Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

Last submissions

Now showing 1 - 5 of 21740
 • Thumbnail Image
  Item
  Μελέτη της επίδρασης του φορέα προϊόντων τοπικής εφαρμογής στη διαπερατότητα της προπρανολόλης στο δέρμα
  (2022-07-28) Χάιδου, Αγγελική; Chaidou, Angeliki
  Τμήμα Φαρμακευτικής (ΜΔΕ)
  Η νανοτεχνολογία αποτελεί το επιστημονικό πεδίο το οποίο σχετίζεται με την τεχνολογία των υλικών, των οποίων το μέγεθος ανήκει στη νανοκλίμακα 0,1-100nm. Οι λιπιδικοί νανοφορείς βρίσκουν εφαρμογή ως φορείς για την ενσωμάτωση φαρμάκων και τη μεταφορά τους στον επιθυμητό στόχο. Στα πλεονεκτήματά τους συγκαταλέγονται η ενσωμάτωση λιπόφιλων και μικρής διαλυτότητας φαρμάκων, η καλή βιοσυμβατότητα, η μικρή τοξικότητα, η δυνατότητα χορήγησης από διαφορετικές οδούς χορήγησης, όπως είναι και η τοπική χορήγηση λόγω της ομοιότητάς των λιπιδίων με τα αντίστοιχα της κεράτινης στιβάδας. Οι νανοδομημένοι λιπιδικοί φορείς (Nanostructured Lipid Carriers, NLC) και τα νανογαλακτώματα (Nanoemulsion, NE) αποτελούν είδη λιπιδικών νανοφορέων που διαφέρουν ως προς τη ρευστότητα του λιπιδικού τους πυρήνα. Το βρεφικό αιμαγγείωμα (Ιnfantile Hemangioma, IH) είναι ο συνηθέστερος αγγειακός όγκος στα βρέφη που εμφανίζεται λίγο καιρό μετά τη γέννησή τους. Στην πλεινότητα τους τα περισσότερα δεν είναι απειλητικά για τη ζωή αλλά σε περίπτωση εξέλκωσής τους, απαιτείται φαρμακευτική αντιμετώπιση. Η προπρανολόλη (PRP) χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για την υποστροφή του αιμαγγειώματος και ήδη κυκλοφορεί διάλυμα υδροχλωρικής προπρανολόλης (PRP-HCl) για τη θεραπεία του. Σκοπός της εργασίας είναι η ενσωμάτωση της PRP σε λιπιδικούς νανοφορείς NLC, NE, ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός τους, η μελέτη της σταθερότητας τους, ο έλεγχος του ρυθμού αποδέσμευσης του φαρμάκου από το νανοφορέα και του μηχανισμού αποδέσμευσης μέσω κατάλληλων μαθηματικών μοντέλων κινητικής αποδέσμευσης. Η προπρανολόλη ενσωματώθηκε στα NLC, NE σε περιεκτικότητες 0,2%, 0,1% και 0,05% κ.β.. Ο εγκλωβισμός είναι 100% για όλα τα δείγματα. Τα NLC-PRP, NE-PRP είναι σταθερά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών, αποθήκευσης στους 4oC. Τα αποτελέσματα της μέλετης του ρυθμού αποδέσμευσης της PRP έδειξαν ότι αυτή εξαρτάται από την περιεκτικότητα του φαρμάκου για τους τύπους νανοφορένω που δοκιμάστηκαν (NLC ή NE). Η εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε μαθηματικά κινητικά μοντέλα έδειξε ότι το μοντέλο Higuchi (αποδέσμευση μέσω διάχυσης) και Kosmeyer-Peppas (αποδέσμευση μέσω διάχυσης (60%) και διάβρωσης (40%)) περιγράφουν καλύτερα το μηχανισμό αποδέσμευσης της PRP.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ανάλυση και παρουσίαση χρυσού ως επενδυτικό καταφύγιο. Σύγκριση με [sic] χρηματηστιριακούς δείκτες
  (2022-07-16) Χρονοπούλου, Αθηνά; Chronopoulou, Athina
