Επιρροή μη γραμμικής ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων στο σχεδιασμό κόμβων μεταλλικών κατασκευών

Abstract
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός ενός βιομηχανικού κτιρίου κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χάλυβα με ορθογωνική κάτοψη διαστάσεων 46m x 18m. Το κτίριο αποτελείται από επαναλαμβανόμενα πλαίσια από ελατές διατομές Ι. Επίσης έγινε προσπάθεια η παρούσα μελέτη να μην περιοριστεί μόνο στον θεωρητικό σχεδιασμό της κατασκευής αλλά να επεκταθεί και σε μία πιο πρακτική ανάλυση που θα περιλαμβάνει τόσο κάποιες συνδέσεις όσο και κάποιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Η εργασία αποτελείται από κεφάλαια μέσα στα οποία γίνεται περιγραφή του σκελετού του υποστέγου, παρουσιάζονται οι παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό των φορτίων και γίνεται έλεγχος και διαστασιολόγηση των μελών. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες συνδέσεων μεταξύ των κύριων μελών του φορέα. Η ανάλυση και διαστασιολόγηση έγινε με την χρήση του προγράμματος ETABS 18 με βάση τους Ευρωκώδικες 0, 1, 3 και τα Ελληνικά Εθνικά Προσαρτήματα. Οι συνδέσεις μελετήθηκαν με τη χρήση του προγράμματος IDEA STATICA, μερικές από τις οποίες αναλυτικά και άλλες εμπειρικά.
Description
Keywords
Βιομηχανικές κατασκευές, Συνδέσεις
Citation