Σχεδίαση μοντέλου διείσδυσης ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αστικά τηλεφωνικά δίκτυα

Thumbnail Image
Date
2013-02-01
Authors
Βοσκαρίδης, Ζαχαρίας
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην πρόβλεψη της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στις αστικές περιοχές της Ελλάδας. Η εν λόγω πρόβλεψη γίνεται με την χρήση μερικών μοντέλων διάχυσης. Βασικός στόχος είναι να προβλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα πως θα συμπεριφερθεί η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον στις αστικές περιοχές της Ελλάδας. Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από έρευνες που καθορίζουν το ποσοστό που κατέχουν οι αστικές περιοχές σε σχέση με τον Ελλαδικό χώρο αλλά και το ποσοστό των αστικών περιοχών που έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες σε σχέση με όλες τις αστικές περιοχές. Αστική περιοχή θεωρήθηκε η περιοχή στην οποία υπάρχουν τουλάχιστον 500 νοικοκυριά ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Επίσης σε κάθε νοικοκυριό θεωρείτε ότι ζουν κατά μέσο όρο 2.5 άνθρωποι. Επίσης γίνεται μια εκτενής αναφορά στα δίκτυα, την αρχιτεκτονική των δικτύων καθώς και στις ευρυζωνικές υπηρεσίες και στις ευρυζωνικές τεχνολογίες πρόσβασης που υπάρχουν στις μέρες μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε όλα τα μοντέλα διάχυσης και λεπτομερής περιγραφή καθενός από αυτά και των παραμέτρων τους. Ακολούθως γίνεται αναφορά στην ευρυζωνικότητα στην παγκόσμια κοινότητα και στην εξέλιξη που είχε και έχει στην Ελλάδα. Αναφέρονται μελέτες που αφορούν την διείσδυση της σε κάθε περιοχή καθώς και σε όλη την Ευρώπη. Επίσης γίνεται αναφορά σε μελέτες που κατηγοριοποιούν τις ευρυζωνικές γραμμές ανά ταχύτητα πρόσβασης καθώς και με βάση τις εταιρίες που προσφέρουν τις πιο πάνω υπηρεσίες. Στο τέλος γίνεται μια προσπάθεια πρόβλεψης της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας με την βοήθεια τριών βασικών μοντέλων διάχυσης και έγινε ομαλοποίηση των εν λόγω γραφημάτων και υπολογισμών των παραμέτρων του κάθε μοντέλου με την βοήθεια αριθμητικών μεθόδων.
Description
Keywords
Μοντέλα διείσδυσης, Ευρυζωνικότητα
Citation