Σεισμική απόκριση μεταλλικών κατασκευών με χρήση του συστήματος Seesaw

Thumbnail Image
Date
Authors
Κατσιμπίνη, Παναγιώτα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς μεταλλικών πλαισίων με χρήση του συστήματος seesaw (τραμπάλα). Το σύστημα αυτό αποτελείται από οριζόντια και κατακόρυφα ελάσματα, γραμμικούς ιξώδεις αποσβεστήρες και συρματόσχοινα (καλώδια), διαταγμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πάντοτε σε εφελκυσμό. Η διάταξη αυτή έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει ένα θεμελιώδες πρόβλημα του σχεδιασμού μεταλλικών πλαισίων, αυτό του λυγισμού των συνδέσμων δυσκαμψίας. Στην περίπτωση του συστήματος τραμπάλας, αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει.Η σεισμική συμπεριφορά του συστήματος πλαισίου-τραμπάλας ελέγχεται για χαμηλού ύψους επίπεδες πλαισιωτές μεταλλικές κατασκευές (μέχρι 6 ορόφους) μέσω των εξής δεικτών: μέγιστη σχετική μετακίνηση ορόφου (IDR), μέγιστη σχετική παραμένουσα μετακίνηση ορόφων (RIDR), μέγιστη επιτάχυνση πλακών (PFA), μέγιστη δύναμη καλωδίων-ορόφου, μέγιστη δύναμη αποσβεστήρα-ορόφου. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται από έναν αριθμό μη γραμμικών ανελαστικών αναλύσεων χρονοϊστορίας με χρήση πραγματικών επιταχυνσιογραφημάτων. Συμπεραίνεται ότι το προτεινόμενο σύστημα εμφανίζει πολύ καλή σεισμική συμπεριφορά και μπορεί να αποτελέσει μια αποδεκτή κατασκευαστική πρακτική στο εγγύς μέλλον για μεταλλικές κατασκευές μέχρι ενός αριθμού ορόφων.
Description
Keywords
Τραμπάλα, Καλώδια, Αποσβεστήρες
Citation