Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Δημοσ. Π.Π. σε συνέδρια)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
 • Thumbnail Image
  Item
  Restricted
  Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων με βάση το PISA : η περίπτωση της Ελλάδος
  Κωστοπούλου, Θεοδώρα; Γιαννακόπουλος, Νικόλαος; Βενέτης, Ιωάννης; Κουνετάς, Κωνσταντίνος; Kostopoulou, Theodora
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδειχθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν και επηρεάζουν το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα των μαθητών, το οποίο παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλό στην Ελλάδα. Αντλήσαμε δεδομένα από το PISA - ένα διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης 15-χρονων μαθητών στα μαθηματικά, την ανάγνωση και την επιστήμη το οποίο πραγματοποιείται κάθε 3 χρό- νια από το 2000 - για την ́Ελλάδα κατά το έτος 2015. Εφαρμόστηκαν υποδείγματα ανάλυσης γραμμικής παλινδόμησης (OLS) και ανάλυσης παλινδρόμησης ποσοστημο- ρίων (Quantile Reggression) για την εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Από τα αποτελέσματα των οικονομετρικών εκτιμήσε- ων βρέθηκε ότι το φύλο το μαθητών, ο τόπος γέννησης, η εκπαίδευση των γονέων, ο αριθμός βιβλίων στο σπίτι καθώς και κάποιοι λοιποί παράγοντες όπως το άγχος των μαθητών κατά τη διάρκεια ενός διαγωνίσματος, αποτελούν στατιστικά σημαντι- κούς παράγοντες στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος των μαθητών στην Ελλάδα. Επίσης βρέθηκε ότι, το σχολείο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την διαμόρφωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος, αφού το δημόσιο σχολείο επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις των μαθητών. Η μελέτη αυτή καταδεικνύει στοιχεία που πι- θανόν θα μπορούσαν βοηθούσαν τις κυβερνήσεις για την χάραξη μιας περισσότερο αποτελεσματικής εκπαιδευτικής πολιτικής ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των χα- μηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων των μαθητών στην Ελλάδα.