Η δια-γενεακή κινητικότητα στο εκπαιδευτικό επίπεδο : η εμπειρία 14 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Thumbnail Image
Date
2009-09-22T08:15:06Z
Authors
Γεωργαντοπούλου, Τασούλα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα εργασία διερευνώνται διάφορες πτυχές της δια-γενεακής κινητικότητας της εκπαίδευσης σε 14 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-14). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ατομικά στοιχεία από την βάση δεδομένων European Social Survey (ESS) και ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στο επίπεδο της εκπαίδευσης που έχει ολοκληρωθεί τόσο από τα άτομα που αποτελούν την μονάδα ανάλυσης όσο και για τους γονείς τους ανεξάρτητα από το εάν οι τελευταίοι καταγράφονται ή όχι στην χρησιμοποιούμενη βάση δεδομένων. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης ο μηχανισμός μεταφοράς του εκπαιδευτικού επιπέδου από την μια γενιά στην επόμενη διαφέρει μεταξύ των εξεταζόμενων οικονομιών. Αυτές οι διαφορές συντελούν στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων μεταξύ χωρών της ΕΕ-14 και στην υποβάθμιση της πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες για τους κατοίκους χωρών με χαμηλή κινητικότητα. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούσαν στο νοικοκυριό όταν το άτομο βρισκόταν στην παιδική ηλικία, βρέθηκε ότι η συσχέτιση της εκπαίδευσης μεταξύ γενεών είναι μικρότερη. Τέλος, η εφαρμογή ανάλυσης με βάση την χρονική περίοδο γέννησης του ατόμου κατά χώρα μας έδωσε τη δυνατότητα να προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της τάσης που διαμορφώνεται ως προς την διαχρονική εξέλιξη της δια-γενεακής κινητικότητας στην ΕΕ-14. Τα αποτελέσματα με σαφήνεια υποδεικνύον την ύπαρξη σημαντικής κινητικότητας κατά την περίοδο 1950-2007 γεγονός το όποιο φαίνεται να ακολουθεί τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στις χώρες της ΕΕ-14 τη συγκεκριμένη περίοδο.
Description
Keywords
Δια-γενεακή κινητικότητα, Εκπαίδευση
Citation