά της εργασίας είναι να αποδειχθεί πόσο σημαντική είναι αυτή η εναλλακτική μορφή τουρισμού στον επιχειρηματικό τομέα και την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η χρησιμότητα των εφαρμογών Android στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό
  (2024-04-03) Σιδηρουργός, Αηδόνης; Sidirourgos Aidonis
  Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας (ΔΕ)
  Ζούμε σε μία εποχή διαρκών και ταχύτατων αλλαγών. Οι ολοένα και πιο γρήγορες αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής μας είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής και φυσικά σε αυτές τις αλλαγές καλούνται συνεχώς να προσαρμοστούν οι άνθρωποι, που αποτελούν το εργατικό δυναμικό κάθε τομέα, κλάδου, επιχείρησης και κάθε οργανισμού είτε ιδιωτικού είτε δημόσιου. Οι αλλαγές αυτές στηρίζονται κατά βάση στην πρόοδο της τεχνολογίας, που ήρθε να αλλάξει και αλλάζει συνεχώς την καθημερινότητα των ανθρώπων σε όλα τα επίπεδα. Με το πέρασμα των ετών δημιουργήθηκαν νέες εφαρμογές τεχνολογίας, νέες υποδομές, νέα μέσα μεταφοράς, η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς και οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και της κοινωνίας διαρκώς ενημερώνονται ώστε να προσαρμόζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις αλλαγές αυτές και να λειτουργούν στον τομέα εργασίας τους όλο και πιο αποτελεσματικά. Η πρόοδος της τεχνολογίας ήταν αλματώδης την τελευταία δεκαετία, με αποκορύφωμα τα τελευταία τρία περίπου χρόνια. Με την έλευση της πανδημίας το 2020, μέχρι και σήμερα, η εξέλιξη της τεχνολογίας υπήρξε επαναστατική με τις επιδράσεις της να έχουν αντίκτυπο σε κάθε τομέα της καθημερινότητας της κοινωνίας. Στο παρόν κείμενο θα αναλυθεί διεξοδικά η επιρροή και κυρίως η χρησιμότητα που έχει η τεχνολογία μέσα από τις εφαρμογές Android σε δύο από τους σημαντικότερους οικονομικούς κλάδους της χώρας μας που είναι ο τουρισμός και ο πολιτισμός
Show more...