Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 24091
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Household finance in Greece
  (2023-09) Πλεσίτη, Φρειδερίκη; Plesiti, Freideriki
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)
  Using micro data from the Greek Survey on Statistics of Income and Living Conditions (EU-SILC), this dissertation attempt to identify the constraints households during the period 2007-2022, emphasizing on the effects of several factors on the probability of default on mortgage or rent repayments. The study not only acknowledges the importance of default risk but also recognizes the broader spectrum of financial challenges that households might encounter, particularly in the realm of housing expenses. Based on the results of the econometric estimates and considering various demographic characteristics, household characteristics as well as regional effects, it has been found that lower default levels are observed for high-income households. As a consequence, this study had certain value for the prevention and control of constraint households.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Κατανόηση μη κανονικών προτάσεων από παιδιά προσχολικής ηλικίας
  (2023-09-15) Γιαννακή, Ευστρατία; Ζουμάκη, Ευαγγελία; Giannaki, Efstratia; Zoumaki, Evangelia
  Τμήμα Λογοθεραπείας (ΔΕ)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (4,5-4,9 ετών) κατανοούν τις αναφορικές προτάσεις υποκειμένου (ΑΥ), τις αναφορικές προτάσεις αντικειμένου (ΑΑ), και τις παθητικές προτάσεις (ΠΠ). Ο προβληματισμός αφορμάται από τη σύγχρονη αρθρογραφία, της οποίας τα ευρήματα επισημαίνουν ότι οι αναφορικές προτάσεις (ΑΠ) και ιδιαίτερα οι ΑΑ, λόγω της πολύπλοκης δομής τους, επιφέρουν δυσκολίες στην κατανόηση. Έτσι η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη σύγκριση των επιδόσεων και τη συσχέτιση των δυσκολιών που παρουσιάζουν τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (ΤΑ) στην προσχολική ηλικία. Στην έρευνα συμμετείχαν 36 παιδιά ηλικίας 4,5-4,9 ετών. Προϋπόθεση ήταν να είναι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας και να εμπίπτουν στην ομάδα παιδιών ΤΑ. Χορηγήθηκαν οι δοκιμασίες: Relatives Passives Test 1 και Relatives Passives Test 2, Ravens Progressive Matrices Test, Εικόνες Δράσης και Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παιδιά παρουσίασαν δυσκολίες στις δοκιμασίες Relatives Passives Test 1 και Relatives Passives Test 2. Επίσης έδειξαν ότι τα παιδιά δυσκολεύτηκαν περισσότερο στις ΠΠ σημειώνοντας τη μικρότερη βαθμολογία, ενώ οι πιο εύκολες ήταν οι ΕΠ. Σχετικά με τις ΑΠ, οι ΑΑ είχαν σημαντική δυσκολία σε σχέση με τις ΑΥ. Τέλος, συγκρίνοντας τις ΠΠ με τις ΑΑ, τα παιδιά σημείωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία στις ΑΑ, καθιστώντας τις ΠΠ τις δυσκολότερες ως προς την κατανόηση προτάσεις. Τα αποτελέσματα ήταν τα αναμενόμενα με βάση τη σύγχρονη αρθρογραφία
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Incorporating decision-makers’ perspectives into DEA models by means of weight restrictions
  (2023) Γκουβίτσος, Ιωάννης; Gkouvitso, Ioannis
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΔ)
  This thesis discusses an important issue in the field of Operational Research, particularly in the efficiency assessment of DMUs by means of the Data Envelopment Analysis method. In fact, we investigate the field of DEA weight restrictions and their use as a means of incorporating managerial decisions, priorities, or decision makers’ perceptions into the relevant DEA models. The thesis consists of two parts, each of which explores the use of weight restrictions in a different context, with the objective to provide decision-makers with flexibility regarding the determination of