Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 22555
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διερεύνηση των γνώσεων και των αντιλήψεων των νηπιαγωγών σχετικά με τις πρώιμες ενδείξεις δυσλεξίας σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών
  (2022) Καλογιαννάκης, Εμμανουήλ; Νταλαπέρα, Σπυριδούλα; Kalogiannakis, Emmanouil; Ntalapera, Spyridoula
  Τμήμα Λογοθεραπείας (ΔΕ)
  Η δυσλεξία είναι η πιο συχνή αναγνωστική διαταραχή, η οποία έχει μελετηθεί περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες μαθησιακές δυσκολίες (Shaywitz, 1998). Στην προσχολική ηλικία μπορεί να αρχίσει η εμφάνιση των πρώιμων δεικτών της οικείας διαταραχής, προοικονομώντας τις μετέπειτα αναγνωστικές δυσκολίες κατά τη σχολική ηλικία, γεγονός που καθιστά σημαντική τη συμβολή των νηπιαγωγών στην αναγνώριση των εκάστοτε ενδείξεων. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αντιλήψεις και το επίπεδο των γνώσεων των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, σχετικά με τη δυσλεξία και τις πρώιμες ενδείξεις της. Σε δεύτερο χρόνο, ερευνάται η προσωπική εμπειρία των νηπιαγωγών ως προς τη δυνατότητα εντοπισμού των παιδιών προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) με κίνδυνο εμφάνισης δυσλεξίας και του τρόπου διαχείρισής τους. Για τη διεκπεραίωση της έρευνας έγινε χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, οι οποίοι εργάζονται ή έχουν εργαστεί σε γενικά νηπιαγωγεία ή σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, σε πανελλήνιο επίπεδο. Το συνολικό δείγμα που συμμετείχε στην έρευνα αποτελούταν από 40 γυναίκες νηπιαγωγούς διαφόρων ηλικιών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, βρέθηκε ότι οι γνώσεις που διαθέτουν οι νηπιαγωγοί στον τομέα της δυσλεξίας και των πρώιμων ενδείξεών της, κυμαίνονται σε μέτρια επίπεδα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και το επίπεδο εκπαίδευσης των νηπιαγωγών δεν φαίνεται να σχετίζονται με τις γνώσεις που κατέχουν για την οικεία διαταραχή. Η έλλειψη των προαναφερθέντων γνώσεων από την πλευρά των εκπαιδευτικών, οδηγεί στην αδυναμία αναγνώρισης των παιδιών με κίνδυνο εμφάνισης της μαθησιακής αυτής δυσκολίας. Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι σε θέση να τροποποιήσουν το πρόγραμμα διδασκαλίας για τη διευκόλυνση των εκάστοτε παιδιών, γεγονός που μπορεί να οφείλεται και στην παρουσία πολυάριθμων μαθητών στη σχολική τάξη σε αντίθεση με τους ελάχιστους εκπαιδευτικούς. Επομένως, η βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος σε συνάρτηση με την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, κρίνονται απαραίτητα για την ομαλή εξέλιξη της ακαδημαϊκής πορείας των παιδιών με πρώιμες ενδείξεις δυσλεξίας, καθώς και για την ψυχολογική και συναισθηματική τους ισορροπία.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η συνεισφορά των συνεταιρισμών στην εθνική οικονομία
  (2022-11-16) Καρόγιαννη, Παναγιώτα; Karogianni, Panagiota
