Ο λόγος των εκπαιδευτικών στα μέσα μαζικής δικτύωσης : η περίπτωση των αντιδράσεων σε υπηρεσιακές αλλαγές μέσω facebook

Abstract
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η Κριτική Ανάλυση Λόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ανάλυση γίνεται σε αναρτήσεις τους στη σελίδα ενός αιρετού εκπροσώπου της Δ.Ο.Ε., με αφορμή την αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορούσε αποσπάσεις και τοποθετήσεις, το Σεπτέμβρη του 2013. Συγκεκριμένα, η έρευνα εστιάζει στις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτικών, που αφορούν τις αντικρουόμενες ομάδες που προκύπτουν και τη νομιμοποίηση των αιτημάτων ανάλογα με τα συμφέροντα της κάθε ομάδας. Η ανάλυση βασίζεται στο τριμερές μοντέλο του Norman Fairclough, που προτείνει την ερμηνεία του κειμένου σε τρία επίπεδα: α) γλωσσικό επίπεδο (μικρο-επίπεδο) β) επίπεδο πλαισίου (μέσο-επίπεδο) γ) επίπεδο ιδεολογίας (μάκρο-επίπεδο). Το γλωσσικό επίπεδο εξετάζεται με βάση τη Συστημική Λειτουργική Γραμματική του M.A.K. Halliday, εστιάζοντας στις διαδικασίες και στους μετέχοντες (σύστημα μεταβιβαστικότητας). Η εξέταση των δυο επόμενων επιπέδων χρησιμοποιεί βασικά κοινά σημεία των κυριότερων εκπροσώπων της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου: Teun Van Dijk, Ruth Wodak, Norman Fairclough και Theo Van Leeuwen. Κατά την ανάλυση των τριών επιπέδων προκύπτουν υπόρρητες διαβαθμίσεις και ανισότητες σε εργασιακά δικαιώματα εντός του κλάδου των εκπαιδευτικών, οι οποίες αιτιολογούν την προσπάθεια νομιμοποίησης των αιτημάτων καθεμιάς από τις αντικρουόμενες ομάδες που προκύπτουν. Τέλος, επειδή τα αποτελέσματα φανερώνουν μια τάση των εκπαιδευτικών προς συγκεκριμένα ιδεολογικά μοτίβα, προτείνεται περαιτέρω διερεύνηση και συγκριτική ανάλυση του θέματος.
Description
Keywords
Κριτική ανάλυση λόγου, Συστημική λειτουργική γλωσσολογία
Citation