Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

Last submissions

Now showing 1 - 5 of 21718
 • Thumbnail Image
  Item
  Ενεργειακή ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές κατά την πανδημία : μια ευκαιρία για πράσινες επενδύσεις
  (2022-09-23) Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος-Χριστόφορος; Papadopoulos, Konstantinos-Christopher
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ενεργειακής ανάπτυξης, κατά την περίοδο της πανδημίας. Απώτερος σκοπός είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την ανάπτυξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων, στο νέο πλαίσιο συνθηκών. Το πρώτο κεφάλαιο έχει ως πυρήνα του την μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ειδικότερα της αιολικής, της κυματικής και της ηλιακής. Στο δεύτερο κεφάλαιο η ανάλυση περνά σε ένα πιο ειδικό επίπεδο, αφού ξεκινά η μελέτη των εξεταζόμενων χωρών, αναφορικά με τα επίπεδα εξέλιξης της ενεργειακής τους ανάπτυξης και πώς η πανδημία συνέβαλε στην όλη διαδικασία. Η Κίνα, το Κουβέιτ, η Ευρώπη – γενικά – αλλά και η Ισπανία και η Ιταλία, θα είναι οι χώρες που θα απασχολήσουν πιο πολύ την παρούσα μελέτη. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει το μεθοδολογικό πλαίσιο τοοποίο ακολουθήθηκε, και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Ο σκοπός της μεθοδολογίας περιγράφεται επίσης στο εν λόγω κεφάλαιο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ανάλυση και σχεδίαση πλατφόρμας υποστήριξης συνεργασίας για τη συντήρηση των ελικοπτέρων UH-1H της Αεροπορίας Στρατού
  (2022-09) Κλωναρίδης, Κωνσταντίνος; Klonarides, Konstantinos
  Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΔΕ)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη μελέτη των προβλημάτων που αφορούν την οργάνωση των εργασιών της συντήρησης των ελικοπτέρων UH-1H της Αεροπορίας Στρατού σε επίπεδο Μονάδας. Μέσω της μελέτης αυτής, πραγματοποιείται μία εκτενής αναφορά στα προβλήματα της συντήρησης του αεροπορικού κλάδου και στη συνέχεια παρατίθενται πλατφόρμες που προσφέρουν λύσεις. Έχοντας ως στόχο τη σχεδίαση της πλατφόρμας «Δαίδαλος» για την καλύτερη οργάνωση της πολύπλοκης αυτής διαδικασίας, λαμβάνονται υπόψη τα όρια λήξης ζωής και λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων των ελικοπτέρων. Το «Δαίδαλος» έχει ως σκοπό την παροχή μίας πλήρης και αναλυτικής εικόνας της διαθεσιμότητας του στόλου των ελικοπτέρων UH-1H ενός Τάγματος Ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού, την έγκαιρη προειδοποίηση για την επερχόμενη καθήλωση των μέσων λόγω της επιτακτικής αντικατάστασης εξαρτημάτων τους και την πρόβλεψη επί των μελλοντικών αναγκών σε ανταλλακτικά. Η ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων του λογισμικού έγινε υπό μορφή User Stories και η απεικόνιση του περιβάλλοντός του πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Balsamiq Wireframes.
 • Thumbnail Image
  Item
  Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των εταιριών «ΤΙΤΑΝ Α.Ε» και «ΑΓΕΤ Ηρακλής»
  (2022-07-21) Αγαθή, Σωτηρία; Agathi, Sotiria
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δυο εταιρειών, οι οποίες ανήκουν στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας και με βάση τον κύκλο των εργασιών τους αποτελούν αδιαμφησβήτητα τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτού του κλάδου. Οι εταιρείες που θα εξεταστούν λοιπόν είναι οι εξής: ΤΙΤΑΝ Α.Ε και ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι κυρίως η αποτύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των παραπάνω εταιρειών αλλά και του κλάδου γενικότερα για την χρονική περίοδο επτά ετών από το 2013 έως και το 2019. Βασικός στόχος της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων είναι η διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση στα πλαίσια της οικονομικής της δραστηριότητας πραγματοποιεί άπειρες πράξεις οι οποίες καταγράφονται και εν συνεχεία αποτυπώνονται στις οικονομικές της καταστάσεις. Με βάση αυτές τις καταστάσεις ακολουθεί η ανάλυση, η ερμηνεία αλλά και η αξιολόγηση των περιλαμβανομένων στοιχείων σε αυτές.