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να αναλύσει τα διαφορετικά είδη συνεταιρισμών καθώς επίσης και τη συνεισφορά τους στο ΑΕΠ της χώρας μας και της Ευρώπης σαν σύνολο. Στα πλαίσια αυτού μελετoύνται οι διαφορές μορφές ανάπτυξης της συλλογικής δραστηριότητας. Κατά κάποιον τρόπο οι συνεταιρισμοί στηρίζονται σε ορισμένες αξίες που αποτελούν αποκλειστικά γνωρίσματα της συνεταιριστικής οργάνωσης, όπως είναι η αλληλοβοήθεια, και σε ορισμένες γενικές αξίες, που μεταφέρθηκαν στο συνεταιριστικό θεσμό με συγκεκριμένο περιεχόμενο, για την αντιμετώπιση των αιτιών που προκάλεσαν τη γένεσή του.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σχέση οικογενειών Ρομά με τις κοινωνικές υπηρεσίες και η επίδραση των κοινωνικών υπηρεσιών στην αποτροπή της σχολικής διαρροής και παραβατικότητας
  (2021-08) Καλλίγνωμος, Κωνσταντίνος; Παπανίκου, Γεωργία; Τσιμπούκης, Λεωνίδας; Kallignomos, Konstantinos; Papanikou, Georgia; Tsimpoukis, Leonidas
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΔΕ)
  Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της σχολικής διαρροής και η παραβατικότητα των Ρομά μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ο ρόλος που μπορεί να έχει ο κοινωνικός λειτουργός στην αντιμετώπιση του φαινομένου.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το φαινόμενο των influencers
  (2022-09) Παππάς, Άγγελος Πρόδρομος; Pappas, Aggelos Prodromos
  Τμήμα Μουσειολογίας (ΔΕ)
  Η παρούσα πτυχιακή χωρίζεται σε 5 βασικά κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίδοντας πληροφορίες για το λόγο δημιουργίας τους και αναλύοντας την κατηγοριοποίηση και τα δημοφιλέστερα από αυτά. Το 2ο κεφάλαιο σχετίζεται με το μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναπτύσσοντας στρατηγικές και τακτικές. Το 3ο κεφάλαιο σχετίζεται με το φαινόμενο των influencers και την καταναλωτική συμπεριφορά, γύρω από αυτό το φαινόμενο. Στο 4ο κεφάλαιο βρίσκονται τα διαγράμματα από την έρευνα, έπειτα από την επεξεργασία από τη συλλογή των απαντήσεων, σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε. Στο 5ο κεφάλαιο παραθέτονται τα συμπεράσματα που συγγραφήκαν σύμφωνα με την θεωρεία και τα αποτελέσματα της έρευνας
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αποδοχή των φοιτητών για το m-learning
  (2022-09) Νικολακοπούλου, Ναταλία; Σαισάνα, Σταυρούλα; Nikolakopoulou, Natalia; Saisana, Stauroula
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία σε όλες τις πτυχές των σύγχρονων κοινωνιών και η εκπαίδευση δεν αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με αυτήν την τάση, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Aguti et al., 2014). Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί το m-LEARNING και ειδικότερα τα χαρακτηριστικά, τα είδη, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθώς επίσης και το m-LEARNING κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και κατά πόσο είναι εύχρηστο και αποτελεσματικό.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Χημειοθεραπεία σε παιδιά και νοσηλευτικές παρεμβάσεις
  (2022-09) Κρητικίδη, Μαρία; Kritikidi, Maria
  Τμήμα Νοσηλευτικής (ΔΕ)
  Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάγκη για χημειοθεραπεία σε παιδιά που πάσχουν από καρκίνο, καθώς και την παρέμβαση των νοσηλευτών στην όλη την διαδικασία. ΣΚΟΠΟΣ: Είναι να παρουσιαστούν κάποια βασικά στοιχεία για τον παιδικό καρκίνο, συμπεριλαμβανομένης μίας ιστορικής αναδρομής και του ορισμού αυτού. Στη συνέχεια, εξηγείται ο όρος «όγκος» και νεόπλασμα, ενώ παρακάτω γίνεται λόγος για τους πιο συχνά εμφανιζόμενους όγκους της παιδικής ηλικίας. Αφού λοιπόν,αναλύσουμε όλα τα παραπάνω, γίνεται μία εισαγωγή στην έννοια της χημειοθεραπείας, στα