Πρόβλεψη του price return του bitcoin μέσω αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

Thumbnail Image
Date
Authors
Βελλή, Βασιλική
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ανά χείρας διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στη πρόβλεψη του price return του Bitcoin μέσω αλγορίθμων Μηχανικής μάθησης. Στόχος αυτής της εργασίας ήταν η ανάπτυξη του αντίστοιχου κώδικα, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα, που αφορούν το κρυπτονόμισμα Bitcoin, η πρόβλεψη της εξέλιξης του price return και τελικά η αξιολόγηση του κάθε αλγορίθμου, μέσω της ακρίβειας της πρόβλεψης. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση βασισμένη στο Bitcoin, στη Μηχανική μάθηση και στο συνδυασμό αυτών των δύο. Στη συνέχεια, το επόμενο βήμα αφορούσε τη μεθοδολογία και τα δεδομένα. Ήταν απαραίτητη η συλλογή, η επεξεργασία και ο διαχωρισμός των δεδομένων σε δεδομένα εκπαίδευσης και ελέγχου. Επίσης, σε αυτό το σημείο της έρευνας, προέκυψαν τα πρώτα περιγραφικά στατιστικά των δύο συνόλων δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψιν τη βιβλιογραφία, οι επιλεγμένοι αλγόριθμοι Μηχανικής μάθησης ήταν ο Random Forest και ο Naïve Bayes, ενώ ως οικονομική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε η Λογιστική Παλινδρόμηση. Τόσο τα δεδομένα εκπαίδευσης, όσο και τα δεδομένα ελέγχου, εφαρμόστηκαν σε κάθε αλγόριθμο. Βασιζόμενοι στην ακρίβεια της πρόβλεψης, τα κύρια συμπεράσματα ήταν, ότι ο αλγόριθμος Random Forest είχε τη βέλτιστη απόδοση (ακρίβεια πρόβλεψης: 65%), ο αλγόριθμος Naïve Bayes είχε μία αρκετά καλή απόδοση (ακρίβεια πρόβλεψης 60%), ενώ η Λογιστική Παλινδρόμηση έφερε ικανοποιητικά αποτελέσματα (ακρίβεια πρόβλεψης 60%). Τέλος, οι υπόλοιπες παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, αναφέρονται στο τελευταίο κεφάλαιο αυτής της διπλωματικής εργασίας.
Description
Keywords
Κρυπτονόμισμα, Μηχανική μάθηση, Λογιστική παλινδρόμηση, Πρόβλεψη απόδοσης τιμής
Citation