Μελέτη της προσρόφησης πολυμερών σε πορώδη υλικά

Thumbnail Image
Date
2014-02-04
Authors
Μαγιάφα, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην εργασία αυτή μελετήθηκε o ρυθμός ροής υδατικών διαλυμάτων, σε διάφορα pH περιβάλλοντος, διαμέσου ενός νανοπορώδους υλικού τροποποιημένου με πολυμερικές ψήκτρες. Ειδικότερα, ερευνήθηκε το σύστημα του σύνθετου υλικού πορώδους ανοδικής αλουμίνας με πολυμερικές ψήκτρες του γραμμικού δισυσταδικού συμπολυμερούς πολύ(Ισοπρένιου)–b–πολυ(Ακρυλικού Οξέους) (ΙΑΟ). Η προσρόφηση καθώς και η κινητική προσρόφησης του IAO στο νανοπορώδες υλικό διερευνήθηκε κυρίως μέσω τεχνικών δονητικής φασματοσκοπίας. Πιο συγκεκριμένα με τεχνικές υπερύθρου μετασχηματισμού κατά Φουριέ (Fourier Transform Infrared Spectroscopy ή FT-IR), εγγύ υπερύθρου (N-IR) και Αποσβεννύμενη Ολική Ανάκλαση στο μέσο υπέρυθρο (ATR-IR). Ακόμη, με σκοπό την ποσοτικοποίηση της προσροφημένης ποσότητας του ΙΑΟ εφαρμόστηκε η τεχνική της θερμοσταθμικής ανάλυσης (TGA). Τέλος, για την απόκτηση μιας λεπτομερούς εικόνας σχετικά με τη δομή του σύνθετου νανο-πορώδους υλικού τα δείγματα χαρακτηρίστηκαν και με ηλεκτρονική μικροσκοπία (SEM/EDS).
Description
Keywords
Πολυμερικές ψήκτρες, Προσρόφηση πολυμερών, Πολυηλεκτρολύτες, Πορώδη υλικά, Πολυμερή, Ροή, Νόμος Poiseuille, pH-αποκρίσιμες μεμβράνες, Ανοδική αλουμίνα, Δισυσταδικó συμπολυμερές, Δισυσταδικó συμπολυμερές πολύ(Ισοπρένιου)–b–πολυ(Ακρυλικού Οξέους)
Citation