Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 258
 • Thumbnail Image
  Item
  Οργάνωση και πραγματοποίηση δραστηριοτήτων Land art για παιδιά νηπιαγωγείων της Αχαΐας στο πλαίσιο του Παιδικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Πατρών
  Θεοδόση, Ευσταθία; Theodosi, Efstathia
  Η παρούσα εργασία αφορά ένα παράδειγμα εφαρμογής της Land art σε παιδιά προσχολικής ηλικίας σε ένα άτυπο περιβάλλον μάθησης. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε τα έτη 2018 και 2019 στο Παιδικό Φεστιβάλ του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας από νηπιαγωγεία της Αχαΐας. Επιλέχθηκε η Land art για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, καθώς πρόκειται για μια εναλλακτική μορφή τέχνης, αντισυμβατική για τα παιδιά που έχουν μάθει να δημιουργούν έργα τέχνης με τα καθιερωμένα υλικά μιας σχολικής τάξης. Τα παιδιά απελευθερώνονται και μαθαίνουν να προσαρμόζονται στις συνθήκες γύρω τους και να αναζητούν νέους τρόπους έκφρασης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης στη φύση, από φυσικά υλικά, ύστερα από σύντομη συζήτηση και παρατήρηση φωτογραφιών έργων τέχνης από καλλιτέχνες του κινήματος. Η δραστηριότητα αυτή βοήθησε τα παιδιά να κατανοήσουν την έννοια του ‘φυσικού’ και να ευαισθητοποιηθούν ως προς το περιβάλλον.
 • Thumbnail Image
  Item
  Απόψεις ελλήνων γονέων Α' σχολικής ηλικίας για τον «διαφορετικό άλλο» στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης
  Δημοπούλου, Χριστίνα; Dimopoulou, Christina
  Πλέον λέμε πως ζούμε σε έναν «παγκοσμιοποιημένο κόσμο», μέσα στον οποίο ερχόμαστε σε επαφή με το διαφορετικό-το ξένο. Δεδομένου αυτής της επαφής που πραγματοποιείται μεταξύ των γηγενών και των «άλλων», η παρούσα εργασία στοχεύει στο να εξακριβώσει τι απόψεις κυριαρχούν από την πλευρά Ελλήνων γονέων αναφορικά με την ύπαρξη ξένων παιδιών στα γηγενή σχολεία. Συγκεκριμένα μελετήθηκε πως οι Έλληνες γονείς αντιλαμβάνονται την έννοια της διαφορετικότητας αλλά και την συνύπαρξη των παιδιών τους με το διαφορετικό άλλο. Ειδικότερα μελετήθηκε το πως αντιλαμβάνονται οι Έλληνες γονείς τη συνύπαρξη των γηγενών παιδιών με παιδιά διαφορετικού πολιτισμικού, γλωσσικού και θρησκευτικού υπόβαθρου. Δεδομένου του ότι έγινε προσπάθεια μελέτης του πως σκέφτονται οι γονείς, η έρευνα που χρησιμοποιήθηκε είχε ποιοτικό χαρακτήρα. Λόγω της δυνατότητας ύπαρξης ενός “emic” στοιχείου, το οποίο έδωσε την ευκαιρία να μελετηθεί το προς μελέτη θέμα από την οπτική ματιά των γονέων. Αναφορικά τώρα με τους γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν έξι (6) στον αριθμό και επιλέχθηκαν μέσω της σκόπιμης δειγματοληψίας. Αφού καλούταν να πληρούν κάποια κριτήρια. Εκτός του ότι όφειλαν να κατέχουν ελληνική υπηκοότητα, έπρεπε παράλληλα τα παιδιά τους να φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο σχολείο φοίτησης αυτών, να υπάρχουν τα τρία είδη διαφορετικότητα με τα οποία ασχολήθηκε η παρούσα εργασία. Η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω της χρήσης ημι-δομημένων συνεντεύξεων. Από τις απαντήσεις των οποίων παρατηρήθηκε πως οι γονείς διακατέχονται από απόψεις αφομοίωσης και αχρωματοψίας απέναντι στο διαφορετικό, καθώς το αντιμετωπίζουν ως μια μορφή απειλής για την χώρα υποδοχής. Παράλληλα, όσον αφορά την ύπαρξη των τριών προαναφερθέντων μορφών διαφορετικότητας στο σχολείο, τα ερευνητικά υποκείμενα φαίνονται να έχουν αρνητικές κυρίως απόψεις για τη συνύπαρξη των Ελλήνων μαθητών με τους ξένους μαθητές. Καθώς θεωρούν πως πολιτισμικές συγκρούσεις και ακαδημαϊκές επιπτώσεις μπορούν να κάνουν την εμφάνιση τους στην μεταξύ σχέση των γηγενών και μη παιδιών. Με τη διαφορά πως η γλωσσική διαφοροποίηση αντιμετωπίζεται με μια πιο θετική ματιά, δεδομένου ότι θεωρείται ένα μέσω απόκτησης ακαδημαϊκού προσόντος.
