Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Thumbnail Image
Date
Authors
Καραγεώργος, Γεώργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η χρήση της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) και της σημασίας της στον υπολογισμό των επιπτώσεων μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) όχι μόνο στον αποδέκτη αλλά στο σύνολο του περιβάλλοντος καθ’όλη τη διάρκεια ζωής της συνέχεια αυξάνεται. Σημαντικός παράγοντας συμμετοχής στην επιβάρυνση και τις επιπτώσεις μιας ΕΕΛ στο περιβάλλον είναι ο υπολογισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε διάφορες φάσεις της ζωής της εγκατάστασης. Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους είναι η μέθοδος που προτείνεται από το Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση της μεθοδολογίας του IPCC, στην τελευταία της έκδοση (2019) και η εφαρμογή της σε συγκεκριμένη ΕΕΛ με στόχο να φανεί εάν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της μεθόδου αυτής, η οποία είναι προσαρμοσμένη σε επίπεδο χώρας, για μεμονωμένες περιπτώσεις μονάδων επεξεργασίας. Επί πλέον, μέσα από την εργασία αυτή φαίνεται και το πόσο σημαντικός παράγοντας στην πραγματοποίηση σωστών εκτιμήσεων είναι η ύπαρξη δεδομένων τα οποία λαμβάνουν υπ’ όψη τις τοπικές συνθήκες της εγκατάστασης και δεν στηρίζονται στη χρήση γενικών παραμέτρων.
Description
Keywords
Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), Εκπομπές αερίων, Επεξεργασία λυμάτων
Citation