Τελεστικός ενισχυτής τάξης ΑΒ με μέγιστη μεταβολή τάσεων στην είσοδο

Thumbnail Image
Date
2013-06-10
Authors
Παπαγεωργίου, Βασίλειος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Έτσι, κατά τον σχεδιασμό ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού κυκλώματος γίνεται προσπάθεια για αύξηση της αποδοτικότητας διαχείρισης της ισχύος ώστε να μειωθεί η κατανάλωση και να αυξηθεί η αυτονομία. Ένα από τα πιο γνωστά κυκλώματα που συναντάται στις περισσότερες εφαρμογές της ηλεκτρονικής είτε πρόκειται για αναλογικές είτε για ψηφιακές, είναι αυτό του τελεστικού ενισχυτή. Προς, αυτήν την κατεύθυνση, διάφορες καινοτόμες τοπολογίες έχουν προταθεί για την σύγχρονη ενισχυτική βαθμίδα που σκοπό έχουν την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας διαχείρισης του σήματος, με την ελάχιστη κατανάλωση. Συνεπώς, ένας αποδοτικός τελεστικός ενισχυτής, εκτός από μεγάλο κέρδος σε μεγάλη περιοχή συχνοτήτων, θα πρέπει να παρέχει ταυτόχρονα την ικανότητα διαχείρισης σημάτων με το μέγιστο δυνατό εύρος και την δυνατότητα οδήγησης μεγάλων φορτίων. Κατά συνέπεια, νέες τεχνικές παρουσιάζονται για την διαχείριση του σήματος, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο κάτω από συνθήκες χαμηλής τροφοδοσίας. Αυτή η εργασία έχει σαν αντικείμενο την μελέτη των βαθμίδων εισόδου τελεστικών ενισχυτών με εύρος rail-to-rail καθώς και των βαθμίδων εξόδου τάξεως ΑΒ. Μια rail-to-rail βαθμίδα εισόδου, μπορεί να διαχειριστεί την τάση τροφοδοσίας στο έπακρο δεχόμενη σήματα μεγάλου εύρους τάσεων, ενώ η βαθμίδα εξόδου έχει σαν κύριο πλεονέκτημα την γρηγορότερη οδήγηση μεγάλων φορτίων με ελαχιστοποίηση της παραμόρφωσης. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές που διέπουν τα κυκλώματα χαμηλής τροφοδοσίας και οι περιορισμοί που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά τον σχεδιασμό των κυκλωμάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εργασίας παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των rail-to-rail βαθμίδων εισόδου και οι βασικές τεχνικές υλοποίησής τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των βαθμίδων εξόδου τάξεως ΑΒ με τις αντίστοιχες τεχνικές υλοποίησης. Στα επόμενα κεφάλαια αυτού του συγγράμματος προτείνεται ένας νέος τελεστικός ενισχυτής ο οποίος αποτελείται από μια rail-to-rail βαθμίδα εισόδου και από μία βαθμίδα εξόδου τάξεως ΑΒ ενώ γίνεται χρήση 1V για την τάση τροφοδοσίας. Άλλο ένα πλεονέκτημα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, είναι αυτό της δυνατότητας ρύθμισης των συνθηκών πόλωσης ώστε να διατηρείται η λειτουργικότητα του ενισχυτή αλλά και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της κάθε εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα ένα από τα πλεονεκτήματα αυτού του τελεστικού ενισχυτή, είναι η δυνατότητα ρύθμισης της διαγωγιμότητας της εισόδου με γραμμικό τρόπο μέσω μιας πηγής ρεύματος. Αντίστοιχα, επιλέγοντας μεγαλύτερο ρεύμα για την βαθμίδα εξόδου υπάρχει η δυνατότητα μείωσης της καθυστέρησης μετάδοσης του σήματος σε μεγάλα φορτία.
Description
Keywords
Τελεστικοί ενισχυτές κλάσης ΑΒ
Citation