 • Thumbnail Image
  Item
  Μελέτη των νοητικών παραστάσεων παιδιών προσχολικής ηλικίας για τη θερμική διαστολή και συστολή μεταλλικών σωμάτων
  Χαραλαμποπούλου, Παρασκευή; Charalampopoulou, Paraskevi
  Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας για την διερεύνηση των νοητικών παραστάσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας αναφορικά με το φαινόμενο της θερμικής διαστολής και της συστολής στερεών μεταλλικών σωμάτων. Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη κατά την περίοδο του Ιουνίου και συγκεκριμένα από 1 έως και 10 Ιουνίου 2021, με στόχο τη μελέτη προβλέψεων και εξηγήσεων από παιδιά προσχολικής ηλικίας σχετικά με απλές περιπτώσεις θερμικής διαστολής και συστολής. Στο πλαίσιο εφαρμογής ημιδομημένων συνεντεύξεων μελετήθηκαν οι απόψεις 20 παιδιών ηλικίας 4, 5 και ενός παιδιού 6 ετών, το οποίο επαναφοίτησε στο νηπιαγωγείο λόγω μαθησιακών δυσκολιών. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι όλα τα παιδιά αντιλαμβάνονται την έννοια της θερμότητας. Επιπλέον, παρουσιάζουν θετικές νοητικές παραστάσεις για τις έννοιες της θερμικής διαστολής και συστολής των μεταλλικών αντικειμένων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ο καρκίνος σε παιδιά με νεοπλασίες : οι επιπτώσεις του στην εκπαιδευτική τους διαδρομή και η επανένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον
  Χρονοπούλου, Αγγελική; Chronopoulou, Angeliki
  Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας ήταν μέχρι πριν λίγες δεκαετίες μια ανίατη ασθένεια, η οποία ισοδυναμούσε με θάνατο ή στην καλύτερη των περιπτώσεων με αναπηρία και βαριές επιπλοκές. Σήμερα με τη βελτιστοποίηση των θεραπευτικών μεθόδων, η νόσος έχει καταστεί αντιμετωπίσιμη. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη των επιπτώσεων του παιδικού καρκίνου σε θέματα όπως αυτό της εκπαίδευσης, για το οποίο η πολιτεία καλείται να φροντίσει και να διαφυλάξει τα δικαιώματα των παιδιών αυτών, καθώς και να τους προσφέρει ευκαιρίες για να ζήσουν μια κατά το δυνατό φυσιολογική ζωή, όπως ακριβώς και οι υγιείς συνομήλικοί τους. Η συνέχιση της εκπαίδευσης των παιδιών με καρκίνο είτε είναι νοσηλευόμενα είτε όχι είναι σημαντική και βασίζεται σε δύο βασικούς εκπαιδευτικούς πυλώνες, που αφορούν την επανένταξη στο κανονικό σχολείο και την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών. Σημαντικό κομμάτι αποτελεί η προσφορά της πολιτείας στην εκπαίδευση, η οποία μπορεί να παρέχεται στο νοσοκομείο, σε ξενώνες και στο σπίτι. Η αναγνώριση της προσπάθειας των εμπλεκόμενων προσώπων και οι συνθήκες που κάνουν τα παιδιά πιο ανθεκτικά απέναντι στην κατάστασή τους φωτίζονται στην παρούσα εργασία μέσα από την ανασκόπηση βιβλιογραφικών αναφορών που υπάρχουν τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία. Στη συνέχεια διεξάγεται μια έρευνα με τη χρήση του εργαλείου της συνέντευξης από την οποία θα διεξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία αφορούν την γενικότερη αντιμετώπιση της νόσου σε διάφορους τομείς. Λέξεις κλειδιά: παιδικός καρκίνος, οικογένεια, συνέχεια της εκπαίδευσης, επανένταξη στο σχολικό περιβάλλον.
 • Thumbnail Image
  Item
  Αναγνώριση και ερμηνεία των φάσεων και της έκλειψης σελήνης : μια πιλοτική διερεύνηση νοητικών παραστάσεων μελλοντικών και εν ενεργεία εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας
  Ζαχαροπούλου, Μαρία; Zacharopoulou, Maria
  Η παρούσα έρευνα ασχολείται με την ανίχνευση των νοητικών παραστάσεων μελλοντικών και εν ενεργεία φοιτητών προσχολικής ηλικίας για τα φαινόμενα των φάσεων της Σελήνης και της έκλειψης Σελήνης, καθώς και των νοητικών μοντέλων ερμηνείας των δύο αυτών φαινομένων. Στην έρευνα συμμετείχαν 79 μελλοντικοί και εν ενεργεία νηπιαγωγοί. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με διαμοιρασμό ερωτηματολογίου ηλεκτρονικής μορφής. Ο προσδιορισμός των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου έγινε μετά από ανασκόπηση γνωστών σχετικών ερευνών. Από την ανάλυση των απαντήσεων, προέκυψε ότι οι συμμετέχοντες γνωρίζουν αρκετές από τις φάσεις της Σελήνης, αλλά τα νοητικά μοντέλα εξήγησης του φαινομένου δεν συμβαδίζουν με το επιστημονικό μοντέλο, παρά μόνο περιέχουν στοιχεία αυτού. Για την έκλειψη Σελήνης φάνηκε από τις απαντήσεις ότι είναι πιο κατανοητή η δημιουργία της σε σχέση με τις φάσεις, καθώς υπήρχαν περισσότερες απαντήσεις, οι οποίες εμπεριέκλειαν στοιχεία του επιστημονικού μοντέλου εξήγησης του φαινομένου.