Επιπτώσεις πληγμάτων κεραυνών σε πλοία

Thumbnail Image
Date
Authors
Κούτρας, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσομοίωση ενός κεραυνικού πλήγματος στην μεταλλική επιφάνεια ενός πλοίου και η επίδρασή του σε πολλά άλλα σημεία της επιφάνειάς του με τη χρήση του προγράμματος CST STUDIO SUITE 2014 προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται και η επιτακτική ανάγκη για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας σε αυτά. Στο 1ο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο τρόπος πρόκλησης των κεραυνικών πληγμάτων κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων . Αναφέρονται ακόμη μεγέθη σχετιζόμενα με κεραυνούς, τα είδη των κεραυνών και γίνεται εκτενής αναφορά στο ρεύμα του κεραυνού, τους διαθέσιμους τρόπους προσδιορισμού του, την κοινά αποδεκτή διπλοεκθετική κυματομορφή που το αναπαριστά και τις παραμέτρους του κεραυνού που σχετίζονται με αυτό. Στο 2ο κεφάλαιο, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων περιπτώσεων όπου ένα πλοίο μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα από την πτώση κεραυνών. Παρουσιάζεται ακόμα η πρόκληση ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και επαγόμενων τάσεων, οι εξισώσεις από τις οποίες δίνονται όπως επίσης αποδεικνύεται και η τεράστια σημασία των χρονικών τους παραγώγων στη διαμόρφωση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος στο οποίο το πλοίο υπόκειται μετά την έκθεσή του σε κεραυνικό πλήγμα. Τέλος, γίνεται αναφορά στις επιπτώσεις ενός άμεσου κεραυνικού πλήγματος σε ένα πλοίο και στα ισχύοντα πρότυπα για την προστασία από αυτά στη ναυσιπλοΐα. Στο 3ο κεφάλαιο, αναλύεται η διαδικασία υλοποίησης της προσομοίωσης στο CST STUDIO SUITE 2014. Αναφέρονται αναλυτικά όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν προκειμένου να εκτελεστεί η προσομοίωση και να δώσει ορθά αποτελέσματα. Στο 4ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης που ζητήθηκαν κατά την υλοποίησή της σε μία διάσταση (γραφικές τάσης-χρόνου και ρεύματος-χρόνου σε διάφορα σημεία της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας του πλοίου καθώς και τα αποτελέσματα σε 3 διαστάσεις για την απεικόνιση της πυκνότητας ρεύματος όπως επίσης και της μεταβολής των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.
Description
Keywords
Κεραυνικά πλήγματα, Προσομοίωση
Citation