επιμέρους είδη που υπάρχουν, στον τρόπο δράσης και χορήγησής της κλπ. Το πέμπτο είναι ένα κεφάλαιο το οποίο αφορά αποκλειστικά την ποιότητα ζωής και τον πόνο που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ενώ το έβδομο κεφάλαιο της εργασίας έχει σχέση με το ποιος είναι ο ρόλος που διαδραματίζει ο νοσηλευτής στην διεξαγωγή της χημειοθεραπείας και την υποστήριξη των παιδιατρικών ογκολογικών ασθενών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:Ο ρόλος του νοσηλευτή είναι πολυδιάστατος και επικεντρώνεται στην εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς, την εκπαίδευση του ασθενούς και την οικογένεια, την υποστήριξη και τη συμβουλευτική, τη φροντίδα και την έρευνα των ασθενών. Η φροντίδα του ασθενούς στοχεύει κυρίως στην εφαρμογή κατάλληλων νοσηλευτικών παρεμβάσεων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η χρήση των θεραπευτικών ασκήσεων παρά την κλίνη σε ασθενείς με δυσφαγία από κλινικούς λογοθεραπευτές
  (2022-09) Γκουτζέρη, Ελένη Μαριάνθη; Μπουζάνης, Παύλος; Χανιωτάκη, Μαρία Αντωνία; Goutzeri, Eleni Marianthi; Bouzanis, Paulos; Xaniotaki, Maria Antonia
  Τμήμα Λογοθεραπείας (ΔΕ)
  Η παρούσα πτυχιακή αφορά την διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο διεξάγεται η παρά την κλίνη θεραπεία σε ασθενείς με διαταραχές κατάποσης. Συγκεκριμένα μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ρωτήθηκαν κλινικοί Λογοθεραπευτές σχετικά με την αξιολόγηση της Δυσφαγίας, την παρά την κλίνη θεραπεία δυσφαγίας αλλά και ως προς την διαχείριση ενός μη πραγματικού περιστατικού που τους παρουσιάστηκε. Οι Λογοθεραπευτές που συμμετείχαν στην έρευνα εργάζονταν κυρίως σε Ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης, αλλά και σε Δημόσια Νοσοκομεία όπως και σε Δημόσια Κέντρα Αποκατάστασης. Τα βασικά ερωτήματα αυτής της έρευνας αποτελούσαν την διάρκεια και την συχνότητα της θεραπείας, την συνεργασία με άλλες ειδικότητες για την ολοκλήρωση της θεραπείας, τις θεραπευτικές ασκήσεις που χρησιμοποιούνται και τον χρόνο που δαπανάται για την διεξαγωγή της κάθε άσκησης και άλλα πολλά ερωτήματα για την δημιουργία μιας πλήρης εικόνας γύρω από την παρά την κλίνη θεραπεία δυσφαγίας στην Ελλάδα. Τα ευρήματα της έρευνας καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα: Υπάρχει συσχέτιση : Μεταξύ του εκπαιδευτικού υπόβαθρου των Λ/Θ και των ετών εμπειρίας με περιστατικά δυσφαγίας Μεταξύ των Μ.Ο. περιστατικών δυσφαγίας που βλέπουν μηνιαίως και των ετών εμπειρίας με διαταραχές κατάποσης Μεταξύ της διάρκειας και της συχνότητας θεραπείας όταν πρόκειται για περιστατικά Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου Μεταξύ του χρόνου που δαπανάται για την κάθε άσκηση και του πλαισίου εργασίας Μεταξύ του χρόνου που καταναλώνει η συνολική θεραπείας δυσφαγίας και των μηνιαίων περιστατικών δυσφαγίας που παρακολουθεί ο εκάστοτε Λ/Θ Δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική συσχέτιση: Μεταξύ των υποβοσκουσών διαταραχών δυσφαγίας και του εκάστοτε πλαισίου εργασίας Μεταξύ του πλαισίου εργασίας και της ανίχνευσης δυσφαγίας όσον αφορά το ποιος πραγματοποιεί την ανίχνευση Τέλος, παρατηρήθηκαν προτιμήσεις σε ορισμένες θεραπευτικές ασκήσεις από την πλειονότητα των λογοθεραπευτών ενώ φάνηκε να υπάρχει ετερογένεια σε αρκετές ερωτήσεις ως προς την διαχείριση του περιστατικού που τους δόθηκε.
Show more...