Έρευνα ικανοποίησης πελατών για την εταιρεία συλλογής & μεταφοράς αποβλήτων "Αντιρρυπαντική Express"

Thumbnail Image
Date
Authors
Κακαμπούκη, Χριστίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στο πρώτο κεφάλαιο επεξηγούνται οι θεωρητικές έννοιες της υπηρεσίας, του πελάτη – καταναλωτή και το μοντέλο συμπεριφοράς του, αλλά και όροι όπως η ποιότητα και η ικανοποίηση ή μη, στις οποίες βασίστηκε η έρευνα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η εθνική περιβαλλοντική πολιτική που ακολουθείται και αποσαφηνίζεται η κατάσταση της διαχείρισης αποβλήτων τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας στο οποίο και δραστηριοποιείται η εταιρεία. Παρουσιάζονται οι παραχθείσες ποσότητες αποβλήτων κατά την τελευταία δεκαετία καθώς και άλλα δεδομένα που αφορούν τη διαχείρισή τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εταιρεία ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ EXPRESS, το όραμα, η αποστολή και οι αξίες της. Επίσης περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας και ο εξοπλισμός που διαθέτει, καθώς και τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης με τα οποία είναι συμβεβλημένη. Στο τέταρτο κεφάλαιο σχεδιάζεται το ερωτηματολόγιο και ακολούθως η εφαρμόζουσα μεθοδολογία με την οποία αναλύονται στατιστικά τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης πελατών που διεξήχθη. Ολοκληρώνοντας, γίνεται μια ανακεφαλαίωση των όσων πραγματεύεται η εργασία και ακολουθούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνα.
Description
Keywords
Διαχείριση αποβλήτων, Περιβαλλοντική πολιτική
Citation