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τις ιδιότητες του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, αναλύοντας τη συμπεριφορά του χρυσού σε διάφορες αγορές. Εκτός αυτού, θελήσαμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα για τον χρυσό με αυτά του ασημιού και της πλατίνας και δυο χρηματιστηριακών δεικτών (DJI , FTSE 100) για να δούμε αν ο χρυσός λειτουργεί ως μοναδικό ασφαλές καταφύγιο σε σύγκριση με άλλα πολύτιμα μέταλλα και μετοχές. Τα βασικά ευρήματα της έρευνάς μας είναι ότι ο χρυσός δεν λειτουργεί γενικά ως ισχυρό ασφαλές καταφύγιο, αλλά μπορεί εν μέρει να λειτουργήσει ως αδύναμο ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής. Ειδικά κατά τη διάρκεια της αναταραχής του 2002, το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο χρυσός έχει υψηλότερη βαθμίδα δυνατοτήτων ασθενούς ασφαλούς καταφυγίου σε σύγκριση με την αναταραχή του 2008. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο χρυσός αποτελεί γενικά καλύτερο ασφαλές καταφύγιο από το ασήμι και την πλατίνα. Επίσης σε περιόδους χρηματοπιστωτικής δυσπραγίας και ύφεσης, οι επενδυτές τείνουν να αναζητούν εναλλακτικές επενδύσεις που δεν συσχετίζονται με την αγορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνες. Τέλος τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο χρυσός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αδύναμο ασφαλές καταφύγιο για ορισμένες περιόδους αναταραχής, αλλά ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν για όλες τις περιόδους κρίσης, καθώς όλα τα έτη αναταραχής φαίνονται πολύ διαφορετικά. Ένας παράγοντας που επηρεάζει την αξιοπιστία ενός ασφαλούς καταφύγιου θα μπορούσε να είναι η μεταβλητότητα, η οποία ήταν η χαμηλότερη για τον χρυσό σε σύγκριση με τους δείκτες το 2002 και το 2008.
 • Thumbnail Image
  Item
  Εφαρμογή της γενικής μεθόδου στον έλεγχο ευστάθειας μεταλλικής κατασκευής
  (2022-09-29) Χρονοπούλου, Νικολία; Chronopoulou, Nikolia
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΜΔΕ)
  Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εφαρμογή της Γενικής Μεθόδου 6.3.4 του Ευρωκώδικα 3 στον έλεγχο ευστάθειας ενός μονόροφου μεταλλικού πλαισιακού φορέα. Οι δράσεις που ασκούνται επί του φορέα κατηγοριοποιούνται σε μόνιμες, επιβαλλόμενες μεταβλητές, φορτία χιονιού, φορτία ανέμου, θερμοκρασιακά φορτία και σεισμικές δράσεις. Ο υπολογισμός τους έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΝ1991. Οι καταστάσεις σχεδιασμού λήφθησαν σύμφωνα με τον ΕΝ1990. Η κατασκευή που μελετήθηκε αποτελεί εγκαταστάσεις υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Για τον λόγο αυτό υποβλήθηκε και σε ανάλυση 2 ης τάξης με ακραίες δράσεις όπως εξαιρετικά φορτία χιονιού και ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές, με σκοπό την ποσοτικοποίηση της επάρκειας και της ανθεκτικότητας. Η ανάλυση και διαστασιολόγηση έγινε με χρήση του προγράμματος Consteel. Κατά την δυναμική ανάλυση αξιοσημείωτη ήταν η μέθοδος γραμμικού αθροίσματος των ιδιομορφών της φασματικής ανάλυσης που εφαρμόστηκε αντί της CQC, με σκοπό την δυνατότητα ανάλυσης 2ης τάξης, εξαιτίας των ποικίλων φορτίων. Η διαστασιολόγηση και ο έλεγχος των διατομών και των μελών βασίστηκε στον ΕΝ1993. Τέλος, παρουσιάζονται οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες συνδέσεων μεταξύ όλων των κύριων μελών του φορέα. Οι συνδέσεις μελετήθηκαν με τη χρήση του προγράμματος IDEA STATICA.
