Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΔΔ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 65
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Η επιρροή του διαπολιτισμικού κεφαλαίου στη διαπολιτισμική ικανότητα των εκπαιδευτικών : αφηγήσεις ζωής
  (2023) Γιάκη, Σπυριδούλα; Giaki, Spyridoula
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή επιχειρεί να θέσει τις βάσεις για τη θεωρητική τεκμηρίωση του διαπολιτισμικού κεφαλαίου. Η έννοια αυτή διατυπώθηκε πρόσφατα από τον Andreas Pöllmann και δεν έχει διερευνηθεί συστηματικά στην παγκόσμια βιβλιογραφία. Η διερεύνηση της έννοιας στην Ελλάδα απουσιάζει εντελώς, αν και είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της ενδυνάμωσης του πολυπολιτισμικού προφίλ της χώρας και της εισροής προσφύγων και μεταναστών τα τελευταία χρόνια. Το διαπολιτισμικό κεφάλαιο μπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης της κοινωνικοπολιτισμικής διαφοράς, δίνοντας έμφαση στην σφαίρα των σχέσεων και των επαφών που δημιουργούνται ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες, στις οποίες διατηρούνται και μεταφέρονται οι «πολιτισμικές ιδιαιτερότητες» της κάθε πλευράς. Επιπλέον, η έννοια του διαπολιτισμικού κεφαλαίου μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πλαίσιο για την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικού υπόβαθρου και πολιτισμικών/παιδαγωγικών προτύπων των εκπαιδευτικών στην προσπάθειά τους να καταστούν φορείς κοινωνικής αλλαγής και συμπερίληψης. Ένα ενισχυμένο διαπολιτισμικό κεφάλαιο δύναται να οδηγήσει σε επιλογές με μεγαλύτερο όφελος για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, οδηγώντας έτσι στην πρόληψη των φαινομένων του κοινωνικού αποκλεισμού, του ρατσισμού και του εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης. Η οικοδόμηση ενός σύγχρονου διαπολιτισμικού κεφαλαίου στοχεύει σε μια κοινωνία συμπερίληψης και μετασχηματισμού και συνυφαίνεται με την κατάκτηση της διαπολιτισμικής ικανότητας. Η πολυσχιδής ερευνητική μεθοδολογία που υιοθετείται αφορά στην Κλίμακα Ποσοτικής Εκτίμησης του Κοινωνικού Κεφαλαίου (Social Capital Questionnaire – SCQ), στην Κλίμακα Διαπολιτισμικής Ανάπτυξης (Intercultural Development Inventory – IDI) καθώς και στις αφηγήσεις ζωής τριάντα εκπαιδευτικών σε Ελλάδα και Αυστραλία. Μέσα από την τριγωνοποίηση των δεδομένων και την ενδελεχή βιβλιογραφική τεκμηρίωση φαίνεται πώς το διαπολιτισμικό κεφάλαιο μπορεί να λειτουργήσει ως στρατηγική ανάπτυξης της διαπολιτισμικής ικανότητας. Ένα πρωτογενές habitus που έχει συγκροτηθεί στις αρχές της αποδοχής και της αμοιβαιότητας δύναται να οδηγήσει σε έναν διαπολιτισμικά ανοικτό εκπαιδευτικό. Αν αυτή η ανοικτότητα μετασχηματιστεί σε διαπολιτισμική ικανότητα, εξαρτάται από μία σειρά παραγόντων όπως είναι η συμμετοχή στα δίκτυα, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι κοινωνικές σχέσεις, τα βιώματα, η δυναμική του οικογενειακού και σχολικού πεδίου καθώς και η εκπαίδευση. Τέλος, καίριο ρόλο στη συγκρότηση του διαπολιτισμικού κεφαλαίου αλλά και στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας κατέχουν τα βιώματα του εκπαιδευτικού, ειδικά εκείνα που σχετίζονται με το τραύμα που μπορεί να προέρχεται από κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μελέτη των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για τον αναστοχασμό και τον ρόλο τους
  (2022-12-14) Κοκκόση, Αγγελική; Kokkosi, Angeliki
