Αλγόριθμοι μηχανικής/βαθέας μηχανικής μάθησης ή/και υλοποιήσεις σε υλικό/λογισμικό

Thumbnail Image
Date
Authors
Μπουλασίκης, Μιχαήλ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αυτή η εργασία παρουσιάζει μια απόπειρα να αξιοποιηθεί ένα κομμάτι της δύναμης που έχουν οι νέοι αλγόριθμοι Computer Vision σε ένα ενσωματωμένο σύστημα το οποίο περιέχει έναν επεξεργαστή ARM χαμηλής κατανάλωσης και προγραμματιζόμενη λογική υπό τη μορφή FPGA. Ο πυρήνας αυτής της εργασίας εστιάζει στην ανακάλυψη και την μέτρηση των βασικών σημείων συμφόρησης του συστήματος και το πόσο βοηθάνε βελτιστοποιήσεις σε επίπεδο hardware. Αρχικά παρουσιάζεται μια μικρή αλλά σημαντική εισαγωγή στις έννοιες-κλειδιά που διαπραγματεύεται η εργασία όπως η Μηχανική Μάθηση και τα Ενσωματωμένα Συστήματα. Ύστερα γίνεται μια πλήρη θεωρητική περιγραφή των βελτιστοποιήσεων μαζί με ανάλυση πρακτικών θεμάτων. Δίνεται έμφαση στις αλγοριθμικές βελτιστοποιήσεις, στον παραλληλισμό, στον κβαντισμό των δεδομένων και την διαχείριση της μνήμης του συστήματος. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι πρακτικές μετρήσεις. Κλείνοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι κύριο εμπόδιο της ταχύτητας του συστήματος είναι η μνήμη και ότι η σχεδίαση ειδικού υλικού και πολυεπίπεδων βελτιστοποιήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος εκτέλεσης, η χρήση μνήμης και πόρων καθώς και η κατανάλωση ισχύος του συστήματος.
Description
Keywords
Μηχανική μάθηση, Υπολογιστική όραση, Ενσωματωμένα συστήματα, Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα, Συστοιχία επιτόπια προγραμματιζόμενων πυλών
Citation