Διατροφή της τσερούκλας (Scardinius acarnanicus) σε λίμνες της Δυτικής Ελλάδας : οικολογικές και διαχειριστικές προεκτάσεις

Thumbnail Image
Date
Authors
Τσούνης, Λάμπρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση στη μελέτη της διατροφής της τσερούκλας (Scardinius acarnanicus) σε τρεις λίμνες της Δυτικής Ελλάδας, με αναφορά στις οικολογικές προεκτάσεις που μπορεί να έχουν τα αποτελέσματα μιας τέτοιας μελέτης και σε ενδεχόμενες διαχειριστικές προτάσεις που προκύπτουν από αυτή. Στη μοναδική εκτεταμένη μελέτη της διατροφής του είδους που έγινε από την Iliadou (1991) στις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχία τη δεκαετία του ’70, το είδος φαίνεται να είναι αποκλειστικά φυτοφάγο και να τρέφεται με υδρόβια βλάστηση και φυτοπλαγκτό. Μετά από ενδείξεις ότι κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει πλέον, η παρούσα εργασία διερευνά τη διατροφή του είδους σε τρεις λίμνες της Δ. Ελλάδας (Τριχωνίδα, Αμβρακία και Οζερός) με ανάλυση στομαχικού περιεχομένου.
Description
Keywords
Διατροφή, Τσερούκλα, Λίμνες, Δυτική Ελλάδα, Τριχωνίδα, Οζερός, Αμβρακία, Οικολογία, Διαχείριση
Citation