  Η παρούσα διατριβή έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για τον αναστοχασμό, των ζητημάτων που αποτελούν αντικείμενο αναστοχασμού τους και τη διερεύνηση του εάν αναστοχάζονται επί του ρόλου τους εντός του σχολικού πλαισίου. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη διερεύνηση του ρόλου των εκπαιδευτικών, όπως τον αντιλαμβάνονται στο σχολικό πλαίσιο, σε σχέση με τη διδασκαλία τους και με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η έρευνα διήρκησε ένα μήνα και συμμετείχαν σαράντα επτά (47) εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικία, οι οποίες υπηρετούσαν σε δημόσια νηπιαγωγεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Προκειμένου να μελετηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον αναστοχασμό σχεδιάστηκε ένα εβδομαδιαίο ημερολόγιο, που περιλάμβανε ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Για τη διερεύνηση των αντιλήψεών τους αναφορικά με τον ρόλο τους δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο ερωτήσεων ανοιχτού τύπου. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού ποιοτικής ανάλυσης NVivo-8 και το στατιστικό πακέτο SPSS. Από την παραπάνω ανάλυση προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας αναστοχάζονται για τον ρόλο τους στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Ακόμη, οι αντιλήψεις τους για τον αναστοχασμό διαφοροποιήθηκαν κατά τις εβδομάδες χρήσης του ημερολογίου. Με την πάροδο του ερευνητικού χρόνου, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών περιείχαν όλο και περισσότερα στοιχεία από τη θεωρία του αναστοχασμού. Σχετικά με τα ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο αναστοχασμού των εκπαιδευτικών, ως κυρίαρχα καταγράφηκαν η ανάπτυξη και η συμπεριφορά των μαθητών, οι σχέσεις και οι συνεργασίες των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, η λειτουργία της σχολικής μονάδας, η διδασκαλία, ο ρόλος τους και η επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επίσης, η έρευνα κατέγραψε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται τον ρόλο της ως συνεργατικό τόσο εντός της σχολικής μονάδας και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όσο και αναφορικά με τις σχέσεις τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας. Συνοψίζοντας, η παρούσα διδακτορική διατριβή οδήγησε στην εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για τον αναστοχασμό και τον ρόλο τους στο σχολικό πλαίσιο. Τέλος, ανέπτυξε δύο αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα μελλοντικά ερευνητικά εργαλεία για την καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας για τον αναστοχασμό και τον ρόλο τους στο σχολικό πλαίσιο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ηγεσία, σχολική κουλτούρα και κοινότητες μάθησης στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας : ο ρόλος των εκπαιδευτικών
  Βεργίδου, Αφροδίτη; Vergidou, Afroditi
  Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση του ρόλου των διδασκόντων σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αφενός στο επίπεδο των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων του ρόλου τους, στο πλαίσιο της σχολικής κουλτούρας και ηγεσίας, αφετέρου στο επίπεδο της επιτέλεσης του ρόλου. Η θεωρητική προσέγγιση βασίστηκε στο δομολειτουργισμό και στη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Το εννοιολογικό πλαίσιο της έρευνας συγκροτήθηκε με την εξέταση της έννοιας του κοινωνικού ρόλου, της κουλτούρας και της σχολικής κουλτούρας, της επαγγελματικής κοινότητας μάθησης και της σχολικής ηγεσίας. Επίσης, μελετήθηκαν βιβλιογραφικά τα καθήκοντα και οι πρακτικές του διδάσκοντα που απευθύνεται σε ενηλίκους. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε μεικτή μέθοδος, με το συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης. Για την ποσοτική έρευνα επιλέχθηκε η κοινωνική επισκόπηση με τη χρήση δύο ερωτηματολογίων. Το ένα ερωτηματολόγιο απευθυνόταν προς τους διευθυντές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και το άλλο προς τους διδάσκοντες κατά το σχολικό έτος 2019-20. Το δείγμα ήταν 49 διευθυντές και 239 διδάσκοντες αντιστοίχως. Για την ποιοτική έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση τεκμηρίων και η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Από την ανάλυση των τεκμηρίων διαπιστώθηκε ότι η