Προγραμματισμός συντήρησης αεροσκαφών με χρήση δυναμικής προσομοίωσης

Thumbnail Image
Date
Authors
Θώμο, Άλντι
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι ο προγραμματισμός, η ανάλυση και η βελτιστοποίηση της συντήρησης ενός στόλου αεροσκαφών. Ένα αποτελεσματικό σύστημα συντήρησης αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε εταιρεία στο χώρο τον αεροχημάτων προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν ελάχιστες ακυρώσεις πτήσεων, μειωμένες καθυστερήσεις, ελάχιστους χρόνους επισκευής καθώς και αποτελεσματική χρήση των πόρων συντήρησης. Στη παρούσα εργασία οι στόχοι αυτοι θα προσπαθήσουν να καλυφθούν με τη μέθοδο της δυναμικής προσομοίωσης με τη χρήση του λογισμικού ExtendSim. Αρχικά, γίνεται μία ανάλυση στη διαδικασία προγραμματισμού ενός αεροσκάφους κατά τον κύκλο λειτουργίας του. Η συντήρηση αυτή μπορεί να είναι είτε προγραμματισμένη, όταν το αεροσκάφος ή μέρη αυτού έχουν υπερβεί τον οριζόμενο από τις προδιαγραφές χρόνο πτήσεως και απαιτείται η διενέργεια εργασιών συντήρησης και επισκευής, είτε απρογραμμάτιστη. Η δεύτερη αφορά την περίπτωση που εντοπίζεται ελαττωματικός εξοπλισμός ή προκαλείται κάποια βλάβη στο αεροσκάφος, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης που φθάνει στο αεροδρόμιο. Στη συνέχεια γίνεται εισαγωγή και ανάλυση της διαδικασίας της προσομοίωσης στα επιμέρους τμήματά της. Βασικό αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μοντελοποίηση του προβλήματος και η επιλογή των δεδομένων και παραμέτρων που θα μελετηθούν. Ακολουθεί η διατύπωση του προβλήματος και παρατίθενται υποθετικά σενάρια που θα μπορούσαν να επιφέρουν βελτιστοποιήσεις στο σύστημα. Εν συνεχεία, πραγματοποιούνται αρκετές ποσομοιώσεις και αναλύεται η απόκριση του μοντέλου τόσο σε μεταβολές στο περιβάλλον του όσο και στις προτάσεις βελτιστοποίησης. Κλείνοντας, παρουσιάζεται η αποτελεσματικότητα των σεναρίων καθώς και του ίδιου του μοντέλου ως προς τη βιωσιμότητα και κάλυψη των στόχων της επιχείρησης.
Description
Keywords
Συντήρηση αεροσκαφών, Προσομοίωση, Μοντελοποίηση
Citation