Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 1638
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η συνεισφορά των συνεταιρισμών στην εθνική οικονομία
  (2022-11-16) Καρόγιαννη, Παναγιώτα; Karogianni, Panagiota
  Η συγκεκριμένη εργασία προσπαθεί να αναλύσει τα διαφορετικά είδη συνεταιρισμών καθώς επίσης και τη συνεισφορά τους στο ΑΕΠ της χώρας μας και της Ευρώπης σαν σύνολο. Στα πλαίσια αυτού μελετoύνται οι διαφορές μορφές ανάπτυξης της συλλογικής δραστηριότητας. Κατά κάποιον τρόπο οι συνεταιρισμοί στηρίζονται σε ορισμένες αξίες που αποτελούν αποκλειστικά γνωρίσματα της συνεταιριστικής οργάνωσης, όπως είναι η αλληλοβοήθεια, και σε ορισμένες γενικές αξίες, που μεταφέρθηκαν στο συνεταιριστικό θεσμό με συγκεκριμένο περιεχόμενο, για την αντιμετώπιση των αιτιών που προκάλεσαν τη γένεσή του.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αποδοχή των φοιτητών για το m-learning
  (2022-09) Νικολακοπούλου, Ναταλία; Σαισάνα, Σταυρούλα; Nikolakopoulou, Natalia; Saisana, Stauroula
  Η τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία σε όλες τις πτυχές των σύγχρονων κοινωνιών και η εκπαίδευση δεν αποτελεί εξαίρεση. Σύμφωνα με αυτήν την τάση, η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Aguti et al., 2014). Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί το m-LEARNING και ειδικότερα τα χαρακτηριστικά, τα είδη, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα καθώς επίσης και το m-LEARNING κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και κατά πόσο είναι εύχρηστο και αποτελεσματικό.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την υποστήριξη μικρής ιατρικής μονάδας
  (2022-10-24) Καραθάνου, Παρασκευή; Karathanou, Paraskevi
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα μελετήσουμε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων για την εικονική Γυναικολογική - Μαιευτική Κλινική με ονομασία «ΑΡΕΤΗ» . Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την εξοικείωση με την εφαρμογή MS- Access Βάσης δεδομένων και πως είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί σε μια μικρή ιατρική μονάδα, όπως αυτή της Γυναικολογικής- Μαιευτικής Κλινικής ΑΡΕΤΗ. Για την εκπόνηση της βάσης δεδομένων της ιατρικής μονάδας της Γυναικολογικής- Μαιευτικής Κλινικής ΑΡΕΤΗ χρησιμοποιήθηκε η MS- Access 2021, η οποία βάση δεδομένων είναι εργαλείο του Microsoft Office 2021 και χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο σχεδίασης και ανάπτυξης της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα: Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στα πληροφοριακά συστήματα για την υποστήριξη μικρών υγειονομικών μονάδων και εξηγείται τι είναι πληροφοριακό σύστημα, πως γίνεται σχεδίαση βάσης δεδομένων, διαγράμματα UML, διαγράμματα Use Case. Το 2ο κεφάλαιο αναφέρεται στη σχεδίαση και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την «Γυναικολογική- Μαιευτική Κλινική ΑΡΕΤΗ» κάνοντας ανάλυση απαιτήσεων περιγράφοντας την κλινική, τον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων, την περιγραφή πινάκων, τις σχέσεις πινάκων, ID, τα πρωτεύοντα κλειδιά (primary keys), τα ξένα κλειδιά (foreign keys), τα διαγράμματα UML, τα διαγράμματα use case και τη σχεδίαση ερωτημάτων και παρουσίαση. Το 3ο κεφάλαιο παρουσιάζει το εργαλείο ανάπτυξης της εφαρμογήςMS-Access 2021. Το 4ο κεφάλαιο περιγράφει την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την κλινική ΑΡΕΤΗ (πίνακες, συνδέσεις, ερωτήματα, φόρμες, αναφορές). Το 5ο κεφάλαιο αναφέρεται στην ασφάλεια διακίνησης δεδομένων, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup files) από μια βάση δεδομένων (δηλαδή αντίγραφα ασφαλείας για την Γυναικολογική- Μαιευτική Κλινική ΑΡΕΤΗ). Το 6ο κεφάλαιο αποτελείται από την αξιολόγηση της εφαρμογής, τα πλεονεκτήματα- μειονεκτήματα του πληροφοριακού συστήματος ΑΡΕΤΗΣ.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σχεδιασµός και υλoπoίηση συστήµατoς διαχείρισης επιχειρηµατικών πόρων (ERP)