κουλτούρα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας οικοδομήθηκε κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του θεσμού, σε αντιδιαστολή με το συμβατικό σχολείο. Παρά τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και παρά τη φαλκίδευση των καινοτομικών τους στοιχείων με αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, διαπιστώθηκε ότι η κουλτούρα του θεσμού αναπαράγεται σε σημαντικό βαθμό από τους διευθυντές, οι οποίοι αποτελούν πρότυπο ρόλου για τους διδάσκοντες του σχολείου τους. Οι διευθυντές του δείγματος διαπιστώθηκε ότι επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό το έργο των διδασκόντων, που κατά ένα μεγάλο μέρος τους ενστερνίζονται την κουλτούρα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Ωστόσο, από τα δεδομένα αναδεικνύεται ότι ένα μέρος των διδασκόντων του δείγματος είναι φορείς της κουλτούρας του συμβατικού σχολείου. Ταυτόχρονα, η υλικοτεχνική υποδομή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας έχει υποβαθμιστεί, λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την έλλειψη εξοπλισμού και υλικών για το εκπαιδευτικό έργο. Έτσι, ενώ η οργανωσιακή κουλτούρα και οι θεσμικές δομές ευνοούν σε σημαντικό βαθμό τη δημιουργία επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, οι συνθήκες λειτουργίας τους φαίνεται να αποτελούν ισχυρούς ανασταλτικούς παράγοντες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ανάπτυξη, υποστήριξη και μελέτη ολοκληρωμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος και διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής για τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο γενικό λύκειο
  (2022-10) Γεωργόπουλος, Άλκης; Georgopoulos, Alkis
  Το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ)" εισήχθηκε στο πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων το σχολικό έτος 1999-2000 και έκτοτε διδάσκεται και εξετάζεται πανελλαδικά κάθε χρόνο. Έχει ως στόχο την καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης, μέσα από τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών γλωσσών προγραμματισμού "ΓΛΩΣΣΑ" και "Ψευδογλώσσα". Ενώ όμως εξ' αρχής το μάθημα χαρακτηρίστηκε ως εργαστηριακό, δεν συνοδευόταν από αντίστοιχο λογισμικό. Για την κάλυψη των εργαστηριακών του αναγκών προτείνονταν η χρήση των επαγγελματικών γλωσσών Basic και Pascal, παρόλο που οι μαθητές δεν τις διδάσκονταν. Ο "Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ" (Γεωργόπουλος, 2002) ήταν το πρώτο λογισμικό που υλοποίησε τη ΓΛΩΣΣΑ και διατέθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα για την εργαστηριακή υποστήριξη του μαθήματος. Σε όλη την πορεία ανάπτυξης και χρήσης του η ανατροφοδότηση από τους καθηγητές Πληροφορικής υπήρξε καθοριστικής σημασίας. Μάλιστα για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας προγραμματιστή - καθηγητών δημιουργήθηκε διαδικτυακή κοινότητα με την ονομασία "Στέκι των Πληροφορικών". Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην κοινότητα ήταν εξ αρχής μεγάλη και οι συζητήσεις σε αυτήν σταδιακά επεκτείνονταν και σε θέματα πέρα από την τεχνική υποστήριξη του Διερμηνευτή. Δεδομένου ότι η ΓΛΩΣΣΑ και η Ψευδογλώσσα ορίζονται περιγραφικά στο σχολικό εγχειρίδιο, χωρίς αυστηρό ορισμό του συντακτικού και της γραμματικής τους, η υλοποίησή τους στον Διερμηνευτή αλλά και η πανελλαδική εξέταση του μαθήματος κατέδειξαν ορισμένα διφορούμενα σημεία. Τα σημεία αυτά, γνωστά ως ασάφειες ή ανοικτά ζητήματα της ΑΕΠΠ, αποτέλεσαν επί σειρά ετών θέματα συζητήσεων στην κοινότητα με σκοπό την συνεργατική διερεύνησή τους και την καθιέρωση ενιαίας αντιμετώπισής τους. Υλικό και υποδείξεις για τη διδασκαλία διαφόρων ενοτήτων της ΑΕΠΠ συνθέτουν σήμερα μεγάλο μέρος του γνωσιακού κεφαλαίου της κοινότητας, το οποίο παράλληλα έχει εμπλουτιστεί και με άλλα θέματα σχετικά με διδακτικά και τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι καθηγητές Πληροφορικής στα σχολεία. Η παρούσα διατριβή αναπτύσσεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά το εκπαιδευτικό λογισμικό Διερμηνευτής της ΓΛΩΣΣΑΣ και περιλαμβάνει μελέτη του τρόπου ανάπτυξης και επέκτασής του (ώστε να καλύψει και τις ανάγκες της Ψευδογλώσσας), αλλά και διερεύνηση του βαθμού και τρόπου αξιοποίησής του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στη διαδικτυακή κοινότητα "Στέκι των Πληροφορικών" την οποία και διερευνά υπό το πρίσμα των χαρακτηριστικών των κοινοτήτων πρακτικής, ώστε να εκτιμηθεί η συμβολή της στην ανάπτυξη του Διερμηνευτή, αλλά και στη διδασκαλία του μαθήματος ΑΕΠΠ. Τέλος, στο πλαίσιο του τρίτου άξονα εντοπίζονται και διερευνώνται οι ασάφειες του διδακτικού πακέτου της ΑΕΠΠ που απασχολούν σήμερα τους καθηγητές Πληροφορικής και οι εναλλακτικές προσεγγίσεις τους. Η έρευνα συνδυάζει ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις και στους τρεις άξονες, ώστε να γίνει τριγωνισμός των αποτελεσμάτων. Το δημοσιευμένο υλικό της κοινότητας υπόκειται σε ανάλυση περιεχομένου ώστε να τεκμηριωθούν αλλά και να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα. Παράλληλα, μέσω ερωτηματολογίου ειδικά σχεδιασμένου για τις ανάγκες της έρευνάς μας, τα ερωτήματα προσεγγίζονται ποσοτικά και μελετάται η άποψη που έχουν σήμερα οι καθηγητές πληροφορικής για τα υπό εξέταση ζητήματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας ο Διερμηνευτής αξιοποιείται σήμερα από τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν ΑΕΠΠ, συμβάλλοντας σημαντικά στην εργαστηριακή προσέγγιση του μαθήματος. Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό που ξεπερνά το 90% δηλώνουν ικανοποιημένοι τόσο από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του λογισμικού (σταθερότητα, αξιοπιστία, ωριμότητα, ευχρηστία, παρεχόμενη τεχνική υποστήριξη, πιστότητα υλοποίησης της ΓΛΩΣΣΑΣ και Ψευδογλώσσας...), όσο και από τις διευκολύνσεις που παρέχει ως εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία του μαθήματος (Ελληνικό περιβάλλον εργασίας, πλήθος καθοδηγητικών μηνυμάτων λαθών, ευκολίες συγγραφής κώδικα, επισκόπηση εκτέλεσης προγραμμάτων, ευκολίες διαχείρισης δεδομένων εισόδου / εξόδου…). Η κοινότητα Στέκι των Πληροφορικών φαίνεται να έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και υποστήριξη του Διερμηνευτή. Παράλληλα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της ΑΕΠΠ, αλλά και σε γενικότερα τεχνικά και διδακτικά ζητήματα που τους απασχολούν. Πληροί όλα τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν μια κοινότητα πρακτικής, καθώς έχει συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων στον οποίο εστιάζει, πλαισιώνεται από κοινότητα εκπαιδευτικών, και τα μέλη της μέσω συνεχούς αλληλεπίδρασης οδηγούνται σε συλλογική μάθηση. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα μέλη της από κοινού και σε βάθος χρόνου έχουν διαμορφώσει ένα αξιόλογο απόθεμα πηγών (εκπαιδευτικό υλικό, διδακτικές προσεγγίσεις, υποδείξεις σε διδακτικά και τεχνικά ζητήματα, τεχνικές οδηγίες κτλ), δηλαδή μια πρακτική. Τέλος, όσον αφορά τα ανοικτά ζητήματα της ΑΕΠΠ η έρευνα καταδεικνύει πως υπάρχει ακόμη και σήμερα ένα πλήθος θεμάτων, που ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται στο διδακτικό πακέτο επιτρέπει πολλαπλές ερμηνείες και προσεγγίσεις από τους διδάσκοντες. Αρκετά από αυτά αφορούν ενότητες που πρόσφατα προστέθηκαν στη διδακτέα και εξεταστέα ύλη του μαθήματος, ενώ άλλα αναφέρονται σε ζητήματα που αν και έχουν επισημανθεί ως ασάφειες στο παρελθόν, ποτέ δεν διευκρινίστηκαν επισήμως. Τα ανοικτά θέματα αναλύονται, και σχολιάζονται οι εναλλακτικές προσεγγίσεις. Παράλληλα παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησής τους στον Διερμηνευτή και μελετάται, όπου κρίνεται απαραίτητο, η σχετική επιστημονική βιβλιογραφία. Πιθανή αξιοποίηση των σχετικών αναλύσεων και αποτελεσμάτων της έρευνας προς μια κατεύθυνση αποσαφηνίσεων των ανοικτών ζητημάτων της ΑΕΠΠ από θεσμικούς φορείς, θα προσέδιδε στα αποτελέσματα της διατριβής προστιθέμενη αξία.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο καινοτομικός σχεδιασμός παιχνιδιών σοβαρού σκοπού στην εκπαίδευση με βάση τις τεχνικές του νευρογλωσσικού προγραματισμού