 • Thumbnail Image
  Item
  Μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς πολύ-λειτουργικής κόλλας σε συνθήκες στατικής και δυναμικής καταπόνησης
  (2022-09-21) Βογιαντζή, Χριστίνα; Vogiantzi, Christina
  Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΔΕ)
  Είναι ευρέως γνωστό πως ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους σύνδεσης συνθέτων υλικών είναι με τη χρήση συγκολλητικών ουσιών. Στη βιομηχανία χρησιμοποιούνται πλέον όλο και περισσότερο οι θερμοπλαστικές συγκολλητικές ουσίες λόγω της στροφής που έχει πραγματοποιηθεί στις πράσινες λύσεις και της δυνατότητας τους να ανακυκλώνονται. Αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες συγκολλητικών ουσιών παρόλο που παρουσιάζουν μονωτική συμπεριφορά , γεγονός το οποίο περιορίζει τη χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές . Προκειμένου τα εν λόγω υλικά να βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς (αεροδιαστημική , αεροναυπηγική κλπ ) απαιτείται η αύξηση της ηλεκτρικής και της θερμικής τους αγωγιμότητας και η ταυτόχρονη όσο το δυνατόν μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων τους. Ένας από τους βασικούς τρόπους που αναφέρει η βιβλιογραφία είναι η ενίσχυση των υλικών με τη χρήση αγώγιμων νανοσωματιδίων και κυρίως άνθρακα. Αρχική ιδέα και σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη της πολύ λειτουργικότητας μιας θερμοπλαστικής κόλλας και η μελέτη της μηχανικής της συμπεριφοράς. Αναπτύχθηκαν δύο ειδών κόλλας: κανονική και νανο-ενισχυμένη. Για την παρασκευή των νανο-ενισχυμένων υλικών χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη εγκλεισμάτων: τα πολυστρωματικά γραφένια (GNPs) σε περιεκτικότητα 10%wt και οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα (MWCNTs) σε περιεκτικότητα 10% wt . Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είχαν τη μορφή pellets και ήταν αναγκαία η μετατροπή του μεγέθους τους από την κλίμακα των χιλιοστών στη μικροκλίμακα και πιο συγκεκριμένα σε μορφή σκόνης μέσω κονιορτοποίησης. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η παρασκευή δοκιμίων με τη χρήση εξωθητή καθώς και η παρασκευή θερμοπλαστικών φιλμ κόλλας, τα οποία μορφοποιήθηκαν μέσω θερμοπρέσσας, και η χρήση τους ως μέσο σύνδεσης των επιφανειών (12 στρώσεις μονοδιεύθυντου προεμποτισμένου υφάσματος από ίνες άνθρακα). Για τον χαρακτηρισμό των αναπτυχθέντων υλικών πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της θερμικής και ηλεκτρικής αγωγιμότητας και έπειτα ακολούθησαν δοκιμές προσδιορισμού του κρίσιμου ρυθμού απελευθέρωσης ενέργειας παραμόρφωσης (ASTM D5528-01) και δοκιμές προσδιορισμού της διάρκειας ζωής σε κόπωση (ASTM D6115-97). Η εισαγωγή των νανοσωματιδίων προκάλεσε σημαντικές αυξήσεις στην ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα. Οι νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητα 10%wt παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση, 58%, στην θερμική αγωγιμότητα καθώς και την μεγαλύτερη αύξηση, δέκα τάξεις μεγέθους στην ηλεκτρική αγωγιμότητα του υλικού. Επομένως, οι νανοσωλήνες άνθρακα συνέβαλαν στην ενίσχυση της πολύ-λειτουργικότητας της θερμοπλαστικής κόλλας. Τέλος , παρατηρήθηκε ότι τα πολυστρωματικά γραφένια αύξησαν οριακά τον κρίσιμο ρυθμό απελευθέρωσης ενέργειας παραμόρφωσης (5%) κατά την στατική καταπόνηση ενώ σε αντίθεση οι νανοσωλήνες άνθρακα κατά τη δυναμική καταπόνηση παρουσίασαν αύξηση της διάρκειας ζωής σε κόπωση της τάξεως του 11%.