Πειραματική διερεύνηση της εκτός επιπέδου συμπεριφοράς τοιχοπληρωμένων πλαισίων ΟΣ με ΙΑΜ και θερμομόνωση

Thumbnail Image
Date
Authors
Ανθούλας, Τσαμπίκα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ένας ερευνητικά νέος στόχος παρατίθεται από την παρούσα διατριβή. Πιο αναλυτικά μελετάται η εκτός επιπέδου συμπεριφορά των τοιχοπληρωμένων πλαισίων οπλισμένου σκυροδέματος με ενίσχυση ΙΑΜ και θερμομόνωση. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της επιρροής της ενίσχυσης και της αποτελεσματικότητάς της, όπως επίσης και στην επίδραση της βλάβης από την εντός επιπέδου φόρτιση στην μετέπειτα συμπεριφορά στην εκτός επιπέδου δοκιμή. Στη συνέχεια περιγράφεται η δομή της διατριβής ανά κεφάλαιο σύνταξης της και παρουσιάζεται το περιεχόμενο τους. Στο Κεφάλαιο 1 εισάγεται η έννοια της σεισμικής και ενεργειακής αναβάθμισης των κατασκευών και η σύνδεση της με το αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Επιπλέον, παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των δοκιμών εκτός επιπέδου φόρτισης με υπάρχουσα βλάβη από εντός επιπέδου δοκιμή. Στο Κεφάλαιο 2 παρατίθεται το θεωρητικό υπόβαθρο του συστήματος ενίσχυσης που ακολουθείται στην πειραματική διάταξη. Υπάρχει μια αναλυτική περιγραφή των ΙΑΜ, της συνάφειας ΙΑΜ σε υπόστρωμα σκυροδέματος και του θερμομονωτικού υλικού (διογκωμένη πολυστερίνη). Στο Κεφάλαιο 3 πραγματοποιείται μία συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση των πειραματικών εφαρμογών ενίσχυσης τοιχοπληρωμένων πλαισίων ΟΣ, στοιχείων τοιχοποιίας και οπλισμένου σκυροδέματος με ΙΑΜ. Στο Κεφάλαιο 4 γίνεται η περιγραφή της πειραματικής διαδικασίας όλων των δοκιμών που υλοποιήθηκαν. Αναλύονται η κατασκευή, η συντήρηση και η προετοιμασία των δοκιμίων, καθώς και η παρουσίαση των πειραματικών παραμέτρων και διατάξεων που υιοθετήθηκαν για την διεξαγωγή των διαφόρων δοκιμών. Επιπλέον, δίνονται και τα αποτελέσματα χαρακτηρισμού των υλικών. Ακολουθεί το κεφάλαιο 5 με την παρουσίαση της μηχανικής συμπεριφοράς των δοκιμίων σε κάθε μία περίπτωση διερεύνησης. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται οι βλάβες από την εντός επιπέδου φόρτιση και τα διαγράμματα από την επεξεργασία των δεδομένων λήψης. Στη συνέχεια αντίστοιχα αποτελέσματα δίνονται και για την εκτός επιπέδου δοκιμή. Γενικά στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται και ερμηνεύεται το σύνολο των αποτελεσμάτων και μετρήσεων που καταγράφηκαν, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και την πραγματοποίηση συγκρίσεων. Στο κεφάλαιο 6 συνοψίζονται τα συμπεράσματα, αφού έχει προηγηθεί αναλυτικός σχολιασμός. Η επιρροή της ενίσχυσης και της εντός επιπέδου βλάβης στην εκτός επιπέδου συμπεριφορά σχολιάζονται στο παρόν κεφάλαιο. Η διατριβή ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο 7 δίνοντας προτάσεις για μελλοντική έρευνα που θα συμβάλλει στην εξέλιξη της ενεργειακής και σεισμικής αναβάθμισης των κατασκευών. 
Description
Keywords
Αντισεισμική ενίσχυση, Ενεργειακή αναβάθμιση, Τοιχοπληρωμένα πλαίσια ΟΣ, Σύνθετα υλικά, Ινοπλέγματα ανόργανης μήτρας (ΙΑΜ), Θερμομόνωση, Εκτός επιπέδου φόρτιση, Εντός επιπέδου βλάβη
Citation