Διαχρονική διακύμανση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της πόλης των Πατρών

Thumbnail Image
Date
Authors
Αναστασόπουλος, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί πρόβλημα από τις παλαιότερες εποχές έως και σήμερα, έχει πολ-λές διαστάσεις, οξύνεται με το χρόνο και εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Τις παλαιότερες εποχές η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελούσε σημάδι προόδου μιας περιοχής. Ο Ιπποκράτης εί-χε συσχέτισει κάποια προβλημάτα υγείας με την ρύπανση της ατμόσφαιρας. Στη συνέχεια με την πάροδο του χρόνου συσχετίστηκαν, με την ατμοσφαιρική ρύπανση, ασθένειες που προκαλούσαν χρόνια νοσήματα ενώ κάποιες από αυτές είχαν ως τελική εκβαση τον θάνατο. Στην σύγχρονη εποχή λαμβάνονται ολοένα και πε-ρισσότερα μέτρα με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος από ατμοσφαιρικούς ρύπους με τελικό σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Με τον όρο ατμοσφαιρική ρύπανση, εννοούμε την παρουσία ρύπων στην ατμόσφαιρα, δηλαδή η συ-γκέντρωση κάθε είδους ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας σε ποσότητα ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ζωντανών οργανισμών, διαταράσσοντας την οικολογική ισορροπία σε μικρή ή μεγάλη γεωγραφική κλίμακα. Σε κάποιες περιπτώσεις, υπό ορισμένες συνθήκες, η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι πιθανό να φτάσει σε επίπεδα που δημιουργούν ανεπιθύμητες συν-θήκες διαβίωσης, με αποτέλεσμα να αποτελεί σοβαρό υγειονομικό, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονο-μικό πρόβλημα. Η Πάτρα είναι μια αστική περιοχή, όπου οι ατμοσφαιρικοί ρύποι προέρχονται κυρίως από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, που επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής στην πόλης. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο προσδιορισμός του βαθμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Πάτρας, η διαχρονική διακύμανσή των ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή και οι επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Δημόσια Υγεία. Τα παραπάνω προκύπτουν από την επεξεργασία των αποτελε-σμάτων των μετρήσεων από τους δύο σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (ΣΜΑΡ) στην Πάτρα, στην Πλατεία Γεωργίου (ΣΜΑΡ Γεωργίου) και στην Πλατεία Δροσοπούλου (ΣΜΑΡ Δροσοπούλου) για τα έτη 2013, 2014 και 2015. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, δείχνουν ότι για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους CO, NO2, SO2 δεν υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα ρύπανσης στην πόλη της Πάτρας, δηλαδή δεν υπάρχει υπέρβαση των οριακών τιμών σύμφωνα με την Νομοθεσία. Υπερβάσεις των οριακών τιμών κατά την περίοδο της μελέτης υπάρχουν στο Ο3 και στα PM10. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του όζοντος παρουσιάζεται σημα-ντική πτώση των τιμών σε σχέση με τα όρια τα έτη 2014 και 2015. Στα PM10 παρατηρούνται υπερβάσεις των οριακών τιμών και για τα τρία έτη και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων προκειμένου να διασφαλισθεί η Δημόσια Υγεία.
Description
Keywords
Ατμοσφαιρική ρύπανση, Δημόσια υγεία, Πάτρα, Όζον, Αιωρούμενα σωματίδια
Citation