Αναγκαία είναι η πραγματοποίηση επιπλέον μηχανικών δοκιμών σε περισσότερα δείγματα, όπως απαιτούν και τα πρότυπα, για την ασφαλέστερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς υπήρχε αρκετά μεγάλη τυπική απόκλιση μεταξύ των τιμών των αποτελεσμάτων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Αναγνώριση φωνητικών εντολών με τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης
  (2022-09-22) Δημητρούκα, Γιαννούλα; Dimitrouka, Giannoula
  Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΔΕ)
  Η πραγματικά μεγάλη αύξηση του όγκου πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό την τελευταία δεκαετία αποτελεί γεγονός, το οποίο σαφώς και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας. Υπέρογκος αριθμός δεδομένων αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων. Για το λόγο αυτό, αυξήθηκε η ανάγκη ανακάλυψης και εξαγωγής γνώσης από τα δεδομένα αυτά που θα πραγματοποιείται αυτόματα με μεθόδους Μηχανικής Μάθησης και Βαθιάς Μάθησης. Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε σε ένα επιμέρους πεδίο έρευνας της Βαθιάς Μάθησης, αυτό της αναγνώριση ομιλίας. Σκοπός της διπλωματικής είναι να λυθεί το πρόβλημα κατηγοριοποίησης πολλαπλών κλάσεων χρησιμοποιώντας δεδομένα ήχου. Αρχικά, γίνεται αναφορά μεθόδων κατηγοριοποίησης, όπως για παράδειγμα, η Μηχανή Υπο-στήριξης Διανυσμάτων, ο Τυχαίο Δάσος, ο Δένδρο Απόφασης, ο Κ-Πλησιέστερος Γείτονες και ο Αφελής Μπεϋζιανός Ταξινομητής. Επιπλέον, αναλύονται εκτενώς, τα Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και οι αρχιτεκτονικές τους. Στο πλαίσιο της πειραματικής διαδικασίας, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, περιορίζονται σε ένα σύνολο δεδομένων τριάντα πέντε κλάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν χιλιάδες ηχητικά αρχεία. Για να πετύχουμε τον σκοπό της διπλωματικής, στο σύνολο αυτό, γίνεται προεπεξεργασία των δεδομένων και ανάπτυξη μοντέλων που είναι σε θέση να κατηγοριοποιούν σύνολα δεδομένων φωνητικών εντολών, χρησιμοποιώ-ντας βιβλιοθήκες της Python, όπως (Matplotlib, TensorFlow, Pandas, NumPy, Scikit-learn). Τέλος, έχει πραγματοποιηθεί μια εκτενής ανάλυση που καταδεικνύει την απόδοσή και την ακρίβειά τους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Τεχνικές επεξεργασίας ροών δεδομένων μεγάλου όγκου με χρήση Apache Spark
  (2022-09) Μαγειράκος, Βασίλειος; Mageirakos, Vasileios
  Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)
