Η εφαρμογή της μεθόδου Conspectus σε συλλογές επιστημονικών περιοδικών

dc.contributor.authorΦράγκου-Μπάτσιου, Άννα
dc.contributor.authorΔέρβου, Κλωντίνη
dc.contributor.authorΚορφιάτη, Μαρίνα
dc.contributor.authorΤζεδάκη, Σάσα
dc.contributor.otherFragkou-Mpatsiou, Anna
dc.contributor.otherDervou, Klontini
dc.contributor.otherKorfiati, Marina
dc.contributor.otherTzedaki, Sasa
dc.date.accessioned2009-07-07T08:41:05Z
dc.date.available2009-07-07T08:41:05Z
dc.date.copyright20/10/1999-22/10/1999en
dc.date.issued2009-07-07T08:41:05Z
dc.description.abstractΣτα πλαίσια της προσπάθειας για δη­μιουργικότερη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σε ότι αφορά την ανάπτυξη των περιοδι­κών συλλογών τους, η Επιτροπή Υλο­ποίησης για τα Περιοδικά, της Οριζόντιας Δράσης (ΕΠΕΑΕΚ), προχώρησε στην εφαρ­μογή της μεθόδου Conspectus της WLN. Η μέθοδος Conspectus δίνει τη δυνα­τότητα ανάλυσης και εκτίμησης κάθε είδους συλλογών με επιστημονικό τρό­πο, ενώ επιτρέπει τη συνεχή παρακο­λούθηση και αντιστοίχισή τους με διά­φορα πρότυπα, για τη σωστή αξιολόγη­ση, διαχείριση και προσαρμογή τους στις εκάστοτε ανάγκες της επιστημονικής κοι­νότητας αλλά και στις εκάστοτε οικο­νομικές συνθήκες. Αποτελεί ένα σημα­ντικό βοήθημα στον εντοπισμό των προ­τεραιοτήτων και στη διαμόρφωση πο­λιτικής προσκτήσεων. Θα μπορούσε δε να θεωρηθεί θεμέλιος λίθος για τη συνεργατική ανάπτυξη των συλλογών βι­βλιοθηκών, και την κοινή χρήση τους. Η μέθοδος εφαρμόστηκε, πιλοτικά, σε 5 ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, και κατά κύριο λόγο στις θεματικές κατη­γορίες της Φυσικής, Χημείας και Πληρο­φορικής. Τα βασικότερα στάδια που α­φορούν την πλήρη εφαρμογή του πι­λοτικού αυτού σχεδίου ήταν: 1. Η αγορά και εγκατάσταση του σχε­τικού λογισμικού στις βιβλιοθήκες που συμμετείχαν, καθώς και η πρό­σληψη και εκπαίδευση του ανάλο­γου προσωπικού, 2. Η αναλυτική καταγραφή των σχετι­κών συλλογών των βιβλιοθηκών και η εισαγωγή τους στο WLN Conspe­ctus Software, 3. Η συγκέντρωση πληροφοριών σχε­τικά με το εύρος, το βάθος, τη μορ­φή και την πληρότητα αυτών των συλλογών, αλλά και την ποιότητα και συχνότητα χρήσης τους, 4. Η αναλυτική καταγραφή των πραγ­ματικών αναγκών του κάθε Ιδρύμα­τος, σε σχέση με τις τρεις αυτές θε­ματικές κατηγορίες, 5. Η μελέτη και δημιουργία συλλογών - πυρήνων που να καλύπτουν εξα­ντλητικά τις υπάρχουσες διεθνείς πε­ριοδικές εκδόσεις των θεμάτων αυ­τών, και 6. Η εξαγωγή, μελέτη και σύγκριση των αποτελεσμάτων της εφαρμο­γής της μεθόδου και η λήψη απο­φάσεων για τη συνεργατική αναπρο­σαρμογή και τροποποίηση των συλ­λογών αυτών, από τις βιβλιοθήκες που συνεργάστηκαν. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, διεθνώς, σε συλλογές πε­ριοδικών. Μέχρι τώρα έχει εφαρμοστεί επανειλημμένως από βιβλιοθήκες άλ­λων χωρών για την αξιολόγηση ολό­κληρων των συλλογών τους. Για αυτό το λόγο η προσπάθεια αυτή θεωρείται πρωτότυπη. Τα οφέλη που προέκυψαν, στα περιο­ρισμένα χρονικά περιθώρια που υπήρ­χαν, είναι σημαντικά και αφορούν όχι μόνο στη βελτιστοποίηση των συλλογών των βιβλιοθηκών που συνεργάστηκαν, αλλά και στην ορθολογικότερη διαχεί­ριση των προϋπολογισμών τους, Επι­πλέον, μπήκαν οι βάσεις για αποτελε­σματική συνεργατική ανάπτυξη των συλλογών των περιοδικών, ενώ τα θε­τικά αποτελέσματα επιτρέπουν την πε­ραιτέρω εφαρμογή της μεθόδου και σε άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες.en
