Το σχολείο της πράξεως: η συμβολή μας στην θεμελίωση και οικοδόμηση του σχολείου της πράξεως και της αυτενέργειας

Thumbnail Image
Date
Authors
Πολυχρονόπουλος, Πάνος (Ιωάννου)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Έκδοση του συγγραφέα
Abstract
Στον τρίτο τόμο επιχειρούμε μία συνολική παρουσίαση, θεμελίωση, ανάπτυξη, διευκρίνηση, αναδιάταξη και αναδιατύπωση του πραξιοκεντρικού τρόπου αγωγής και εκπαιδεύσεως των μαθητών, όπως τον έχομε διαμορφώσει κατά την πολύχρονη σπουδή του και την εφαρμογή του στην τάξη και στο εργαστήριο. Συγκεκριμένα, στο 1ο κεφάλαιο εκθέτομε το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο εδράζεται η έμπρακτος αγωγή και η εκπαίδευση των μαθητών: το ανθρωπολογικό, το φιλοσοφικό, το ψυχολογικό και το παιδαγωγικό. Στο 2ο παρουσιάζομε το αντίστοιχο «ανθρωπο-κεντρικό παιδαγωγικό πρότυπο» που κατευθύνει την εκπαίδευσή των, και διατυπώνομε λεπτομερώς τους θεμελιώδεις παράγοντες της σχολικής αγωγής, καθώς επίσης τις λειτουργίες του εκπαιδευτικού και τις αντίστοιχες ενέργειες του μαθητού. Στο 3ο αναπτύσσομε πλήρως την Παιδαγωγική του Εμπράκτου Λόγου, τα κύρια στοιχεία της ενεργητικής αγωγής και της εν έργω εκπαιδεύσεως των νέων, και ιδιαιτέρως επισημαίνομε την σημασία της αυτονόμου και αυτενεργού σκέψεως και δράσεως των μαθητών, την αξία της μεθόδου του εμπράγματου παιδαγωγικού έργου, και την αποτελεσματικότητα των βασικών αρχών της Πραξιολογικής Παιδαγωγικής. Στο 4ο διαμορφώνομε, εξειδικεύομε και διατυπώνομε την σκοποθεσία, τα προγράμματα, την μεθοδολογία και τον ανασυγκροτημένο τρόπο διοικήσεως του Σχολείου της Πράξεως. Στο 5ο εκφράζομε τις συνολικές κρίσεις, παρατηρήσεις, αξιολογήσεις και τις προτάσεις μας. Επισημαίνομε επίσης την ανάγκη της ριζικής αναθεωρήσεως της εκπαιδευτικής και της πολιτισμικής πολιτικής μας ως παραγόντων ανορθώσεως της χώρας, και ταυτοχρόνως, υποδεικνύομε τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υπέρβαση της εκπαιδευτικής χρεωκοπίας της χώρας.
Description
Keywords
Σχολείο της πράξεως, Αυτενεργός μόρφωση, Αυτενέργεια, Αυτοβουλία, Πραξιο-κεντρική παιδαγωγική, Θεωρητικο-κεντρική παιδαγωγική, Παιδαγωγική του α-πράκτου λόγου, Λογοκοπικό, Λεκτικο-κεντρικό σχολείο, Κατασκευή ελλόγων αντικειμένων, Διεξαγωγή επιστημονικών πειραμάτων, Διοργάνωση ομαδικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, Πραγματιστική φιλοσοφία περί παιδείας, Πελατειακή εκπαιδευτική πολιτική
Citation