Εφαρμογές νέφους και Διαδικτύου των Πραγμάτων στη σύγχρονη επιχείρηση

Thumbnail Image
Date
Authors
Σπηλιόπουλος, Πέτρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εφαρμογή IoT στη σύγχρονη Βιομηχανία μέσω της τεχνολογίας νέφους και η μελέτη της ασφάλειας των δικτύων γι’ αυτό το σκοπό. Γίνεται επικέντρωση στα δίκτυα που αφορούν τη σύγχρονη εταιρεία, καθώς και τις σωστές πρακτικές προάσπισης αυτών. Γίνεται εμβάθυνση στο βιομηχανικό δίκτυο, το οποίο προσεγγίζεται από την άμεση επαφή με το βιομηχανικό περιβάλλον, τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της έκθεσης σε τέτοια περιβάλλοντα και τις επί τω έργο συνεδριάσεις για την περεταίρω εμπεριστατωμένη πληροφόρηση επί του αντικειμένου. Το βιομηχανικό δίκτυο και αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία, είναι ένα μείζων θέμα για την παγκόσμια βιομηχανία, που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κάποια σαφής καθοδήγηση για το πως πρέπει να διασφαλιστεί. Ειδικότερα, η διπλωματική εργασία μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: Κεφάλαιο 1ο: Γίνεται αναφορά στην ανάγκη για προστασία των εταιρικών δικτύων και την προφύλαξη από τις πολυάριθμες απειλές που εγκυμονούν. Ακολούθως γίνεται λόγος για τις επιθέσεις που έλαβαν χώρα σε εταιρικά περιβάλλοντα το 2019, και παρουσιάζονται τα στατιστικά ευρήματα όσων αφορά τα είδη επιθέσεων και τις απώλειες που σημειώθηκαν σε επιχειρήσεις, παγκοσμίως, για το ίδιο έτος. Κεφάλαιο 2ο: Αρχικά γίνεται μια αναφορά στο κακόβουλο λογισμικό, τα είδη που συμπεριλαμβάνει και τις αδυναμίες ενός δικτύου που το καθιστούν ευάλωτο σε τέτοια λογισμικά. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σωστές πρακτικές και οι απαραίτητες ενέργειες για την προάσπιση των δικτύων, με ιδιαίτερη έμφαση σε παραδείγματα και τεχνικές που εφαρμόζονται σε εταιρικά δίκτυα. Κεφάλαιο 3ο: Γίνεται αναφορά σε βιομηχανικά δίκτυα, με επικέντρωση στο δίκτυο της παραγωγής. Επίσης αναφέρονται οι σωστές πρακτικές για την εξασφάλιση ενός βιομηχανικού δικτύου και γίνεται μία εκτενής αναφορά στα πρότυπα που πρέπει να τηρούνται και τη διαδικασία απομόνωσης του δικτύου της παραγωγής από το υπόλοιπο βιομηχανικό περιβάλλον. Κεφάλαιο 4ο: Γίνεται λόγος για τις τεχνολογίες IoT, τα χαρακτηριστικά και την αρχιτεκτονική που τις διέπει. Γίνεται αναφορά για IIoT και την εφαρμογή σε Βιομηχανικά περιβάλλοντα, με στόχο την ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και τη βελτίωση των δεικτών απόδοσης. Παρουσιάζονται και αναλύονται δύο use case εφαρμογής IIoT στην Προληπτική Συντήρηση και τους Ενεργειακούς Μετρητές, και προτείνονται τρόποι εφαρμογής της τεχνολογίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων, μέσω της έμπρακτης μελέτης των δύο αυτών σεναρίων, στα πλαίσια της εργασιακής εμπειρίας σε Βιομηχανικά περιβάλλοντα. Γίνεται λόγος για την ανησυχία περί ασφάλειας και τα κενά ασφαλείας των εφαρμογών IoT, καθώς και των τεχνολογιών νέφους και τέλος εκτιμάται πως ο συνδυασμός των τεχνολογιών ΙoT, Cloud Computing, Big Data και Machine Learning μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός «έξυπνου» συστήματος με ικανότητες αυτόνομης λήψης αποφάσεων, αυτοσυντήρησης και αυτοβελτίωσης.
Description
Keywords
Βιομηχανικό δίκτυο, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ασφάλεια βιομηχανικών δικτύων, Επιθέσεις βιομηχανικών δικτύων
Citation