 • Thumbnail Image
  Item
  Game development using the Godot engine
  (2022) Πνευματικός, Ιωάννης; Pnevmatikos, Ioannis
  Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)
  The aim of this dissertation was to create and design a two-dimensional platformer type game us-ing the Godot Engine game machine. In addition, the goal was to learn one of the languages used by the gaming machine, GDScript, as well as familiarity with the gaming machine itself, scenes, clas-ses, methods, libraries, plugins and more. For the implementation of this project the images that were used were obtained through the website Game Art 2D - Royalty Free 2D Game Assets, sounds from the website Open Game Art, as well as tips and valuable methods through various sites, main-ly the official website of Godot. The game consists of four levels - maps, each of which has its own theme - landscape. A variety of enemies have been created, each with its own characteristics, as well as coins and pickups that the player uses for refueling. From the above the player gets valuable points from which his score is formed. The goal of each user-player is to collect as many points as possible, so that he occupies one of the first places in the online standings that appears at the end of the game through the Silent-Wolf plugin.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως ολοκληρωμένο πλαίσιο απόδοσης στον τραπεζικό κλάδο. Η περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς
  (2022-07-16) Αντωνοπούλου, Νικολίτσα; Antonopoulou, Nikolitsa
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν έννοιες οι οποίες εξελίσσονται και μεταβάλλονται διαρκώς και επεκτείνονται σε διάφορα επιστημονικά πεδία και κλάδους. Στον τραπεζικό τομέα οι πολιτικές ΕΚΕ που εφαρμόζονται αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και φιλανθρωπική διάσταση και περιλαμβάνουν δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζομένους καθώς και την αγορά και τους καταναλωτές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα μελέτη εστιάζει σε έναν ελληνικό τραπεζικό οργανισμό, την τράπεζα Πειραιώς, η οποία υλοποιεί πλήθος δράσεων ΕΚΕ στο διάστημα του έτους 2020 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης και δραστηριοτήτων. Με τη μεθοδολογία της ανάλυσης περιεχομένου επιβεβαιώνεται η πληθώρα δράσεων και ενεργειών του ομίλου της τράπεζας Πειραιώς σε καίριους τομείς της οικονομίας ,του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Μεταπτωτικές φλόγες ως πηγή επαναλαμβανόμενων ραδιοεκπομπών από το FRB20201124A
  (2022-09-15) Παπαϊωάννου, Αθανασία; Papaioannou, Athanasia
  Τμήμα Φυσικής (ΜΔΕ)
  Οι γρήγορες ραδιοφωνικές εκρήξεις (Fast Radio Bursts FRBs) αποτελούν παροδικά αστροφυσικά φαινόμενα κατά τα οποία εμφανίζεται ένας παλμός ραδιοφωνικής ακτινοβολίας σε μία περιοχή στην οποία δεν είχε παρατηρηθεί κάποια προηγούμενη σχετική ακτινοβολία. Η ισότροπη κατανομή τους είναι ενδεικτική της εξωγαλαξιακής τους προέλευσης, ενώ η υψηλή ισχύς ακτινοβολίας υποδηλώνει τη μη θερμική τους προέλευση. Το πρώτο τέτοιο γεγονός ήταν το Lorimer Burst που παρατηρήθηκε το 2007 από τον Duncan Lorimer και τον μαθητή του David Narkevic. Έκτοτε, έχει ανακαλυφθεί πλήθος πηγών FRB μέσω μελέτης των αρχειακών δεδομένων, αλλά και παρατηρητηρίων τα οποία ερευνούν ευρείες περιοχές του ουρανού με τη χρήση καινοτόμων μέσων παρατήρησης, όπως για παράδειγμα το ραδιοτηλεσκόπιο CHIME. Αν και τα περισσότερα γεγονότα είναι κατακλυσμιαία, δηλαδή συμβαίνουν μία και μοναδική φορά και ίσως σχετίζονται με καταστροφικά γεγονότα, π.