Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΔΕ)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 96
 • Thumbnail Image
  Item
  Ανάλυση και σχεδίαση πλατφόρμας υποστήριξης συνεργασίας για τη συντήρηση των ελικοπτέρων UH-1H της Αεροπορίας Στρατού
  (2022-09) Κλωναρίδης, Κωνσταντίνος; Klonarides, Konstantinos
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη μελέτη των προβλημάτων που αφορούν την οργάνωση των εργασιών της συντήρησης των ελικοπτέρων UH-1H της Αεροπορίας Στρατού σε επίπεδο Μονάδας. Μέσω της μελέτης αυτής, πραγματοποιείται μία εκτενής αναφορά στα προβλήματα της συντήρησης του αεροπορικού κλάδου και στη συνέχεια παρατίθενται πλατφόρμες που προσφέρουν λύσεις. Έχοντας ως στόχο τη σχεδίαση της πλατφόρμας «Δαίδαλος» για την καλύτερη οργάνωση της πολύπλοκης αυτής διαδικασίας, λαμβάνονται υπόψη τα όρια λήξης ζωής και λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων των ελικοπτέρων. Το «Δαίδαλος» έχει ως σκοπό την παροχή μίας πλήρης και αναλυτικής εικόνας της διαθεσιμότητας του στόλου των ελικοπτέρων UH-1H ενός Τάγματος Ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού, την έγκαιρη προειδοποίηση για την επερχόμενη καθήλωση των μέσων λόγω της επιτακτικής αντικατάστασης εξαρτημάτων τους και την πρόβλεψη επί των μελλοντικών αναγκών σε ανταλλακτικά. Η ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων του λογισμικού έγινε υπό μορφή User Stories και η απεικόνιση του περιβάλλοντός του πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Balsamiq Wireframes.
 • Thumbnail Image
  Item
  Μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς πολύ-λειτουργικής κόλλας σε συνθήκες στατικής και δυναμικής καταπόνησης
  (2022-09-21) Βογιαντζή, Χριστίνα; Vogiantzi, Christina
  Είναι ευρέως γνωστό πως ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους σύνδεσης συνθέτων υλικών είναι με τη χρήση συγκολλητικών ουσιών. Στη βιομηχανία χρησιμοποιούνται πλέον όλο και περισσότερο οι θερμοπλαστικές συγκολλητικές ουσίες λόγω της στροφής που έχει πραγματοποιηθεί στις πράσινες λύσεις και της δυνατότητας τους να ανακυκλώνονται. Αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες συγκολλητικών ουσιών παρόλο που παρουσιάζουν μονωτική συμπεριφορά , γεγονός το οποίο περιορίζει τη χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές . Προκειμένου τα εν λόγω υλικά να βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς (αεροδιαστημική , αεροναυπηγική κλπ ) απαιτείται η αύξηση της ηλεκτρικής και της θερμικής τους αγωγιμότητας και η ταυτόχρονη όσο το δυνατόν μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων τους. Ένας από τους βασικούς τρόπους που αναφέρει η βιβλιογραφία είναι η ενίσχυση των υλικών με τη χρήση αγώγιμων νανοσωματιδίων και κυρίως άνθρακα. Αρχική ιδέα και σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη της πολύ λειτουργικότητας μιας θερμοπλαστικής κόλλας και η μελέτη της μηχανικής της συμπεριφοράς. Αναπτύχθηκαν δύο ειδών κόλλας: κανονική και νανο-ενισχυμένη. Για την παρασκευή των νανο-ενισχυμένων υλικών χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη εγκλεισμάτων: τα πολυστρωματικά γραφένια (GNPs) σε περιεκτικότητα 10%wt και οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα (MWCNTs) σε περιεκτικότητα 10% wt . Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είχαν τη μορφή pellets και ήταν αναγκαία η μετατροπή του μεγέθους τους από την κλίμακα των χιλιοστών στη μικροκλίμακα και πιο συγκεκριμένα σε μορφή σκόνης μέσω κονιορτοποίησης. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η παρασκευή δοκιμίων με τη χρήση εξωθητή καθώς και η παρασκευή θερμοπλαστικών φιλμ κόλλας, τα οποία μορφοποιήθηκαν μέσω θερμοπρέσσας, και η χρήση τους ως μέσο σύνδεσης των επιφανειών (12 στρώσεις μονοδιεύθυντου προεμποτισμένου υφάσματος από ίνες άνθρακα). Για τον χαρακτηρισμό των αναπτυχθέντων υλικών πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της θερμικής και ηλεκτρικής αγωγιμότητας και έπειτα ακολούθησαν δοκιμές προσδιορισμού του κρίσιμου ρυθμού απελευθέρωσης ενέργειας παραμόρφωσης (ASTM D5528-01) και δοκιμές προσδιορισμού της διάρκειας ζωής σε κόπωση (ASTM D6115-97). Η εισαγωγή των νανοσωματιδίων προκάλεσε σημαντικές αυξήσεις στην ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα. Οι νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητα 10%wt παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση, 58%, στην θερμική αγωγιμότητα καθώς και την μεγαλύτερη αύξηση, δέκα τάξεις μεγέθους στην ηλεκτρική αγωγιμότητα του υλικού. Επομένως, οι νανοσωλήνες άνθρακα συνέβαλαν στην ενίσχυση της πολύ-λειτουργικότητας της θερμοπλαστικής κόλλας. Τέλος , παρατηρήθηκε ότι τα πολυστρωματικά γραφένια αύξησαν οριακά τον κρίσιμο ρυθμό απελευθέρωσης ενέργειας παραμόρφωσης (5%) κατά την στατική καταπόνηση ενώ σε αντίθεση οι νανοσωλήνες άνθρακα κατά τη δυναμική καταπόνηση παρουσίασαν αύξηση της διάρκειας ζωής σε κόπωση της τάξεως του 11%.Αναγκαία είναι η πραγματοποίηση επιπλέον μηχανικών δοκιμών σε περισσότερα δείγματα, όπως απαιτούν και τα πρότυπα, για την ασφαλέστερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς υπήρχε αρκετά μεγάλη τυπική απόκλιση μεταξύ των τιμών των αποτελεσμάτων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Διαμόρφωση δικτύου εφοδιασμού με τη χρήση εξελικτικής βελτιστοποίησης (evolutionary optimization)
  Μενεγάτος, Σπυρίδων - Χαράλαμπος; Menegatos, Spyridon - Charalampos
  Στις μέρες μας όλες oι εταιρείες καλoύνται να ανταπεξέλθoυν και να επιβιώσoυν από τoν ανταγωνιμό, πρoσπαθώντας να αυξήσoυν την παραγωγικότητα τoυς βελτιώνoντας αρκετά σημεία τoυς. Ένας σημαντικός στόχoς κάθε επιχείρησης είναι η βελτιτoπoίση της εφoδιαστικής της αλυσίδας ώστε oι πελάτες της να παραμένoυν χαρoύμενoι και να μην σταρφoύν σε άλλες αγoρές. Ειδικά μετά την επoχή τoυ COVID-19 o κόσμoς έχει την ανάγκη για παραλαβή αγαθών στo σπίτι τoυ, σε σχετιά μικρό χρόνo από την στιγμή καταχώρησης της παραγγελίας. Oι ανάγκες τoυ κόσμoυ αλλάζoυν καθημερινά και υπάρχει η απαίτηση για πιo γρήγoρη παράδoση παράγoντες oι oπoίoι πρέπει να λαμβάνoνται υπόψιν κατά τη βελτιστoπoίηση της εφoδιαστικής αλυσίδας. Πoλλές είναι oι εταιρείες πoυ έχoυν επενδύσει σημαντικά στην άμεση