Μελέτη γεωγραφικής απεικόνισης δεδομένων σχολικών μονάδων και δημιουργία πρότυπης εφαρμογής

Thumbnail Image
Date
Authors
Μαρίτσας, Αντώνιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εξόρυξη δεδομένων είναι η εύρεση χρήσιμης πληροφορίας ή προτύπων από μεγάλες βάσεις δεδομένων με στόχο η πληροφορία που θα εξαχθεί και τα πρότυπα που θα προκύψουν να έχουν δομή κατανοητή προς τον άνθρωπο, έτσι ώστε να τον βοηθήσουν να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Η εξόρυξη δεδομένων στο χώρο της εκπαίδευσης είναι ένας σχετικά καινούριος επιστημονικός κλάδος με σκοπό τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της εξαγωγής χρήσιμης πληροφορίας από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών είναι συστήματα διαχείρισης χωρικών δεδομένων και συσχετισμένων ιδιοτήτων. Παρέχουν τη δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων αυτών. Στην εποχή μας υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον γι’ αυτά τα συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται και για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Στην παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή ανάλυσης δεδομένων που αφορούν στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και γεωγραφικής αναπαράστασης της πληροφορίας που προκύπτει. Η εφαρμογή, χρησιμοποιώντας τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, ομαδοποιεί τις μονάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά, όσον αφορά στις απουσίες του μαθητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού και τις απεικονίζει σε χάρτη, δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να πάρει αποφάσεις χρησιμοποιώντας την παραγόμενη γεωγραφική πληροφορία. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας ως είσοδο δεδομένα απουσιών, προβλέπει αν ένα σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ή όχι, με βάση δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί το σχολικό έτος 2009 – 2010 λόγω της επιδημίας γρίπης (Η1Ν1). Τα δεδομένα έχουν ληφθεί από το πληροφοριακό σύστημα survey, το οποίο, μέχρι και το 2013 (απόφαση 4528/Δ1/15-01-2014), αποτελούσε το σύστημα καταγραφής για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ενημερωνόταν σε ημερήσια βάση από τις μονάδες αυτές. Έτσι, η πληροφορία που απεικονίζεται στο χάρτη είναι πραγματική και πλήρης καθώς αποτυπώνει την κατάσταση της κάθε σχολικής μονάδας για το διάστημα που ήταν σε χρήση το εν λόγω σύστημα.
Description
Keywords
Εξόρυξη δεδομένων, Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, Εκπαίδευση, Υποστήριξη λήψης απόφασης, Συσταδοποίηση, Κατηγοριοποίηση
Citation