Αξιολόγηση αξιοπιστίας προσεγγιστικών μεθόδων αποτίμησης σεισμικής επάρκειας κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος

Thumbnail Image
Date
Authors
Κωνσταντινίδη, Ειρήνη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση του βαθμού αξιοπιστίας της προσεγγιστικής μεθόδου αποτίμησης σεισμικής επάρκειας κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος, όπως προτείνεται στην ελληνική μεθοδολογία του δευτεροβαθμίου προσεισμικού ελέγχου καθώς και μιας σχετικής τροποποιημένης κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ., Ιαπωνικής πρότασης. Οι μέθοδοι εφαρμόζονται σε πέντε κτίρια με διαφορετική μόρφωση του φορέα (πλαισιακός μη τοιχοπληρωμένος φορέας, πλαισιακός πλήρως τοιχοπληρωμένος, πλαισιακός με pilotis, πλαισιακός με κοντά υποστυλώματα στην περίμετρο του ισογείου και τοιχωματικός φορέας). Ως βάση ελέγχου της αξιοπιστίας των προσεγγιστικών μεθόδων λαμβάνονται τα αποτελέσματα από ελαστικές και ανελαστικές αναλύσεις των παραπάνω κτιρίων, συγκρίνοντας τους βαθμούς ανεπάρκειας που προκύπτουν. Τέλος, διαμορφώνεται μια πρόταση βελτίωσης της αξιοπιστίας των μεθόδων αυτών με την οποία επιτυγχάνεται καλύτερη σύγκλιση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα των αναλύσεων. Τα κτίρια που επιλέχθηκαν να μελετηθούν κατασκευάστηκαν προ του 1984 και διέπονται από τους παλαιούς κανονισμούς. Αρχικά, γίνεται έλεγχος της επάρκειας των κτιρίων (χωρίς ανάλυση) με προσαρμογή του Β΄ επιπέδου ελέγχου της Ιαπωνικής μεθόδου και σύμφωνα με την Πρόταση για τον Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο. Στη συνέχεια, ακολουθεί αποτίμηση της σεισμικής συμπεριφοράς τους για απαίτηση στάθμης επιτελεστικότητας Β και υπολογισμός των πιθανών ανεπαρκειών των δoµικών τους στοιχείων µε χρήση των ελαστικών μεθόδων ανάλυσης q και m κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Πραγματοποιείται, ακόμη, εφαρμογή ανελαστικής στατικής ανάλυσης (Pushover) από την οποία προκύπτει ο λόγος ανεπάρκειας (λ) της κατασκευής για κάθε διεύθυνση ορίζοντας τον με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Τέλος, από την σύγκριση των αποτελεσμάτων του δευτεροβαθμίου προσεισμικού ελέγχου και της τροποποιημένης κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ., Ιαπωνικής πρότασης, με τα αντίστοιχα των αναλυτικών επιλύσεων εξάγονται συμπεράσματα σχετικά με την αξιοπιστία των δύο παραπάνω προσεγγιστικών μεθόδων για την αποτίμηση της σεισμικής επάρκειας κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος. Για την διαστασιολόγηση και την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας με τις ελαστικές και την ανελαστική στατική μέθοδο έγινε χρήση του προγράμματος ETABS.
Description
Keywords
Προσεισμικός έλεγχος, ΚΑΝ.ΕΠΕ., Σεισμός, Οπλισμένο σκυρόδεμα
Citation