εξυπηρέτηση των ππελατών τoυς. Ιδιαίτερo ενδιαφέρoν παρoυσιάζoυν oι εταιρείες γρήγoρης μόδας, στις oπoίες υπάρχoυν συνεχείς αλλαγές στις επιθυμίες των πελατών και oι κατασκευαστές ρoύχων πρέπει να υπακoύoυν σε αυτές. Για να επιτευχθoύν όμως τα όσα αναφέρθηκαν, χρειάζεται η δημιoυργία ενός ισχυρoύ κέντρoυ πληρoφόρησης για να υπάρχoυν δεδoμένα για τις πρoτιμήσεις και τις πωλήσεις. Αρκετές είναι oι εταιρείες τoυ κλάδoυ oι oπoίες έχoυν συνεργαστεί με ινστιτoύτα και Πανεπιστήμια για την καλύτερη oργάνωση της εφoδιαστικής τoυς μέσω της δημιoυργίας μoντέλων πρoσoμoίωσης και βάσεων συλλoγής δεδoμένων. Έτσι λoιπόν στην συγκεκριμένη εργασία κατασκευάζεται ένα μoντέλo εφoδιαστικής αλυσίδας μιας εταιρείας ένδυσης και γίνεται πρoσπάθεια εύρεσης των χρόνων παραγωγής για τoυς πoίoυς επιτυγχάνεται μέγιστo κέρδoς, ενώ ταυτόχρoνα η παραγωγή λαμβάνει δεδoμένα σχετικά με τη ζήτηση των πρoϊόντων. Για την πραγματoπoίηση της βελτιστoπoίησης αυτής χρησιμoπoιείται η μέθoδoς της εξελιγκτικής βελτιστoπoίησης και τo λoγισμικό EXTEND.
 • Thumbnail Image
  Item
  Δυναμική ανάλυση περιστρεφομένου συστήματος υπό την επίδραση αζυγοσταθμίας και υστερητικής απόσβεσης
  Σαββανής, Ανδρέας; Savvanis, Andreas
  Στην διπλωματική εργασία υπολογίζονται τα διαγράμματα Campbell για περιπτώσεις αξόνων Euler και Timoshenko, οι ιδιομορφές τους και υπολογίζονται γραφικά οι μετατοπίσεις του άξονα όπου σημειώνεται το μέγιστο πλάτος τους και πώς διαφοροποιείται σε διάφορες περιπτώσεις. Μεγάλες μετατοπίσεις είναι γενικά ικανές να προκαλέσουν μέχρι και καταστροφή του άξονα και του συστήματος γενικά. Η αζυγοσταθμία είναι κυρίως υπεύθυνη για τις μεγάλες μετατοπίσεις και θα πρέπει να υπάρχει κάποια απόσβεση προκειμένου να μετριάσει τις δονήσεις και τα μεγάλα πλάτη. Τέλος υπολογίζεται η διάρκεια ζωής των εδράνων για διάφορες τιμές του παράγοντα θερμοκρασίας και της δύναμης λόγω αζυγοσταθμίας. Αρχικά γίνεται αναφορά στην ιστορία των περιστρεφόμενων συστημάτων, στους επιστήμονες που συνέβαλλαν καθοριστικά στην εξέλιξη του κλάδου καθώς και σε εφαρμογές αυτών. Δίνεται επίσης μια γενική αναφορά της σπουδαιότητας των εδράνων στήριξης στους περιστρεφόμενους άξονες. Στο κεφάλαιο 2 δίνεται η γενική μαθηματική σχέση που ικανοποιούν όλα τα δυναμικά συστήματα, με όλες τις πιθανές μήτρες που μπορεί να συναντήσει ο μηχανικός στους ρότορες. Επίσης γίνεται μια γενική αναφορά στα αδρανειακά και μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς, αποδεικνύονται οι μήτρες μετασχηματισμού από ένα σύστημα σε άλλο και γίνεται αναφορά στην έννοια της αζυγοσταθμίας και τις κύριες πηγές αυτής. Στα κεφάλαια 3 και 4 γίνεται μια λεπτομερής μαθηματική ανάλυση των βασικών διαφορικών εξισώσεων ρότορα με απόσβεση και χωρίς απόσβεση και δίνονται αναλυτικά πολλές έννοιες που συναντάμε στο Rotordynamics. Γίνεται επίσης αναφορά στην μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων που είναι η βάση επίλυσης προβλημάτων και εξαγωγής μητρών για περιστρεφόμενους άξονες και όχι μόνο. Στo κεφάλαιο 5 γίνεται αναφορά στα έδρανα και στις δυο βασικές παραμέτρους ενός εδράνου, την δυσκαμψία και την