Μελέτη υπερτάσεων σε φωτοβολταϊκό πάρκο

datacite.contributor.RelatedPersonΑλεξανδρίδης, Αντώνιος
datacite.contributor.RelatedPersonΒοβός, Παναγής
datacite.contributor.SupervisorΠυργιώτη, Ελευθερία
dc.contributor.authorΧαραλάμπους, Στυλιανός
dc.contributor.otherCharalambous, Stylianos
dc.date.accessioned2023-09-15T09:42:50Z
dc.date.available2023-09-15T09:42:50Z
dc.date.issued2023-09-14
dc.degreegraduateThesis
dc.description.abstractΗ παρούσα προπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη υπερτάσεων, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας σε φωτοβολταϊκό πάρκο στην Επαρχία Λάρνακας στην Κύπρο. Η προσομοίωση έχει ως στόχο την μελέτη της μεταβατικής συμπεριφοράς του συστήματος γείωσης κατά τη διάρκεια κεραυνικού πλήγματος για διάφορες περιπτώσεις. Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε μέσω του λογισμικού ATP – EMTP draw. Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αναλύονται οι διάφορες μορφές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καθώς και τα πλεονεκτήματα των ΑΠΕ για τον πλανήτη και το περιβάλλον. Στο 2ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνολογία των ημιαγωγών και της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας. Επίσης γίνεται περιγραφή του φωτοβολταϊκού φαινομένου και η αρχή λειτουργίας του ηλιακού κυττάρου, αλλά και το ισοδύναμο κύκλωμα του ηλιακού κυττάρου και τα χαρακτηριστικά του. Τέλος, γίνεται εισαγωγή στα φωτοβολταϊκά συστήματα, στις κατηγορίες και τη δομή τους. Στο 3ο Κεφάλαιο περιγράφεται το φαινόμενο του κεραυνού τα είδη αλλά και οι συνέπειες που έχει το πλήγμα κεραυνού σε κατασκευές και τον άνθρωπο. Επίσης γίνεται αναφορά στο ρεύμα του κεραυνού. Στο 4ο Κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος δημιουργίας και σχεδιασμού αντικεραυνικής προστασίας για μία κατασκευή. Περιγράφονται τα βήματα που ακολουθούνται για τον υπολογισμό των παραμέτρων του αντικεραυνικού συστήματος, με στόχο την καλύτερη λειτουργία του συστήματος αυτού. Στο 5ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται το υπό μελέτη φωτοβολταϊκό πάρκο. Με βάση των υπολογισμών που πραγματοποιούνται καθορίζεται η στάθμη και η μέθοδος προστασίας του φωτοβολταϊκού πάρκου. Στο 6ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ισοδύναμων κυκλωμάτων του αντικεραυνικού συστήματος και δημιουργείται η προσομοίωση μέσω του λογισμικού ATP-EMTP draw. Μέσω της προσομοίωσης εξετάζονται, περιπτώσεις έγχυσης ρεύματος κεραυνού σε σημεία του κυκλώματος με ή χωρίς το φαινόμενο ιονισμού του εδάφους και εξετάζεται η βελτίωση της προστασίας με τη χρήση κατακόρυφων ράβδων γείωσης. Τέλος, πραγματοποιείται σύγκριση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης και συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα διπλωματική εργασία.
dc.description.translatedabstractThe subject of this undergraduate thesis is the study of overvoltage, the design and installation of a lightning protection system in a photovoltaic park in the Larnaca District in Cyprus. The simulation aims to study the transient behavior of the cutting system during a lightning strike for various cases. The simulation was performed using the ATP – EMTP draw software. This work was prepared at the High Voltage Laboratory of the Department of Electrical Engineering and Computer Technology of the Polytechnic School of the University of Patras. Chapter 1 is referring to the fuels used today to produce electricity, the various forms of Renewable Energy Sources are analyzed as well as the advantages of Renewable Energy Sources for the planet and the environment. Chapter 2 is presenting the semiconductor technology and photovoltaic technology. There is also a description of the photovoltaic effect and the principle of operation of the solar cell, as well as the equivalent circuit of the solar cell and its characteristics. Finally, there is an introduction to photovoltaic systems, their categories and structure. Chapter 3 is described the phenomenon of lightning, the species, but also the consequences of a lightning strike on structures and humans. There is also a reference to the lightning current. Chapter 4 the method of creating and designing lightning protection for a construction is analyzed. The steps followed to calculate the parameters of the lightning protection system are described, with the aim of better functioning of this system. Chapter 5 the photovoltaic park under study is presented. Based on the calculations carried out, the level and method of protection of the photovoltaic park is determined. Chapter 6 the calculation of the equivalent circuits of the lightning protection system is carried out and the simulation is created through the ATP-EMTP draw software. Through the simulation, cases of lightning current injection at points of the circuit with or without the soil ionization effect are examined and the improvement of the protection with the use of vertical ground rods is examined. Finally, a comparison of the simulation results is made, and the conclusions obtained from this thesis are summarized.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/25641
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectΦωτοβολταϊκά πάρκα
dc.subjectΑντικεραυνική προστασία
dc.subjectΠλέγμα γείωσης
dc.subjectΓείωση
dc.subject.alternativePhotovoltaic parks
dc.subject.alternativeLightning protection
dc.subject.alternativeOvervoltages
dc.subject.alternativeGround grid
dc.titleΜελέτη υπερτάσεων σε φωτοβολταϊκό πάρκο
dc.title.alternativeStudy of overvoltage in photovoltaic park

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ.pdf
Size:
4.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: