Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 23293
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ψηφιακές δεξιότητες διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Α΄βάθμιας εκπαίδευσης
  (2023-03-23) Χρονοπούλου, Σοφία; Chronopoulou, Sofia
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)
  Στη σύγχρονη εποχή, καθώς η κοινωνία γίνεται όλο και πιο ψηφιοποιημένη, αυξάνεται η ανάγκη για ψηφιακά έμπειρους ηγέτες σχολείων, επιβάλλοντας νέες προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και ηγεσία. Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των γνώσεων ψηφιακών δεξιοτήτων των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτουν βασικές γνώσεις στη χρήση ΤΠΕ και ψηφιακές ικανότητες και τον βαθμό στον οποίο οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν σημαντικές τις ψηφιακές δεξιότητες για την αποτελεσματική διοίκηση του σχολείου. Επίσης διερευνάται κατά πόσο τα δημογραφικά στοιχεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιδρούν στις γνώσεις στην χρήση των ΤΠΕ που διαθέτουν, στις ψηφιακές ικανότητες που διαθέτουν και στο βαθμό που θεωρούν σημαντικές αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία : 2022
  (2023-03-27) Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών; Library & Information Center, University of Patras
  Ετήσιες αναφορές - ΒΚΠ
  Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Οι αλλαγές στη φορολογία των αγροτικών εισοδημάτων από 01/01/2017
  (2019) Ζώη, Κωνσταντίνα; Κολιάτσα, Δέσποινα; Zoe, Konstantina; Koliatsa, Despoina
  Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΕ)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται, από φορολογικής πλευράς, το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα. Ο αγροτικός τομέας αποτελεί σημαντικό τμήμα της οικονομικής ζωής της χώρας και παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη στην φορολόγηση και την πορεία του εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα. Σκοπός της εργασίας, παράλληλα με την παράθεση και ανάλυση των φορολογικών διατάξεων που ίσχυσαν διαχρονικά στην Ελλάδα, είναι να δείξει τις αλλαγές που επέφερε η φορολογική μεταρρύθμιση του 2016 την πορεία του αγροτικού εισοδήματος από 01/01/2017. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική αποσαφήνιση εννοιών και ορισμών που χρησιμοποιούνται σε όλη την έκταση της παρούσας εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα πιο σημαντικά σημεία της αγροτικής φορολογικής νομοθεσίας που ίσχυε στη χώρα μας παλαιότερα. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται, αντίστοιχα, μία ανασκόπηση των αλλαγών που ισχύουν από το 2017 και η σύγκρισή τους με το παλιότερο φορολογικό πλαίσιο. Για την καλύτερη κατανόηση του αναγνώστη και την απτή παρουσίαση αυτών δίνονται παραδείγματα υπολογισμών της φορολογίας αγροτικών εισοδημάτων λαμβάνοντας υπόψη πληθώρα παραμέτρων. Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα που προέκυψαν και προτάσεις για μελλοντική βελτίωση του αγροτικού φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μοντελοποίηση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με συμβιωτικές καλλιέργειες κυανοβακτηρίων/βακτηρίων
  (2021-03-08) Τροχάτος, Χρήστος; Trochatos, Christos
  Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΔΕ)
  Η συνεχής αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού και αυξημένες του διατροφικές ανάγκες έχουν ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη παραγωγή αστικών λυμάτων και αποβλήτων. Οι καλλιέργειες μικροφυκών / κυανοβακτηρίων αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη λύση προς αυτή την κατεύθυνση, αφού παράλληλα με την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη πηγή παραγωγής βιοκαυσίμων και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω της διαδικασίας του βιοδιυλιστηρίου. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους βιολογικής επεξεργασίας, όπως αυτή της ενεργού ιλύος, οι μικροοργανισμοί αξιοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία ως πηγή ενέργειας και παράγουν μεγάλες ποσότητες υψηλής αξίας βιομάζας. Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε σε πρώτο στάδιο η μελέτη ενός συστήματος αιωρούμενης ανάπτυξης κάτω από διαφορετικές συνθήκες με την χρήση του μικροοργανισμού Leptolyngya sp. με κύριο στόχο την εξαγωγή κινητικών παραμέτρων. Τα πειράματα διεξήχθησαν σε φωτοαντιδραστήρες διαλείποντος έργου εργαστηριακής κλίμακας και εξετάσθηκαν ως προς την απόδοση τους στην παραγωγή βιομάζας και την αφαίρεση ανόργανων ρύπων. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μοντελοποίηση ενός συστήματος κυανοβακτηρίων /βακτηρίων με στόχο την απορρύπανση αποβλήτων ζυθοποιίας και τα αποτελέσματα του μοντέλου επικυρώθηκαν από μία αντίστοιχη μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε εργαστηριακή κλίμακα. Το απόβλητο που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από τον βιολογικό καθαρισμό του εργοστασίου της Αθηναίικης Ζυθοποιίας στην ΒΙ.ΠΕ. Πατρών με περιεκτικότητα στον μικροοργανισμό Leptolyngya sp. που ξεπερνά σε ποσοστό το 85 %. Αποδείχθηκε ότι το μοντέλο προσεγγίζει αρκετά ικανοποιητικά τις συγκεντρώσεις βιομάζας και COD μέσω των αποτελεσμάτων που λήφθηκαν, καθώς επίσης και τις συγκεντρώσεις των ανόργανων ρύπων. Ενδεικτικά μέσω της επικύρωσης των αποτελεσμάτων, το μοντέλο έδειξε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία όσο αφορά την απορρύπανση καθώς τα αμμωνιακά ιόντα αφαιρούνται σε ποσοστό που αγγίζει το 100%. Το χημικά απαιτούμενο οξυγόνο μειώθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90 % ,ενώ οι συγκεντρώσεις των νιτρικών και των ορθοφωσφορικών ιόντων άγγιξαν τα 5 και 0.9 mg L-1 στο τέλος του πειράματος ικανοποιώντας τις αρχικές εκτιμήσεις που είχαν ληφθεί από τα πειράματα εργαστηριακής κλίμακας. Ακόμη, μελετήθηκε η εξέλιξη των μικροβιακών πληθυσμών και του pH κατά την διάρκεια του πειράματος. Στο τελικό στάδιο πραγματοποιήθηκε μια προσπάθεια προσομοίωσης σε αντιδραστήρα συνεχούς ροής. Η μέθοδος κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική όσο αφορά την αφαίρεση των ρύπων. Με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς να γίνονται όλο και πιο αυστηροί, ο κόσμος της βιομηχανίας στρέφεται σε πιο προηγμένες και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους. Το συγκεκριμένο σύστημα για χρόνους παραμονής μεγαλύτερους των 4 ημερών παρουσιάζει μια πολύ καλή απόκριση στην μείωση του COD σε ποσοστό μεγαλύτερο του 70 % που είναι το όριο της νομοθεσίας. Αποδείχθηκε ότι το φως αποτελεί την σημαντικότερη παράμετρο για την ανάπτυξη των κυανοβακτηρίων, αφού πρόκειται για φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς. Συνοψίζοντας, τα συστήματα αυτά δεν έχουν περιβαλλοντικό αντίκτυπο, συντελούν στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και χαρακτηρίζονται από μικρές απαιτήσεις σε ενέργεια και χαμηλό κόστος. Επιπλέον, δεν απαιτεί την παροχή αερισμού σε σύγκριση με άλλες επεξεργασίες αποβλήτων. Το οξυγόνο που χρειάζονται τα βακτήρια παρέχεται από τους φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούς μειώνοντας έτσι το κόστος του. Τέλος η αποτελεσματικότητα του μοντέλου κρίνεται αρκετά ικανοποιητική για τις δεδομένες συνθήκες ανάπτυξης, αποτελώντας την βάση για πολυπλοκότερα συστήματα ανάπτυξης σε μελλοντικές έρευνες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Χωροχρόνοι με ιδιομορφίες στη Γενική Σχετικότητα
  (2023-03-24) Κοτοπούλης, Δημήτριος; Kotopoulis, Demetrios
  Τμήμα Φυσικής (ΔΔ)
  Η παρούσα διατριβή άπτεται δύο θεμελιωδών προβλημάτων της σύγχρονης Θεωρητικής Φυσικής καθώς αφορά αφ᾽ενός μεν στη γενίκευση της Θερμοδυναμικής στο επίπεδο της Γενικής Σχετικότητος, αφ᾽ετέρου δε στο ζήτημα των χωροχρονικών ιδιομορφιών (spacetime singularities). Επικεντρώνεται στην πρόταση των Χ. Αναστόπουλου και Ν. Σαββίδου για την Θερμοδυναμική των συστημάτων ιδιοβαρύτητας (self-gravitating systems) στα πλαίσια της οποίας οι χωροχρονικές ιδιομορφίες αντιμετωπίζονται όχι ως παθογένειες, αλλά ως θερμοδυναμικές οντότητες στις οποίες αποδίδεται εντροπία. Η συνεισφορά της διατριβής έγκειται στην διερεύνηση της εφαρμοσιμότητας της πρότασης αυτής για δύο περιπτώσεις σφαιρικά συμμετρικών συστημάτων ιδιοβαρύτητας, ήτοι ενός τρισδιάστατου φλοιού θερμικής ακτινοβολίας και ενός λεπτού φλοιού απειροστού πάχους. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο φλοιός και ο κενός χωροχρόνος που αυτός περικλείει αντιμετωπίζονται ως συνιστώσες ενός ενιαίου κλειστού θερμοδυναμικού συστήματος που μελετάται στη βάση της Αρχής Μεγίστης Εντροπίας. Ο χωροχρόνος στο εσωτερικό του φλοιού περιγράφεται από την γεωμετρία Σβάρτσιλντ (K.Schwarzschild) η οποία ανάλογα με το πρόσημο της μάζας αντιστοιχεί σε μελανή οπή ή σε παρατηρήσιμη χωροχρονική ιδιομορφία ή στον επίπεδο χωροχρόνο της Ειδικής Σχετικότητος. Οι διαφορετικές γεωμετρίες ερμηνεύονται ως διαφορετικές θερμοδυναμικές φάσεις και διερευνώνται οι μεταξύ τους μεταβάσεις. Αποδεικνύεται ότι η απόδοση εντροπίας στις χωροχρονικές ιδιομορφίες στη βάση της ως άνω πρότασης επιτρέπει την επίτευξη μιας συνεπούς θερμοδυναμικής περιγραφής, κάτι που συνηγορεί υπέρ της εγκυρότητάς της για τους σφαιρικά συμμετρικούς χωροχρόνους εν γένει.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Οικογενειακός γραμματισμός : πανεπιστημιακές σημειώσεις
  (2023) Τσίρμπα, Χρυσούλα; Tsirmpa, Chrysoula
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τεχνικές Αναφορές)
  Στις σημειώσεις αυτές επιχειρείται μία συνοπτική αναφορά στον Οικογενειακό Γραμματισμό, προκειμένου σε συνδυασμό με τις παραδόσεις να εισάγουν τον φοιτητή/τρια στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή. Σκοπός των σημειώσεων είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριεςνα αποκτήσουν βασικές γνώσεις για το πεδίο του Οικογενειακού Γραμματισμού και να συνειδητοποιήσουν το σημαντικό ρόλο της οικογένειας στην ενίσχυση του γραμματισμού.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διερεύνηση απόψεων ενηλίκων, άνω των 50 ετών, για τη θεραπευτική προσέγγιση μέσω τηλεαποκατάστασης
  (2023-03-23) Αντιφλιώτη, Αικατερίνη; Antiflioti, Aikaterini
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΜΔΕ)
  Σκοπός: Διερεύνηση γνώσεων και πεποιθήσεων Ελλήνων ενηλίκων ηλικίας 50 ετών και άνω για τη χρήση τηλεαποκατάστασης κατά την πανδημία COVID-19. Μεθοδολογία: Στη συγχρονική αυτή μελέτη, Έλληνες ενήλικες συμμετείχαν σε μία διαδικτυακή έρευνα μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και Ιανουαρίου 2023. Οι ερωτώμενοι είχαν δικαίωμα συμμετοχής εφόσον ήταν 50 ετών και άνω. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 35 ερωτήσεις με δημογραφικό υπόβαθρο, χρήση και γνώση τεχνολογίας, γενικές πεποιθήσεις για την εμπειρία της τηλεαποκατάστασης και τη γνώμη τους για τη χρήση τηλεαποκατάστασης στο μέλλον. Το πρωτόκολλο της έρευνας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών, της Ελλάδας. Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες σε αυτή τη μελέτη ήταν 109 ενήλικες (γυναίκες 60,6%;άνδρες 39,4%;μέση τιμή 62,6± 8,8 έτη). Συνολικά, μόνο 18 συμμετέχοντες (16,5%) δέχθηκαν στρατηγικές τηλεαποκατάστασης κατά την πανδημία της Covid-19. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (n= 60; 55%) πίστευαν ότι η τηλεαποκατάσταση είναι πιθανόν να έχει ευεργετικά αποτελέσματα ως συμπληρωματικός τρόπος διαχείρισης των ασθενών. Επιπλέον, 67 συμμετέχοντες (61,5%) ανέφεραν ότι θέλουν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες επικοινωνίας και τις εφαρμογές τους, προκειμένου να αυξήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα και τη γενικότερη υγεία τους. Εφαρμόστηκε συντελεστής Pearson’s για τη συσχέτιση της επιθυμίας τους να εκπαιδευτούν στις τεχνολογίες επικοινωνίας. Καταγράφηκαν μέτριες συσχετίσεις με την ηλικία (r=0,47; p≤0.001), και με τη χρήση διαδικτύου (r=0.42; p≤0.001), αλλά ισχυρή συσχέτιση με τη θετική στάση όσον αφορά την τηλεαποκατάσταση (r=0.71; p≤0.001). Συμπεράσματα:. Η πλειοψηφία των Ελλήνων συμμετεχόντων εξέφρασε θετικές πεποιθήσεις για αυτή τη μορφή αποκατάστασης και είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν τηλεαποκατάσταση στο μέλλον. Χρειάζεται η διενέργεια περισσότερων μελετών στο μέλλον με μεγαλύτερα δείγματα όσον αφορά τις πρακτικές της τηλεαποκατάστασης. Οι ερευνητές επισημαίνουν τη σημασία της ενίσχυσης της εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών τηλεαποκατάστασης.
Show more...