Αντιλήψεις φοιτητών Ιατρικής και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρων για τα εμβόλια

datacite.contributor.SupervisorΓκέντζη, Δέσποινα
datacite.contributor.SupervisorΛαγκαδινού, Μαρία
datacite.contributor.SupervisorΔημητρίου, Γαβριήλ
dc.contributor.authorΤσίχλα, Σοφία
dc.contributor.otherTsihla, Sofia
dc.date.accessioned2023-11-20T09:13:14Z
dc.date.available2023-11-20T09:13:14Z
dc.date.issued2023-10-26
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΕισαγωγή: Τα εμβόλια έχουν αποδειχθεί σωτήρια για την ανθρωπότητα, καθώς δημιουργούν την λεγόμενη ‘συλλογική ανοσία’ με αποτέλεσμα να έχουμε την αύξηση του ορίου ηλικίας των ανθρώπων, αλλά και το σημαντικότερο την αποτροπή νόσησης ενός ατόμου από κάποιο λοιμογόνο παράγοντα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να ανιχνεύσει το επίπεδο γνώσης και αντίληψης των φοιτητών της Ιατρικής και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων για τους επαγγελματίες υγείας. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μια αναλυτική μελέτη παρατήρησης (cross-sectional study) με 400 φοιτητές Ιατρικής και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών για το χρονικό διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου του 2023. Συλλέχθηκαν δημογραφικά δεδομένα και αξιολογήθηκαν οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών για τα εμβόλια γενικότερα καθώς και για τον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Δημιουργήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο ύστερα από ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας και διανεμήθηκε στους φοιτητές σε ώρες μαθημάτων τους. Η σύγκριση των ποσοστών μεταξύ διαφορετικών ομάδων μελέτης αναλύθηκε χρησιμοποιώντας την δοκιμή chi-square (Χ2). Όλες οι αναλύσεις είχαν ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το 0,05. Αποτελέσματα: Συμμετείχαν συνολικά 400 φοιτητές, 200 από την σχολή της Ιατρικής και 200 από την σχολή της Νοσηλευτικής. Η κατανομή του δείγματος ως προς το φύλλο ήταν (ν=282) δηλαδή το 70,5% γυναίκες και 27,8% ή (ν=111) άνδρες, και η ηλικιακή ομάδα που υπερισχύει ήταν 18-21 ετών με ποσοστό 47,5% (ν=190). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί πως το εμβόλιο δεν είναι πάντα αποτελεσματικό (63,7%), ένα ποσοστό (69,9%) είναι υπερ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των έγκυων γυναικών, ενώ η έρευνα έδειξε ότι ένα ποσοστό υστερεί σε γνώση όσο αφορά τα εμβόλια για τον Δάγκειο πυρετό, τον Κίτρινο πυρετό, την Φυματίωση, τον HPV και τον Αιμόφιλο Β. Επίσης, αναφορικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων των επαγγελματιών υγείας ένα ποσοστό χαμηλότερο του 20% δεν έχει γνώση αυτής της υποχρεωτικότητας. Τέλος τάσσονται θετικά υπέρ του εμβολιασμού σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και υπέρ της ενημέρωσης του πληθυσμού. Συμπεράσματα: Τόσο οι γνώσεις και η ενημέρωση όσο και οι απόψεις για τα εμβόλια φαίνεται να είναι σε μεταβλητά επίπεδα μεταξύ των φοιτητών. Φοιτητές στα πρώτα έτη σπουδών έχουν λιγότερες γνώσεις για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, καθώς και φοιτητές Νοσηλευτικής έχουν μεγαλύτερο έλλειμα γνώσεων όσο αναφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο το Πανεπιστήμιο να σχεδιάσει μελλοντικές προσπάθειες για την αύξηση γνώσεων των φοιτητών.
dc.description.translatedabstractIntroduction: Vaccines have proven to be saved for mankind, as they create the so -called 'herd immunity', resulting in the increase of people's age, but also the most important to prevent the spread of infectious diseases. The purpose of this thesis is to describe the level of knowledge and perception of the Medical and Nursing students of the University of Patras on the compulsory vaccines for healthcare professionals. Methodology: An analytical observation study (cross-sectional study) was carried out in a sample of Medical and Nursing students of the University of Patras for the period April - September 2023. Demographic data were collected and the knowledge and perceptions of the students about vaccines in general as well as for the National Immunization Program. A structured questionnaire was created after a review of relevant literature and distributed to the students during their classes. Comparison of rates between different study groups was analyzed using the chi-square (Χ2) test. All analyzes had a statistical significance level of 0.05. Results: A total of 400 students participated, 200 from the Faculty of Medicine and 200 from the Faculty of Nursing. Our sample included was (n=282) i.e. 70.5% female and 27.8% or (n=111) male, and the predominant age group was 18-21 years with a percentage of 47.5 % (n=190). The results of the survey showed that the majority of participants consider that the vaccines are not always effective (63.7%), 69.9% are in favor of the mandatory vaccination of pregnant women, while the survey showed that a percentage lacks knowledge regarding the vaccines for Dengue fever. Yellow fever, Tuberculosis, HPV and Haemophilus B. Also, regarding the mandatory vaccination of healthcare professionals, a percentage lower than 20% has no knowledge of this policy. Finally, they are in favor of vaccination according to the National Vaccination Program and in favor of informing the population about the issue. Conclusions: Both knowledge and information and opinions about vaccines appear to be at variable levels among students. Students in the first years of studies have less knowledge about the mandatory vaccination, as well as Nursing students have a greater knowledge deficit when referring to the National Immunization Program. Therefore, it is considered appropriate for the University to plan future efforts to increase students' knowledge.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/26261
dc.language.isoel
dc.subjectΕμβόλια
dc.subjectΦοιτητές Ιατρικής
dc.subjectΦοιτητές Νοσηλευτικής
dc.subjectΓνώσεις
dc.subjectΑντιλήψεις
dc.subject.alternativeVaccines
dc.subject.alternativeMedicine students
dc.subject.alternativeNursing students
dc.subject.alternativeKnowledge
dc.subject.alternativePerceptions
dc.titleΑντιλήψεις φοιτητών Ιατρικής και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρων για τα εμβόλια
dc.title.alternativePerceptions of Medicine and Nursing students of the University of Patras about vaccines

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
Size:
2.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: