Τα εταιρικά φορολογικά έσοδα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης : σχέσεις και συσχετίσεις

Thumbnail Image
Date
2022-07-16
Authors
Κολιογιώργος, Αθανάσιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν τα εταιρικά φορολογικά έσοδα (ΕΦΕ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εξαρτημένη μεταβλητή. Ερευνήθηκε η συσχέτισή τους με ένα πλήθος ανεξάρτητων μεταβλητών: των εταιρικών φορολογικών συντελεστών, του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, του πληθυσμού, των δημοσίων δαπανών, του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, του αριθμού επιχειρήσεων με 1 ή περισσότερους υπαλλήλους, του αριθμού επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους και των κατασκευαστικών εταιρειών με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι γραμμικής και μη γραμμικής παλινδρόμησης, μέθοδοι ελαχίστων τετραγώνων και ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ κατά κεφαλήν ΑΕΠ και φορολογικών εσόδων, σε συμφωνία με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, ενώ βρέθηκε αρνητική συσχέτιση με τον αριθμό επιχειρήσεων ενός και πλέον υπαλλήλων, και μη γραμμική συσχέτιση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Επιπλέον, βρέθηκε έλλειψη συσχέτισης με τις δημόσιες δαπάνες, και αρνητική συσχέτιση με τον πληθυσμό. Όλες οι μελετημένες ανεξάρτητες μεταβλητές ως σύνολο βρέθηκε ότι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα ΕΦΕ.
Description
Keywords
Φορολογικά έσοδα, Εταιρικά φορολογικά έσοδα, Εταιρικοί φορολογικοί συντελεστές, Ευρωπαϊκή Ένωση
Citation