Εφαρμογές τεχνολογίας Blockchain στις επιχειρήσεις - SAP – ERP και Blockchain

Thumbnail Image
Date
Authors
Καλλιακμάνης, Νικόλαος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) έχουν ως στόχο να αποτελέσουν τον κορμό της τεχνολογίας Πληροφορικής για επιχειρηματικές διαδικασίες στις επιχειρήσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αιχμής της τεχνολογίας και να παρακολουθήσουν τις μελλοντικές τάσεις και εξελίξεις στη βιομηχανία. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα είναι το πως οι λύσεις ERP επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία του cloud computing. Αυτές οι πρόοδοι είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση υπολογιστικού νέφους για τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, που είχε ως αποτέλεσμα την αναμόρφωση των τεχνολογικών, επιχειρηματικών και άλλων πτυχών των συστημάτων ERP. Το μοντέλο λογισμικού – ως – υπηρεσιών (SaaS) εισήγαγε αλλαγές από τεχνολογική άποψη, κάνοντας τα συστήματα ERP πιο ευέλικτα, κλιμακωτά και διαθέσιμα από οπουδήποτε. Επίσης άλλαξε την άποψή μας και τη χρήση των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, προηγουμένως ως προϊόν, και σήμερα ως υπηρεσία. Αυτό επέτρεψε τη μετάβαση στο επιχειρηματικό μοντέλο συνδρομής, το οποίο εξάλειψε την ανάγκη για αρχικές κεφαλαιακές επενδύσεις, καθιστώντας τις λύσεις ERP πιο προσιτές σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Μια άλλη πρόσφατη τάση που βρίσκεται επί του παρόντος στο επίκεντρο τόσο της βιομηχανίας όσο και της ακαδημίας είναι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων. Με την πάροδο του χρόνου, η έννοια περιλάμβανε όλο και περισσότερες εξελισσόμενες τε-χνολογίες. Σήμερα, όταν μιλάμε για το IoT, μιλάμε για δισεκατομμύρια "πράγματα" που συνδέονται με ένα τεράστιο δίκτυο, το οποίο συλλέγει δεδομένα ανιχνεύοντας το φυσικό τους περιβάλλον, μοιράζεται τα δεδομένα αυτά με τα ενδιαφερόμενα μέρη και παρεμβαίνει σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Οι δυνατότητες του IoT είναι τόσο μεγά-λες και ποικίλες, που είναι δύσκολο να προβλεφθούν όλες οι πιθανές εφαρμογές της τεχνολογίας. Εντούτοις, μερικά αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν τα έξυπνα σπίτια, τις έξυπνες πόλεις, τις μεταφορές, την υγειονομική περίθαλψη, τη γεωργία, τις επιχειρήσεις κ.λ.π. Παρόλο που εξακολουθεί να είναι σχετικά νέα αντίληψη για τις πε-ρισσότερες επιχειρήσεις, το IoT έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει ξανά τα συ-στήματα ERP, καθιστώντας το Cloud ERP πιο ευέλικτο και ευφυές.
Description
Keywords
Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, Επιχειρησιακός σχεδιασμός πόρων, Υπολογιστικό νέφος
Citation