dc.description.translatedabstractIn order to promote the creative cooperation among the Greek academic libraries, concerning their scientific journals collections development, the Steering Group for Periodicals, under the 2nd Framework funding, proceeded into the application of the WLN Conspectus method. Conspectus is a scientific method for the analysis and evaluation of library collections and allows the collections' effective control, following specific patterns. Its goal is to give the libraries the ability for a validated estimation of their collections, and to facilitate a justified decision making on their development according to both the academic community's needs and current financial circumstances. The method assists mainly to focus on priorities and develop information resources management policies. Inter alia, it is a useful tool for libraries cooperative collection development and resources sharing. Conspectus has been applied, experimentally, to 5 Greek Institutions, on Physics, Chemistry and Informatics subject categories. The pilot project processes, were: 1. Purchasing and installation of the WLN Conspectus Software at the participating libraries. Hiring of personnel and its training, 2. Analytical description of the periodicals collections {in Physics, Chemistry and Informatics) of the participating libraries and input of the relevant data in the Conspectus Files. 3. Gathering of data, related to the collections' depth, length, format and completeness. Frequency of use was measured as well. 4. Evaluation of the involved Institutions' needs, concerning the above subject categories. 5. The study and creation of core titles lists, that cover fully the current international periodical publications on the above subjects. 6. Comparison and evaluation of the project's outputs and decision making on cooperative collection development among the participating libraries. It is the first time that Conspectus is applied restrictively to journal collections. Up to now, it has been applied widely in other countries, for the evaluation of libraries' entire collections. For that reason this project can be considered as an original trial. Through the project, the participating libraries were given the opportunity not only to review their periodicals collections, using both qualitative and quantitative criteria, but also to move to a more rational administration of their related budgets. Besides, they were able to set the basis for a creative cooperative development of their scientific journals collections, the potentials of which allow for other Greek libraries to do the same.en
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/1685
dc.language.isogren
dc.relation.ispartof8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στην 3η χιλιετίαen
dc.subjectΑκαδημαϊκές Βιβλιοθήκεςen
dc.subjectΑνάπτυξη συλλογών περιοδικώνen
dc.subjectΜέθοδος Conspectusen
dc.subject.alternativeAcademic Librariesen
dc.subject.alternativeJournals collection developmenten
dc.subject.alternativeConspectus Methoden
dc.titleΗ εφαρμογή της μεθόδου Conspectus σε συλλογές επιστημονικών περιοδικώνen
dc.typeConference (paper)en
dcmitype.Event8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη ως εκπαιδευτική και ερευνητική μονάδα στην 3η χιλιετίαen
dcterms.extent214-225en
dcterms.locationΡόδος, Ελλάδαen
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Publication_FragkouA_et_ all.pdf
Size:
5.72 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
249 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: