Εξελικτικός αλγόριθμος για την εκπαίδευση και τη βελτιστοποίηση του μοντέλου των ασαφών γνωστικών απεικονίσεων και των νευρωνικών δικτύων

Thumbnail Image
Date
2012-02-14
Authors
Ξηροκώστας, Σπυρίδων
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην εργασία αυτή, αναφερθήκαμε στους εξελικτικούς αλγορίθμους, στον διαφορο-εξελικτικό αλγόριθμο ενώ μελετήσαμε πιο αναλυτικά τον γενετικό αλγόριθμο (θεωρητική και μαθηματική μελέτη). Στην συνέχεια, αναλύθηκαν τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, η δομή τους, το θεωρητικό τους υπόβαθρο και έγινε μια μαθηματική προσέγγισή τους. Το επόμενο αντικείμενο αυτής της εργασίας ήταν η μελέτη και ανάλυση των ασαφών γνωστικών απεικονίσεων (θεωρητικά, μαθηματικά, χρησιμότητά τους σε διάφορα προβλήματα). Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα εκπαίδευσης και βελτιστοποίησης του μοντέλου των ασαφών γνωστικών απεικονίσεων και των τεχνητών νευρωνικών δικτύων χρησιμοποιώντας τον γενετικό αλγόριθμο και εξελικτικές έννοιες.
Description
Keywords
Εξελικτικοί αλγόριθμοι, Νευρωνικά δίκτυα, Ασαφής λογική, Ασαφείς γνωστικές απεικονίσεις
Citation