Σύγκριση της αποτελεσματικότητας της χειρουργικής επέμβασης της σαφηνεκτομής και τοπικών εκριζώσεων στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με χρόνια φλεβική νόσο

Thumbnail Image
Date
Authors
Παπαγεωργοπούλου, Χρυσάνθη Π.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο στόχος της μελέτης είναι η επικύρωση του 3D εργαλείου βαθμολόγησης – αξιολόγησης για τη χρόνια φλεβική νόσο, όπως προτάθηκε στο SYM VEIN consensus. Μέθοδος: Η παρούσα κλινική μελέτη είναι μία προοπτική μελέτη κοόρτης που περιλαμβάνει συνολικά τριάντα πέντε (35) ασθενείς, κατόπιν συναίνεσης, με χρόνια φλεβική νόσο. Οι ασθενείς αυτοί που θα υποβάλλονταν σε σαφηνεκτομή εκτιμήθηκαν με το αναθεωρημένο Venous Clinical Severity Sore (r-VCSS), με το CIVIQ-20 ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής και με το 3D σύστημα βαθμονόμησης του SYM VEIN consensus, προεγχειρητικά και τέσσερεις εβδομάδες μετά την επέμβαση. Το συνολικό αποτελέσματα του 3D εργαλείου αξιολόγησης ελέγχθηκε για την ανταπόκρισή του, για την αξιοπιστία του και για τη δομική του εγκυρότητα. Αποτελέσματα: Το συνολικό αποτέλεσμα του 3D εργαλείου αξιολόγησης αποδείχθηκε καλής αξιοπιστίας και εσωτερικής συνοχής (Cronbach’s alpha 0,85). Η πρωταρχική ανάλυση των καταληκτικών σημείων ταυτοποίησε τρεις ομάδες συμπτωμάτων (παραισθησία, καυστικό άλγος, κνησμός vs αίσθημα βάρους, αίσθημα οιδήματος, κνησμός vs σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, πάλλων πόνος) αποδεικνύοντας μία υψηλή συσχέτιση των συμπτωμάτων που περιλαμβάνονται στην ίδια ομάδα και πιθανώς μοιράζονται κοινή παθοφυσιολογία, ενδεικτικό της επαρκούς δομικής εγκυρότητας του εργαλείου αξιολόγησης. Το συνολικό αποτέλεσμα του 3D εργαλείου αξιολόγησης είχε σημαντική συσχέτιση με το r-VCSS και το αποτέλεσμα του CIVIQ-20 (rho 0,46, p = 0,005 and rho 0,65, p < 0,001, αντίστοιχα), ενδεικτικό της επαρκούς συγκλίνουσας εγκυρότητας. Μετά τη σαφηνεκτομή, παρατηρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές μειώσεις (p < 0,001) του συνολικού αποτελέσματος του 3D εργαλείου αξιολόγησης, αλλά και των επιμέρους αποτελεσμάτων του 3D εργαλείου για όλα τα φλεβικά συμπτώματα εκτός από δύο, ενδεικτικό της εξαιρετικής ανταπόκρισης του εργαλείου στη θεραπεία. Η διάμεση τιμή της συνολικής βαθμολογίας του 3D εργαλείου αξιολόγησης μειώθηκε από το 31 στο 6 (83,8% μείωση, p < 0,001), η διάμεση τιμή του r-VCSS μειώθηκε από το 6 στο 0 (100% μείωση, p < 0,001), και η μέση τιμή της βαθμολογίας του CIVIQ-20 μειώθηκε από το 24 στο 14 (40% μείωση, p < 0,001). Η διαφορά της ποσοστιαίας αλλαγής της διάμεσης τιμής των αποτελεσμάτων μεταξύ των r-VCSS και του CIVIQ-20 σε σύγκριση με τη συνολική βαθμολογία του 3D εργαλείου αξιολόγησης ήταν στατιστικώς σημαντική (p = 0,005 and p < 0,001, αντίστοιχα). Συμπέρασμα: Το συνολικό αποτέλεσμα του 3D SYM VEIN εργαλείου αξιολόγησης έχει καλή αξιοπιστία, δομική εγκυρότητα και εξαιρετική ανταπόκριση στη θεραπεία, παρά του ότι είναι λιγότερο επιρρεπές στην αλλαγή μετά τη σαφηνεκτομή, σε σύγκριση με την αναθεωρημένη μορφή του Venous Clinical Severity Score (r-VCSS).
Description
Keywords
Σαφηνεκτομή, Επικύρωση, Βαθμολόγηση φλεβικών συμπτωμάτων
Citation