  Βρέτταρος, Ιωάννης; Vrettaros, John
  Την τελευταία δεκαετία, η ανάπτυξη και εφαρμογή των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (Serious Games) αποτελεί ένα κλάδο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας που βρίσκει εκτεταμένες εφαρμογές και επενδύσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην επιχειρησιακή εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα κλάδο που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και για την εφαρμογή του έχουν δοθεί άφθονοι πόροι, τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας αγοράςπολλών δις. Αντίστοιχα, στον τομέα της ψυχολογίας και της παιδαγωγικής, την τελευταία δεκαετία, οι εφαρμογές των τεχνικών Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (ΝΓΠ) έχουν βρει τεράστια αποδοχή στους τομείς της ψυχοθεραπείας, των επιχειρήσεων, του αθλητισμού και ιδιαίτερα της εκπαίδευσης, με την εφαρμογή τους σε ερευνητικό και πρακτικό επίπεδο, αλλά και τη θέσπισή τους στο οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα κάποιων χωρών.Τα τελευταία χρόνια, αναλυτικές έρευνες έχουν δείξει την ανάγκη της εφαρμογής νέων ιδεών της παιδαγωγικής επιστήμης και της ψυχολογίας, για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών παιχνιδιών στη μάθηση.Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα διατριβή συμβάλλει στα παραπάνω, παρουσιάζοντας λύσεις καινοτομικής σχεδίασης των επιτυχημένων εφαρμογών της εκπαιδευτικής τεχνολογίας των παιχνιδιών σοβαρού σκοπού (SG), εμπνευσμένες από τη σύμπλεξή τους με την πλευρά της καινοτομικής παιδαγωγικής και ψυχολογίας που αφορά τις επιτυχημένες τεχνικές του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (ΝΓΠ). Η διατριβή αυτή επικεντρώθηκε σε εφαρμογές SG για την ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών (cognition) της μνήμης και της συγκέντρωσης (μέσω της δημιουργίας καλού μαθησιακού κλίματος), λειτουργίες που βοηθούν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία μάθησης. Η ανάπτυξη της μνήμης αφορά την ικανότητα να συγκρατούμε πληροφορίες για σύντομο χρονικό διάστημα και να τις επεξεργαζόμαστε στο μυαλό, δηλαδή τη μνήμη εργασίας. Η ανάπτυξη της συγκέντρωσης αφορά τη δημιουργία θετικής μαθησιακής κατάστασης σε μαθητές, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά σε ένα παιχνίδι SG, όταν δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε αυτό.Το πρώτο σενάριο που αναπτύχτηκε, αφορούσε την επίδραση ενός σοβαρού παιχνιδιού στη δημιουργία μνημονικών κανόνων από το ανθρώπινο μυαλό, προκειμένου να βελτιωθούν οι μνημονικές δυνατότητές του.Ο σχεδιασμός του παιχνιδιού βασίστηκε στην τεχνική Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού "Anchoring" σε συνδυασμό με τις μεθόδους Loci και Pegs.Αυτό το παιχνίδι χρησιμοποιήθηκε από μικρά παιδιά που, όταν έφτασαν στο τελευταίο επίπεδο, κατάφεραν να δημιουργήσουν κανόνες και στρατηγικές για να βελτιώσουν τη μνήμη τους, με αποτέλεσμα να αυξήσουν τη μνήμη εργασίας τους.Τo δεύτερο σενάριο αφορούσε τη χρήση μιας ρουτίνας χαλάρωσης του Νευρολογλωσσικού Προγραμματισμού (ΝΓΠ) και είχε σαν στόχο να μετρηθεί η επίδρασή της στη δημιουργία μιας νοητικής κατάστασης «Positive Learning» (θετικής μάθησης) προκειμένου οι συμμετέχοντες να έχουν καλύτερη απόδοση στα παιχνίδια SG, αυξάνοντας τη δυνατότητα συγκέντρωσής τους σε αυτά.Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η χρήση τεχνικών ΝΓΠ στα SGμπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά της μάθησης ουσιαστικά, προγραμματίζοντας το ανθρώπινο μυαλό σε καλές πρακτικές.