  Τα τελευταία χρόνια ο όγκος, η ποικιλία και η ταχύτητα συνεχόμενων ροών δεδομένων, αυξάνονται με πρωτοφανή ρυθμό. Αυτό έχει ωθήσει ερευνητές και έμπειρους μηχανικούς, στην δημιουργία πολλών νέων συστημάτων και τεχνικών επεξεργασίας ροών δεδομένων. Ως αποτέλεσμα, η πιθανή προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις που μπορούν να τα αξιοποιήσουν είναι τεράστια. Συνεπώς, υπάρχει αντίστοιχα μεγάλη ανάγκη εκπαίδευσης όλο και περισσότερων νεών μηχανικών, οι οποίοι κατανοούν και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα εργαλεία. Η συσταδοποίηση ροών είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς χρησιμοποιείται για την εύρεση μοτίβων σε συνεχώς εξελισσόμενα δεδομένα πραγματικού χρόνου. Όμως, η υλοποίηση πολύπλοκων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων είναι πολύ πιο δύσκολη όταν γίνεται σε ροές. Βασικοί λόγοι είναι η ανάγκη απόκρισης σε πραγματικό χρόνο, ο περιορισμένος αποθηκευτικός χώρος και ότι κάθε στοιχείο από τα δεδομένα επεξεργάζεται μόνο μια φορά. Συνεπώς, ένας νέος μηχανικός θα πρέπει (α) να κατανοεί την σχετική δύσκολη θεωρία, και (β) να μάθει την μυριάδα πολύπλοκων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση του προβλήματος. Πιστεύουμε πως ο καλύτερος και ταχύτερος τρόπος για νέους μηχανικούς να εντρυφούν με τον συγκεκριμένο τομέα, είναι η άμεση ενασχόληση τους με ένα πλήρες σύστημα που επιτρέπει τον πειραματισμό. Για αυτόν τον λόγο, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο προγραμματιστικό πλαίσιο για κατανεμημένη συσταδοποίηση ροών δεδομένων. Το βασικό σχεδιαστικό κριτήριο είναι η μείωση της πολυπλοκότητας και ανομοιογένειας της αρχιτεκτονικής, χωρίς να παραβλέψουμε βασικές εγγυήσεις που αυτό πρέπει να προσφέρει (συνοχή δεδομένων, ανοχή σε σφάλματα κ.α.). Για αυτό, επιλέγουμε η υλοποίηση να γίνει στην Python με χρήση των Apache Spark και Kafka. Το προγραμματιστικό πλαίσιο παρέχει στον νέο μηχανικό όλα τα εργαλεία που χρειάζεται, όπως η αυτόματη δημιουργία κατανεμημένου περιβάλλοντος, συνθετικών δεδομένων ροής οποιασδήποτε μορφής, δυναμική παρακολούθηση της συσταδοποίησης, οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων και σύγκριση με διαφορετικούς αλγορίθμους συσταδοποίησης ροών. Χρησιμοποιώντας το προτεινόμενο προγραμματιστικό πλαίσιο, προσφέρουμε επίσης refactored υλοποίηση του DistStream/DenStream [4, 15] σε Python. Στον έλεγχο μας, παρά το εκτενές σύνολο βιβλιοθηκών που προσφέρει η Python, δεν βρήκαμε να υπάρχει κανένα αντίστοιχο εργαλείο που να επιτρέπει την ποιοτική κατανεμημένη συσταδοποίηση ροών δεδομένων μεγάλου όγκου. Επομένως, επιλέξαμε να υλοποιήσουμε τον DistStream/DenStream, επειδή σύμφωνα με τη βιβλιογραφία παράγει υψηλής ποιότητας συσταδοποίηση και μεγαλύτερη επεκτασιμότητα, σε σύγκριση με άλλους αλγορίθμους. Παρουσιάζουμε σύγκριση της υλοποίησης μας, ως προς την ποιότητα συσταδοποίησης και την ικανότητα διαχείρισης μεταβαλλόμενων κατανομών, με τους πιο δημοφιλείς αλγορίθμους που είναι αυτήν την στιγμή διαθέσιμοι στην Python. Συγκεκριμένα, τους CluStream [1] και Stream-Kmeans [11, 51] του πακέτου μηχανικής μάθησης σε ροές River [40]. Επίσης, καθώς οι αλγόριθμοι που προσφέρονται στην Python δεν λειτουργούν σε κατανεμημένα περιβάλλοντα, επιλέγουμε να συγκρίνουμε, ως προς την επεκτασιμότητα, την refactored σε Python υλοποίηση μας, με την υπάρχουσα σε Scala υλοποίηση του DistStream/DenStream.
