Σχεδιασμός πολυώροφων κτιρίων με διαφορετικό στατικό σύστημα και διερεύνηση των διαφορετικών προσομοιώσεων των σύμμικτων δοκαριών

Thumbnail Image
Date
Authors
Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Σχεδιασμός πολυώροφων κτιρίων με διαφορετικό στατικό σύστημα και διερεύνηση των διαφορετικών προσομοιώσεων των σύμμικτων δοκαριών» , η οποία διεξήχθη στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, έγινε ανάλυση και διαστασιολόγηση δύο κτιρίων με διαφορερικό στατικό σύστημα και εκτενής ανάλυση της συμπεριφοράς των σύμμικτων δοκαριών. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος φορέας αποτελεί ένα 6όροφο κτίριο με κατακόρυφους χιαστί συνδέσμους (CBF) να παραλαμβάνουν τη σεισμική διέγερση, ενώ ο δεύτερος φορέας είχε διπλό στατικό σύστημα παραλαβής των οριζόντιων φορτίων (dual system). Πιο συγκεκριμένα, στον δεύτερο φορέα υπάρχει συνεργασία των πλαισίων με ικανότητα παραλαβής ροπών και των πλαισίων με κεντρικούς συνδέσμους δυσκαμψίας για την παραλαβή των σεισμικών φορτίων. Οι φορείς, αποτελούνται από σύμμικτα στοιχεία (πλάκες, διαδοκίδες, κύρια δοκάρια) και από αμιγώς χαλύβδινα (υποστυλώματα, σύνδεσμοι δυσκαμψίας). Η σύνδεση δοκών – υποστυλωμάτων είναι πλήρως αρθρωτή για τον CBF φορέα, ενώ στο φορέα με το διπλό στατικό σύστημα έχουμε ύπαρξη και συνδέσεων ροπής ανάμεσα στα δοκάρια και στα υποστυλώματα, αλλά και αρθρωτές συνδέσεις στα πλαίσια όπου δεσπόζουν οι σύνδεσμοι δυσκαμψίας. Άρχικά, έγινε η παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου των Ευρωκωδίκων αλλά και οι υπολογισμοί των φορτίων που καταπονούν την κατασκευή. Ακολούθησε, η αναλυτική περιγραφή και παρουσίαση της διαστασιολόγησης της σύμμικτης πλάκας μέσω του προγράμματος SymdeckDesigner 2. Ακόμα, γίνεται εκτενής αναφορά της προσομοίωσης του φορέα στο λογισμικό ETABS 18 με το οποίο έγινε η ανάλυση. Σε επόμενο στάδιο, έγινε η ανάλυση των φορέων και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αλλά και οι έλεγχοι που ορίζουν οι Ευρωκώδικες. Ο σεισμικός συνδυασμός φόρτισης αποδείχθηκε ο κρίσιμος και ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην ικανοποίηση του Ικανοτικού Σχεδιασμού ώστε να αποδοθούν σωστά οι ζώνες απορρόφησης ενέργειας. Στον CBF φορέα οι ζώνες απορρόφησης ενέργειας επιλέχθηκαν στους συνδέσμους δυσκαμψίας, ενώ στο φορέα με το διπλό στατικό σύστημα επιλέχθηκε να δημιουργούνται πλαστικές αρθρώσεις στα άκρα των δοκών αλλά και στους συνδέσμους δυσκαμψίας. Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην προσομοίωση, ανάλυση και διαστασιολόγηση των σύμμικτων δοκών καθώς διαφοροποιείται ανάλογα με το στατικό σύστημα που επιλέχθηκε. Τέλος, παρουσιάζονται οι συνδέσεις που εμπλέκονται στην απαίτηση του Ικανοτικού Σχεδιασμού για σχεδιασμό με υπεραντοχή και εξάγονται τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση και διαστασιολόγηση των δυο φορέων.
Description
Keywords
Σύμμικτα κτίρια, Στατικό σύστημα, Αντισεισμικός σχεδιασμός, Σύμμικτα δοκάρια, Κτίριο με συνδέσμους δυσκαμψίας
Citation