  (2022-11-15) Σάνος, Θεόδωρος; Αντωνίου, Αθανάσιος; Sanos, Theodoros; Antoniou, Athanasios
  Το επιχειρηματικό περιβάλλον, σε παγκόσμια κλίμακα, έχει αλλάξει δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η ανασφάλεια που επικρατεί στην οικονομία των δυτικών χωρών, σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση των πολυεθνικών εταιριών, έχει επιφέρει τεράστια πίεση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν τον ανελέητο ανταγωνισμό της παγκόσμιας αγοράς και την ανάγκη χρήσης εξελιγμένης τεχνολογίας, όπως αυτή των πληροφοριακών συστημάτων. Όμως, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως το υψηλό κόστος δυσχεραίνουν την υιοθέτηση ενός πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων, γνωστό και ως ERP (Enterprise Resourses Planning), με αποτέλεσμα να στρέφονται σε οικονομικότερες λύσεις, όπως τα πληροφοριακά συστήματα ανοικτού κώδικα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση, μέσω εκτενούς ανασκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της χρήσης ενός ERP ανοικτού κώδικα, καθώς επίσης και των λόγων που ενδέχεται να ενθαρρύνουν ή να αποτρέψουν μία επιχείρηση γενικά, αλλά και μια μικρομεσαία ειδικότερα, να επιλέξει ένα λογισμικό ERP. Παράλληλα, στοχεύει στη δημιουργία ενός οδηγού/ εγχειριδίου του λογισμικού Open ERP για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προχωρήσουν στην υιοθέτησή του, παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία και τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Δυνατότητες ανάπτυξης της περιφέρειας Ηπείρου
  (2022-11-17) Λένης, Αχιλλέας; Lenis, Achilleas
  Η εμφάνιση των περιφερειακών ανισοτήτων στον χώρο της Ευρώπης αποτελεί ουσιαστικά μία συνεχή πρόκληση για τον σχεδιασμό της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε, αλλά παράλληλα και για ίδια τα κράτη-μέλη. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό μπορούν να παίξουν τα κράτη μέλη τα οποία θα πρέπει να υιοθετήσουν κατάλληλους τρόπους συνεργασίας και εθνικές πολιτικές για τον περιορισμό αυτών. Οι περιφερειακές ανισότητες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση και μείωση από την αρχή της εμφάνισης της περιφερειακής πολιτικής έως και την εποχή μας με αργούς ή με ταχείς ρυθμούς. Η ανάπτυξή των περιφερειακών ανισοτήτων πραγματοποιείται ουσιαστικά ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εποχής, σε συνδυασμό με τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, οι οποίες επικρατούν στον ευρωπαϊκό χώρο ή στο εσωτερικό των κρατών-μελών και οι οποίες θεωρείται ότι μπορούν να διευκολύνουν ή να δημιουργήσουν προβλήματα στην ανάπτυξη των κρατών ή στην ανάπτυξη μίας περιφέρειας. Με τελικό στόχο την εξάλειψη των περιφερειακών ανισορροπιών και τη διασφάλιση του στόχου της συνοχής, η περιφερειακή πολιτική πρέπει να προσαρμοστεί στις συνθήκες και τα δεδομένα κάθε κράτους μέλους. Τα κύρια ενδιαφέροντα αυτής της εργασίας είναι η κατανόηση της σημασίας των περιοχών, η μελέτη των μοναδικών ιδιοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και η ανάλυση των δυνατοτήτων της.