απόσβεση. Επίσης τονίζεται η σημασία της λίπανσης στα έδρανα και παρουσιάζεται η θεωρία επαφής του Hertz που βρίσκει εφαρμογή στην επαφή των σφαιρών ενός εδράνου με τους δακτυλίους. Στο κεφάλαιο 6 γίνεται αναλυτικά ο υπολογισμός εύρεσης της δυσκαμψίας για σφαιρικό έδρανο. Η διαδικασία εύρεσης της δυσκαμψίας είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, και στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί μια απλουστευμένη μέθοδος υπολογισμού της. Τέλος δίνεται το διάγραμμα της ακτινικής δυσκαμψίας με την ακτινική δύναμη. Στα επόμενα δυο κεφάλαια δίνεται η θεωρία δοκού κατά Euler-Bernulli, οι διαφορές της με την θεωρία του Timoshenko και υπολογίζεται η μετατόπιση ενός άξονα αναλυτικά και στη συνέχεια δίνονται οι μήτρες μάζας και γυροσκοπίου για τους δίσκους και οι μήτρες μάζας και δυσκαμψίας για τον άξονα. Στο κεφάλαιο 9 γίνεται η εξομοίωση στο ANSYS όπου παίρνουμε τα διαγράμματα Campbell, τις ιδιομορφές και τις μετατοπίσεις για εκθετική αύξηση της δύναμης από αζυγοσταθμία. Επίσης υπολογίζεται η διάρκεια ζωής των εδράνων και πώς επηρεάζεται αυτή από την θερμοκρασία και την αζυγοσταθμία. Τέλος αξιολογούνται τα αποτελέσματα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Συστήματα συνεργασίας για τη διαχείριση της συντήρησης αεροσκαφών
  Κολιός, Βασίλειος; Kolios, Vasileios
  Ο ρόλος των Συστημάτων Συνεργασίας για την διαχείριση της Συντήρησης Αεροσκαφών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι οι εταιρίες Συντήρησης Αεροσκαφών που εφαρμόζουν Πληροφοριακά Συστήματα στην λειτουργία τους, είναι ικανές να διαπρέψουν στον κλάδο και να πετύχουν στρατηγικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους. Στόχος των εταιριών αυτών είναι να εκτελούν εργασίες Συντήρησης Αεροσκαφών αποδοτικότερα, με μεγαλύτερη ασφάλεια, διασφαλίζοντας το μέγιστο δυνατό κέρδος. H παρούσα εργασία, αναφέρεται στα πλεονεκτήματα της χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων ως Συστήματα Συνεργασίας υποστήριξης στην Συντήρηση Αεροσκαφών. Αρχικά, περιγράφονται, η χρησιμότητα της Συντήρησης για την επέκταση την ζωής του Αεροσκάφους, τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα των Πληροφοριακών Συστημάτων για τις επιχειρήσεις και παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες των συστημάτων αυτών που σχετίζονται με την Συντήρηση των Αεροσκαφών. Στη συνέχεια παρατίθενται μερικά από τα Πληροφοριακά Συστήματα WinAir, SATCOM, Haystack, S.A.P., Kardex και Ι.Ρ.Ι.Δ.Α. που χρησιμοποιεί η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) για την Συντήρηση των Αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.). Ακόμα, περιγράφεται η διαδικασία χορήγησης υλικών Αεροσκαφών στην παραγωγή του εργοστασίου συντήρησης της Ε.Α.Β διαμέσου του προγράμματος S.A.P.. Τέλος, προτείνονται προτάσεις βελτίωσης των Συστημάτων Συνεργασίας της Ε.Α.Β., οι οποίες έχουν σαν στόχο την αναβάθμιση των διαδικασιών Συντήρησης των Αεροσκαφών της Π.Α., αναλύεται η συνεισφορά της παρούσας εργασίας για την κλάδο της Συντήρησης των Αεροσκαφών και προτείνονται ιδέες για την επέκταση της μελλοντικά.