Παρακολούθηση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος μικρής ισχύος

Thumbnail Image
Date
Authors
Κυδωνιάτης, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας, η οποία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Ασύρματης Τηλεπικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η μελέτη και σύγκριση των αποδόσεων των φωτοβολταϊκών πλαισίων μονοκρυσταλλικού πυριτίου υπό διαφορετικούς προσανατολισμούς με την χρήση μηχανισμού ιχνηλάτισης του ήλιου (sun-tracker), καθώς και πραγματοποίηση ασύρματου ελέγχου του φωτοβολταϊκού μας συστήματος. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε κατάλληλη πειραματική διάταξη στην οροφή του κτιρίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών. Πραγματοποιήσαμε ημερήσιες μετρήσεις, τον Αύγουστο του 2014 και τον Ιούλιο του 2015 έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε αποτελέσματα αρκετά και ικανά για την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων. Η εργασία αυτή χωρίστηκε σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορούσε την σύγκριση, για διαφορετικές ημέρες, του ίδιου πλαισίου τοποθετημένου σε σταθερή βάση με Νότιο προσανατολισμό και τοποθετημένο σε μηχανισμό sun-tracker πάλι με Νότιο προσανατολισμό και τα δύο σε ίδια κλίση. Στο δεύτερο μέρος η σύγκριση αφορά σε μετρήσεις μίας ημέρας αλλά για τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις προσανατολισμού του πλαισίου, Νοτιοανατολικά , Νότια , Νοτιοδυτικά και πλαισίου τοποθετημένου στον μηχανισμό ιχνηλάτισης πάλι σε ίδια κλίση. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος πραγματοποιήθηκε ο ασύρματος έλεγχος του φωτοβολταϊκού μας συστήματος με την χρήση της μεθόδου του απομακρυσμένου ελέγχου υπολογιστή. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν συνηγορούν στην άποψη , η οποία έχει εκφραστεί και από άλλες έρευνες, ότι η χρήση μηχανισμού ιχνηλάτισης του ήλιου οδηγεί σε σημαντική αύξηση της παραγόμενης ισχύος, που είναι περίπου της τάξης του 25% ενώ η ασύρματη παρακολούθηση του συστήματος επιτρέπει τον άμεσο έλεγχο οποιασδήποτε παραμέτρου και αν επιθυμεί ο χρήστης από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκετε.
Description
Keywords
Φωτοβολταϊκά συστήματα, Μηχανισμός ιχνηλάτησης, Ασύρματη παρακολούθηση
Citation