 • Thumbnail Image
  Item
  Μέθοδοι εντοπισμού απομακρυσμένων τιμών σε ροές δεδομένων
  (2022-06-27) Σοφράς-Καραντής, Ιωάννης; Sofras-Karantis, Ioannis
  Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)
  Οι σύγχρονοι ρυθμοί δημιουργίας και μετάδοσης της νέας πληροφορίας είναι ένα από τα βασικότερα γνωρίσματα της εποχής που ζούμε. Οι ρυθμοί αυτοί δημιουργούν ένα ταχύ και ευμετάβλητο περιβάλλον εργασίας και ανάπτυξης, όμοιο του οποίου δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν. Το μέγεθος της πληροφορίας που καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή είναι τόσο μεγάλο που είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε. Οι υπολογιστικές μηχανές έχουν πια πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετάδοση της πληροφορίας αυτής. Πέρα όμως από τη μετάδοσή της, οι υπολογιστικές μηχανές μας δίνουν και άλλες δυνατότητες όπως είναι η επεξεργασία της πληροφορίας, η απεικόνισή της, γεγονός που βοηθάει στην ορθότερη ερμηνεία της, καθώς και στην παρουσίασή της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όσον αφορά τη μετάδοση της πληροφορίας, μπορεί να αποτελέσει η ενημέρωση του ανθρώπου για γεγονότα σε κάθε γωνία της γης μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ενώ βρίσκεται στο σπίτι του. Γεγονός που μερικά χρόνια πριν φάνταζε δύσκολο αν αναλογιστούμε ότι οι βασικές πηγές πληροφόρησης ήταν έντυπες. Πλέον οι χάρτες που έχει διαθέσιμους στο κινητό τηλέφωνο ο κάθε χρήστης, δίνουν πληροφορίες για οποιαδήποτε διαδρομή ανά πάσα στιγμή. Η απεικόνιση συνεπώς της πληροφορίας μέσω της μορφής χαρτών έχει κάνει τον άνθρωπο ικανό να ταξιδέψει παντού ανά τον κόσμο. Επίσης οι μεγάλες μηχανές αναζήτησης παρέχουν απλόχερα απαντήσεις στα εργασιακά θέματα των ανθρώπων μέσα από έναν μεγάλο αριθμό πηγών, ωθώντας τον χρήστη να αναζητήσει, να συλλέξει και τελικά να κρατήσει ότι είναι χρήσιμο για εκείνον. Παρ΄ όλα αυτά, στην πληροφορία αυτή περιέχονται και παρατηρήσεις που διαφέρουν από τις υπόλοιπες. Είναι με λίγα λόγια απομακρυσμένες από το σύνολο των παρατηρήσεων. Ο εντοπισμός και η ερμηνεία των παρατηρήσεων αυτών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την επιστημονική κοινότητα. Με αφορμή το ζήτημα αυτό, η παρούσα εργασία παρουσιάζει δύο μεθόδους εντοπισμού απομακρυσμένων τιμών. Πιο συγκεκριμένα στο 1o Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο θέμα του εντοπισμού των απομακρυσμένων τιμών δίνοντας έφμαση σε βασικές έννοιες, αναλύονται οι κατηγορίες των απομακρυσμένων σημείων και παρουσιάζεται η σημασία εντοπισμού των σημείων αυτών. Στο 2o Κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή στις έρευνες που έχουν προηγηθεί από επιστημονικές ομάδες με βάση την κατηγοριοποίηση των μεθόδων εντοπισμού. Στο 3o Κεφάλαιο δίνεται έμφαση σε δύο αλγόριθμους που αφορούν τον εντοπισμό απομακρυσμένων τιμών σε ροές δεδομένων. Προβάλλονται οι στόχοι που θέτουν οι αλγόριθμοι αυτοί, αναλύονται ως προς την εκτέλεση και την δομή τους καθώς και σχολιάονται και κάποια συμπεράσματα. ΄Επειτα στο 4o Κεφάλαιο οι δύο αλγόριθμοι εφαρμόζονται σε τεχνητά δεδομένα που προσομοιώνουν μια ροή. Παρουσιάζεται επίσης και το λειτουργικό περιβάλλον που χρησιμοιποιείται. Τέλος στο 5o Κεφάλαιο γίνεται και εφαρμογή των αλγορίθμων αυτών σε πραγματικά δεδομένα και σχολιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται και η προεπεξεργασία που απαιτούν τα πραγματικά δεδομένα πριν εφαρμοστούν σε αυτά οι αλγόριθμοι ενδιαφέροντος.
Show more...