Μελέτη και σχεδίαση αλληλεπίδρασης με εικονικούς κόσμους πολιτισμού

Thumbnail Image
Date
Authors
Σωτηροπούλου, Ειρήνη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή HoloMuseum υλοποιημένη για την συσκευή μικτής πραγματικότητας Hololens 1. Η εφαρμογή, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, έχει ως στόχο να παροτρύνει τον χρήστη να περιηγηθεί ενσυνείδητα σε έναν χώρο πολιτισμού. Επιπλέον, στοχεύει στην εξοικείωση του με τις ιστορικές περιόδους στην Αρχαία Ελλάδα και την αισθητική των αντικειμένων τους. Η εφαρμογή προσανατολίζεται γύρω από τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, όπου είναι και το περιβάλλον χρήση της. Αρχικά παρουσιάζεται το θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο. Γίνεται μια ειδική αναφορά στην τέχνη στην Αρχαία Ελλάδα και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Επιπλέον γίνεται μία μελέτη για τις διάφορες κατηγορίες εκπαιδευτικών παιχνιδιών και για την σύνδεσή τους με την πολιστική κληρονομιά. Στην συνέχεια περιγράφονται οι τεχνολογίες της εικονικής, της επαυξημένης και της μικτής πραγματικότητας. Συγκεκριμένα, η τεχνολογία μικτής πραγματικότητας αποτελεί όλη την θεωρητική βάση για τα Hololens. Για το καινοτόμο αυτό εργαλείο παρουσιάζονται τα βασικά του χαρακτηριστικά αλλά και οι τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη ολογραφικών εφαρμογών. Στην συνέχεια παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εφαρμογής HoloMuseum. Παρέχει στον χρήστη γνώσεις "κλειδιά" προκειμένου να μπορεί μόνος του να κατηγοριοποιήσει εύκολα και γρήγορα τα αντικείμενα που του δίνονται, καθώς και να αναγνωρίσει χαρακτηριστικά μοτίβα. Έτσι, αξιοποιώντας την ολογραφική φύση της συσκευής Hololens, ο χρήστης αλληλεπιδρά πιο ενεργά με τα εκθέματα και η διαδικασία μάθησης διευκολύνεται με την ύπαρξη ενός τελικού quiz αξιολόγησης. Το ζητούμενο φυσικά δεν είναι απλως μία καλή τελική βαθμολογία, αλλά να δωθεί η δυνατότητα στον χρήστη να διορθώσει τα λάθη του και να μάθει από αυτά. Προς αυτή την κατεύθυνση του παρέχεται η δυνατότητα να κάνει επαναληπτικά το τελικό τεστ αξιολόγησης, μέχρι να νιώσει ο ίδιος ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, η εφαρμογή καθοδηγεί τον χρήστη με βέλη με σκοπό να μελετήσει μόνος του τα εκθέματα που κατηγοριοποίησε λάθος. Η αξιολόγηση χρησιμοποιεί ένα δείγμα πέντε ατόμων και ξεκινά με την συλλογή στοιχείων σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία τους με αυτές τις τεχνολογίες. Στην συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση όλων των φάσεων της εφαρμογής, ο επισκέπτης καλείται να απαντήσει σε δύο ερωτηματολόγια για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την εμπειρία του και με τα προβλήματα που πιθανώς να αντιμετώπισε. Με βάση αυτά τα ερωτηματολόγια, αλλά και μέσω συζήτησης με τον επισκέπτη, βγαίνουν συμπεράσματα για την εμπειρία χρήστη που παρέχει η εφαρμογή καθώς και για πιθανές διορθώσεις που μπορεί να χρειαστεί. Στο τέλος θα τεθεί η βάση για μελλοντικές τροποποιήσεις της εφαρμογής σε σχέση με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, αλλά και τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
Description
Keywords
Εκτεταμένη πραγματικότητα, Επαυξημένη πραγματικότητα, Μικτή πραγματικότητα, Χωρική χαρτογράφηση, Χωροευαίσθητα παιχνίδια, Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Mουσείο, Χωρικές άγκυρες
Citation