Διερεύνηση της υπολογιστικής σκέψης μέσα από δραστηριότητα μηχανικής μάθησης με χρήση της πλατφόρμας Machine Learning for Kids

Thumbnail Image
Date
Authors
Παπαδοπούλου, Φωτεινή
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η Μηχανική Μάθηση είναι μια τεχνολογία η οποία επιτρέπει στους Η/Υ να εκτελούν συγκεκριμένα καθήκοντα με «έξυπνο» τρόπο, να μαθαίνουν από παραδείγματα και να «εκπαιδεύουν» αλγορίθμους ώστε να «μαθαίνουν» μέσω αξιοποίησης προτύπων. Η βιβλιογραφία δείχνει πως γίνονται έρευνες για να μπορέσει να εισαχθεί στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, ακόμα και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια πλατφόρμα Μηχανικής Μάθησης, όπου οι συμμετέχοντες εμπλέκονται στη δημιουργία ενός συστήματος Μηχανικής Μάθησης, -μέσω της καθοδηγούμενης (supervised) μάθησης- προγραμματίζοντας στο Scratch. Η παρούσα έρευνα μελετά το κατά πόσο επιδρούν δραστηριότητες Μηχανικής Μάθησης, στις οποίες οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν «έμπειρα συστήματα», στην εκτίμηση των επιπέδων της αυτοαποτελεσματικότητάς τους ως προς την Υπολογιστική Σκέψη, το κατά πόσο επηρεάζονται τα αποτελέσματα από τους παράγοντες «φύλο» και «ηλικία» συμμετεχόντων, καθώς και το κατά πόσο υπάρχουν πιθανές συσχετίσεις μεταξύ της Επίλυσης Προβλήματος και των διαστάσεων της Υπολογιστικής Σκέψης. Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 38 φοιτητές τμημάτων Παιδαγωγικής κατεύθυνσης της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Αθηνών, ηλικίας από 20 ετών και άνω. Τα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν για την έρευνα συλλέχθηκαν με τη μορφή pre-test και post-test. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, εξετάζεται η επίδραση του παράγοντα «φύλο» και του παράγοντα «ηλικία» ως προς την αξιολόγηση των επιπέδων της αυτοαποτελεσματικότητας της Υπολογιστικής Σκέψης. Επίσης, έγινε συσχέτιση των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν από τα pre-test και από post-test και διαπιστώθηκε πως υπάρχουν ορισμένες διαστάσεις οι οποίες παρουσιάζουν υψηλότερη συσχέτιση και άλλες που παρουσιάζουν ασθενέστερη. Τα ευρήματα αναλύονται εκτενώς στο Κεφάλαιο 4. Η εργασία αναπτύσσεται συνολικά σε 5 κεφάλαια: στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εισαγωγικές πληροφορίες, ο σκοπός της εργασίας και η διάρθρωση αυτής, στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των υπό εξέταση εννοιών, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία που αξιοποιήθηκε για την έρευνα, στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και στο πέμπτο κεφάλαιο ακολουθεί η συζήτηση των ευρημάτων. Το κυρίως σώμα της εργασίας ολοκληρώνεται με τη βιβλιογραφία και το παράρτημα.
Description
Keywords
Υπολογιστική σκέψη, Αυτοαποτελεσματικότητα, Μηχανική μάθηση
Citation