χ. συγχώνευση συμπαγών αντικειμένων, εντούτοις ένας μικρός αριθμός προέρχεται από επαναλαμβανόμενα γεγονότα. Πολλά από τα FRB που έχουν ανακαλύφθηκαν και καταγραφεί, έχει ανιχνευθεί ότι επαναλαμβάνονται με φαινομενικά κανονικούς ή ακανόνιστους ρυθμούς. Ένα μοντέλο που ερμηνεύει τις επαναλαμβανόμενες γρήγορες ραδιοφωνικές εκρήξεις είναι αυτό των μεταπτωτικών φλογών (precessing flares) οι οποίες εμφανίζονται σε ισχυρά μαγνητισμένους αστέρες νετρονίων. Στην παρούσα εργασία πραγματοποιούμε μία ανασκόπηση των βασικών παρατηρησιακών χαρακτηριστικών των γρήγορων ραδιοφωνικών εκρήξεων, καθώς και των φαινομένων διάδοσης στο ενδιάμεσο υλικό μεταξύ πηγής και παρατηρητή, τα οποία οδηγούν σε σημαντικές προκύπτουσες ιδιότητες των FRBs. Επιπλέον, συζητάμε λεπτομερώς μοντέλα στη βιβλιογραφία που ερμηνεύουν τα FRBs, εστιάζοντας κυρίως στις επαναλαμβανόμενες. Τέλος, εφαρμόζουμε το μοντέλο των μεταπτωτικών φλογών στην πηγή FRB20201124A και παρουσιάζουμε τα αποτελέσματά μας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Οικολογία του λεοντόψαρου (Pterois miles) σε παράκτιες περιοχές της δυτικής Ελλάδας
  (2022-09-13) Σαμουρδάνη, Αντιγόνη; Samourdani, Antigoni
  Τμήμα Βιολογίας (ΜΔΕ)
  Η εξάπλωση ειδών σε νέες περιοχές εκτός του φυσικού τους εύρους κατανομής προκαλεί ανακατανομές στη βιοποικιλότητα επηρεάζοντας το νέο οικοσύστημα και τις διαειδικές σχέσεις των τοπικών πληθυσμών (π.χ. μέσω ανταγωνισμού για τους διαθέσιμους πόρους και μέσω θήρευσης). Το λεοντόψαρο, Pterois miles (Bennet, 1828), είναι ένα θερμόφιλο είδος, ενδημικό του Ινδικού Ωκεανού και της Ερυθράς Θάλασσας, το οποίο έχει επεκταθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Η παρούσα εργασία μελέτησε τους πληθυσμούς του λεοντόψαρου στις ακτές της δυτικής Ελλάδας. Την περίοδο Μάιος 2021–2022 πραγματοποιήθηκαν ενενήντα οπτικές δειγματοληψίες σε διατομές, σε τρεις περιοχές μελέτης (Αστακός – δυτική Στερεά Ελλάδα, Κατάκολο – δυτική Πελοπόννησος, Μάνη – νότια Πελοπόννησος), για τον προσδιορισμό της πυκνότητας και τη μελέτη της συμπεριφοράς του είδους. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνταν σε δύο σταθμούς κάθε περιοχής, με δύο επαναλήψεις κάθε δίμηνο. Συλλέχθηκαν δεδομένα για την αφθονία του λεοντόψαρου, τις προτιμήσεις του σε υπόστρωμα και βάθος, καθώς και δεδομένα για τη συμπεριφορά του, αν παρατηρήθηκε εκτεθειμένο ή κρυμμένο. Επιπλέον, σε έναν σταθμό πραγματοποιήθηκαν πρωινές και απογευματινές δειγματοληψίες για να διαπιστωθούν τυχόν διαφορές στην πυκνότητα μεταξύ πρωινού και απογεύματος. Τα αποτελέσματα δεν ανέδειξαν διαφορές μεταξύ πρωινών και απογευματινών πυκνοτήτων, ενώ στο σύνολο των δειγματοληψιών διαπιστώθηκαν διαφορές στην πυκνότητα του λεοντόψαρου ανάμεσα στις περιοχές δειγματοληψίας (με μέγιστες τιμές στη νότια Πελοπόννησο), μεταξύ ανθρωπογενώς επηρεασμένων και φυσικών σταθμών, ενώ χαρακτηριστική ήταν και η εποχικότητα με τάση αύξησης τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, όταν η θερμοκρασία του νερού είναι αυξημένη. Παράλληλα, σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν πενήντα έξι συνεντεύξεις σε επαγγελματίες αλιείς για την αποτίμηση των προτύπων της αφθονίας του λεοντόψαρου, αλλά και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχει η παρουσία του στο αλίευμα. Μέσω των ερωτηματολογίων προσδιορίστηκε η τάση αύξησης του είδους στις συλλήψεις και οι οικολογικές του προτιμήσεις στις ελληνικές θάλασσες, βάσει των αλιευτικών πεδίων και των εργαλείων στα οποία πιάνεται περισσότερο και στα οποία αναμένεται να έχει επιπτώσεις μελλοντικά. Ο συνδυασμός των οπτικών δειγματοληψιών και των αλιευτικών ερωτηματολογίων βοηθά στην ολοκληρωμένη εκτίμηση της αφθονίας του εισβολικού λεοντόψαρου στα ελληνικά νερά, ενώ η καλύτερη κατανόηση της οικολογίας και της συμπεριφοράς του στο νέο εύρος κατανομής θα συμβάλει στον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων μέτρων για τον περιορισμό και τη διαχείριση του.
Show more...