DEA weights. The first part proposes a new approach that performs a complete ranking of decision-making units (DMUs), by employing Data Envelopment Analysis (DEA) models with virtual weight restrictions. It is a multi-stage process that employs the super-efficiency DEA model (AP Model) at each stage of the process. In each stage, the virtual weight bounds could be different and are obtained by means of the MACBETH methodology. Our approach has been applied in a real-life application, where three decision-makers need to perform a complete ranking of 33 Greek general hospitals. The empirical results indicate that the proposed multi-stage ranking approach increases the discrimination power of the conventional super-efficiency DEA model and provides an improved DMUs ranking. The importance of such an improvement is more prominent in situations where a decision related to funds or other resource allocation should be made. Thus, the proposed approach not only contributes to the relevant literature but also is quite important from a decision-making perspective, as it is the first (to the best of our knowledge) allowing decision-makers to adjust the DEA weights at each stage of the ranking process. The second part proposes the incorporation of fuzzy numbers into the production trade-off weight restrictions approach. The key idea of the discussed approach is that in real-life DEA applications, existing production trade-offs among inputs and/or outputs may be extremely difficult to express with crisp numbers. The proposed approach allows decision-makers to restrict the weights of DEA models, by expressing complex production trade-offs in fuzzy terms. With this approach, the obtained efficiency scores remain meaningful from a production perspective and more compatible with real-life applications that often involve ambiguity or uncertainty. Based on the fuzzification of production trade-offs, we introduce DEA models that consider the ambiguity inherent in realistic processes and determine appropriate efficiency scores and targets for the DMUs.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Περιγραφή και ποσοτικοποίηση του φαινομένου της απόπτωσης σε καλλιέργειες νευρικών βλαστικών κυττάρων
  (2023-09-21) Μάστορη, Κωνσταντίνα; Mastori, Konstantina
  Τμήμα Βιολογίας (ΔΕ)
  Μια από τις βασικότερες νευρογεννητικές περιοχές του ενήλικου εγκεφάλου των θηλαστικών είναι η Υποεπενδυματική Ζώνη (ΥΕΖ), η οποία βρίσκεται στο πλάγιο τοίχωμα των πλάγιων κοιλιών. Τα Νευρικά Βλαστικά κύτταρα (ΝΒΚ) αποτελούν απογόνους των κυττάρων ακτινωτής γλοίας της εμβρυικής ανάπτυξης και διατηρούνται κατά την ενήλικη ζωή στην περιοχή της ΥΕΖ σε ανενεργή, ως επί το πλείστον, κατάσταση. Ύστερα από κατάλληλα σήματα, τα ΝΒΚ δύναται να ενεργοποιηθούν και να διαφοροποιηθούν προς αστρογλοιακά, ολιγοδενδρογλοιακά και νευρικά κύτταρα. Εξαιτίας της ικανότητάς τους να διατηρούν το βλαστικό τους χαρακτήρα, τα ΝΒΚ μπορούν να απομονωθούν και να καλλιεργηθούν in vitro. Η απουσία αυξητικών παραγόντων από το θρεπτικό μέσο της καλλιέργειας ωθεί τα ΝΒΚ στη διαφοροποίηση και στην παραγωγή Νευρικών Προγονικών Κυττάρων, από τα οποία προκύπτουν οι παραπάνω βασικοί κυτταρικοί τύποι του ενήλικου Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Ωστόσο, η καλλιέργεια των ΝΒΚ υπό συνθήκες διαφοροποίησης μπορεί να οδηγήσει και στον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο αρκετών εξ ’αυτών, εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων για αυτά αυξητικών παραγόντων. Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν η περιγραφή και η ποσοτικοποίηση του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου που παρατηρείται κατά την in vitro καλλιέργεια των ΝΒΚ, καθώς και η σφαιρική μελέτη του κυτταρικού προφίλ της καλλιέργειας στις συνθήκες διαφοροποίησης. Για τον σκοπό αυτό, ΝΒΚ που απομονώθηκαν από την ΥΕΖ ενήλικων μυών καλλιεργήθηκαν για τρεις ημέρες απουσία αυξητικών παραγόντων και αξιολογήθηκαν έπειτα από χρώση για τις πρωτεΐνες SOX2, NESTIN, GFAP, DCX και OLIG2. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, ανέδειξαν την ενίσχυση του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου με την πάροδο των ημερών καλλιέργειας, καθώς και την αύξηση του αριθμού των αποπτωτικών κυστιδίων εις βάρος των αποπτωτικών πυρήνων, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η καταμέτρηση των αποπτωτικών κυτταρικών τύπων. Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσίασαν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αυξομειούμενες αναλογίες των διαφοροποιημένων και των βλαστικών κυττάρων κατά τις τρεις ημέρες διαφοροποίησης, θέτοντας το ζήτημα της επανάληψης των καλλιεργειών, με σκοπό τη λεπτομερέστερη διερεύνησή τους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο τύπος του ίχνους (trace formula) του Selberg σε συμπαγείς επιφάνειες Riemann
  (2023-09-24) Λυμπέρη, Στυλιανή; Lymperi, Styliani
  Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)
  Κεντρικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της trace formula του Selberg στην περίπτωση των συμπαγών επιφανειών Riemann. Το Θεώρημα αυτό αποδείχθηκε πρώτη φορά από τον Selberg το 1956 και υπήρξε ένα από τα κεντρικότερα θεωρήματα της θεωρίας αριθμών κατά τον 20ο αιώνα. Εν γένει, από την σύγχρονη σκοπιά μία trace formula είναι ένας τύπος που συσχετίζει την γεωμετρία κάποιου χώρου (όπως μίας πολλαπλότητας) με φασματική πληροφορία τελεστών που ορίζονται πάνω σε αυτόν τον χώρο (όπως ο τελεστής Laplace). Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε καλύτερα το ιστορικό υπόβαθρο του αποτελέσματος του Selberg, στο 1ο Κεφάλαιο ξεκινάμε την μελέτη μας από την κλασική Ευκλείδεια αρμονική ανάλυση (σειρές Fourier και ολοκλήρωμα Fourier) και τον τύπο άθροισης του Poisson, ο οποίος υπήρξε το κλασικό αρχέτυπο των trace formulas. Στο 2ο Κεφάλαιο, για να μπορέσουμε να περιγράψουμε τις συμπαγείς επιφάνειες Riemann, αναπτύσ σουμε την βασική θεωρία των ομάδων Fuchsian του δευτέρου είδους που δρουν στο υπερβολικό επίπεδο H2 και περιγράφουμε μερικά σημαντικά παραδείγματα. Στην συνέχεια, στο 3ο Κεφάλαιο μελετάμε τα βασικά στοιχεία της φασματικής θεωρίας του τελεστή Laplace στις επιφάνειες Riemann. Ειδικότερα, μελετάμε τον μετασχηματισμό Selberg/Harish-Chandra, το φασματικό Θεώρημα για συμπαγείς επιφάνειες Riemann καθώς και την pre-trace formula. Στο 4ο και τελευταίο Κεφάλαιο διατυπώνουμε και αποδεικνύουμε την trace formula του Selberg στην ειδική περίπτωση των υπερβολικών ομάδων. Τέλος, ως πόρισμα του τύπου του Selberg αποδεικνύουμε τον νόμο του Weyl για συμπαγείς επιφάνειες Riemann.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η τεχνητή νοημοσύνη στην κυβερνοασφάλεια και στην ασφάλεια δικτύων
  (2023-09-12) Πριόβολος, Βασίλειος; Τσιρλούδης, Βασίλειος; Priovolos, Vasileios; Tsirloudis, Vasileios
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Οι απειλές στον κυβερνοχώρο και οι επιθέσεις σε δίκτυα γίνονται καθημερινά όλο και πιο εξεζητημένες. Ο αριθμός των καθημερινών επιθέσεων παγκοσμίως αυξάνεται και οι τρόποι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διείσδυση στα συστήματα των εταιρειών και στις προσωπικές συσκευές είναι ποικίλες. Πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται μεμονωμένοι εισβολείς, οργανωμένες ομάδες και ολόκληρες κυβερνήσεις. Τα μέσα για την πραγματοποίηση επιθέσεων αυξάνονται και σήμερα οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν να έχουν σοβαρές, εκτεταμένες επιπτώσεις και συνέπειες. Αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται και δημιουργούν προβλήματα στην προσπάθεια των ομάδων ασφαλείας να συμβαδίσουν με αυτόν τον ρυθμό και απαιτούνται πιο έξυπνες λύσεις. Η παρούσα εργασία παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο οι προσεγγίσεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI), και επιμέρους κλάδοι όπως η μηχανική μάθηση και η βαθιά μάθηση, μπορούν να εφαρμοστούν σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί επίσης στην παρουσίαση των υφιστάμενων τεχνολογιών ΤΝ και του τρόπου με τον οποίο βελτιώνουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Με την τεχνητή νοημοσύνη, τα συστήματα ασφαλείας μπορούν να γίνουν πιο προγνωστικά και προληπτικά στην ανίχνευση και την απόκριση, καθώς και να εξοικονομήσουν χρόνο σε χειροκίνητες επαναλαμβανόμενες εργασίες ασφαλείας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αξιολόγηση τρόπων απολύμανσης στη γραμμή παραγωγής της ελιάς Καλαμών
  (2023-09-22) Κωστόπουλος, Νικόλαος; Kostopoulos, Nikolaos
  Τμήμα Χημείας (ΜΔΕ)
  Ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια για να ορισθεί η έννοια της ποιότητας ενός τρόφιμου, είναι η ασφάλεια τους ως προς τους καταναλωτές. Πολυάριθμες ασθένειες με σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και την οικονομία προκαλούνται από παθογόνους παράγοντες που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων. Η επιμόλυνση ενός τρόφιμου από παθογόνους μικροοργανισμούς μπορεί να γίνει σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Για αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές απολύμανσης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί/εξαλειφθεί η παρουσία παθογόνων στο τελικό προϊόν που προορίζεται για κατανάλωση. Οι μέθοδοι απολύμανσης διαχωρίζονται σε φυσικές, χημικές ή βιολογικές διαδικασίες. Η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και η χρήση υπερήχων (Ultrasound) ανήκουν στις φυσικές μεθόδους απολύμανσης, ενώ η χρήση διαλυμάτων αιθανόλης ανήκει στις χημικές μεθόδους. Ένα τρόφιμο στο οποίο έχει διερευνηθεί ελάχιστα η αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων απολύμανσης είναι οι ελιές. Πρόκειται για ένα πολύ δημοφιλές τρόφιμο, τόσο από διατροφικής, όσο και από οικονομικής απόψεως, ειδικά για τους Μεσογειακές χώρες που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής τους διεθνώς. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογηθεί η χρήση UV ακτινοβολίας, υπερήχων και αιθανόλης ως προς την αποτελεσματικότητα τους για την απολύμανση ελιών ποικιλίας Καλαμών, τεχνητά επιμολυσμένων με δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς. Οι ελιές επιμολύνθηκαν με 1 από 3 διαφορετικούς τύπους μικροοργανισμών: 1) Aspergillus brasiliensis, έναν μύκητα μούχλας, 2) Candida albicans, έναν μύκητα-ζύμη και 3) Listeria innocua, ένα βακτήριο που χρησιμοποιείται συχνά ως υποκατάστατο του παθογόνου Listeria monocytogenes. Κατόπιν εφαρμόσθηκαν οι 3 διαφορετικοί μέθοδοι απολύμανσης και υπολογίσθηκε το μικροβιακό φορτίο με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας σε τρυβλία. Η υπεριώδης ακτινοβολία και η αιθανόλη είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης των μικροβίων αν και η αιθανόλη ήταν η πιο αποτελεσματική, μειώνοντας στις περισσότερες περιπτώσεις τον πληθυσμό τους κάτω από το όριο ανίχνευσης. Οι υπέρηχοι μείωσαν ελαφρώς το A. brasiliensis, ωστόσο δεν είχαν καμία επίδραση στο C. albicans ενώ η επίδρασή τους στο L. innocua δεν κατέστη δυνατόν να εκτιμηθεί. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορούν να αξιοποιηθούν στη βιομηχανία τροφίμων, σε όλα τα στάδια της γραμμής παραγωγής της ελιάς Καλαμών , αλλά και γενικότερα μπορούν να έχουν εφαρμογή και σε άλλα είδη τροφίμων όπως γαλακτοκομικά, λαχανικά και φρούτα.
Show more...