Εφαρμογή αποτίμησης κινδύνου για την παραβίαση της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο

Abstract
Στην σημερινή εποχή όλες οι καθημερινές μας δραστηριότητες έχουν μετατραπεί σε ψηφιακές με την χρήση του παγκόσμιου ιστού. Η αλλαγή αυτή έχει επιφέρει τόσο αμέτρητα θετικά αποτελέσματα στον τρόπο διαβίωσης του ανθρώπου όσο και τις αντίστοιχες συνέπειες. Μία από αυτές είναι η παραβίασης της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων. Συνεπώς, η προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και η ορθή χρήση τους αποτελούν επιτακτική ανάγκη για τον άνθρωπο στην σημερινή εποχή. Στην παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιείται μία εφαρμογή αποτίμησης κινδύνου επικεντρωμένη στον χρήστη για την παραβίαση της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο με στατιστική ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων. Αρχικά, περιγράφονται έννοιες όπως των προσωπικών δεδομένων, της ιδιωτικότητας και των ανώνυμων δεδομένων, έπειτα παρουσιάζεται η εφαρμογή IB Privacy Advisor. Στην συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε η εφαρμογή τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής όσο και σε λογισμικού, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν καθώς και οι μελλοντικές επεκτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στην εφαρμογή.
Description
Keywords
Προσωπικά δεδομένα, Ιδιωτικότητα, Ανώνυμα δεδομένα, Πιθανότητα επίθεσης
Citation