Στοχαστικά μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων

datacite.contributor.RelatedPersonΚωτσιαντής, Σωτήριος
datacite.contributor.RelatedPersonΠετρόπουλος, Κωνσταντίνος
datacite.contributor.SupervisorΤσάντας, Νικόλαος
dc.contributor.authorΣπανού, Μαρία
dc.contributor.otherSpanou, Maria
dc.date.accessioned2023-01-24T07:54:08Z
dc.date.available2023-01-24T07:54:08Z
dc.date.issued2023-01-13
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractO παράγοντας αβεβαιότητα είναι ένα βασικό στοιχείο της καθημερινότητας του εμπορικού κόσμου που δεν αφήνει κανένα οργανισμό ανεπηρέαστο, και μάλιστα με τα διάφορα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας να δέχονται τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες επιδράσεις του παράγοντα αυτού. Οι οργανισμοί προκειμένου να διαχειριστούν όχι μόνο τον παράγοντα αβεβαιότητα αλλά και οτιδήποτε επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη διαχείριση των αποθεμάτων τους, επικεντρώνονται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκείνων των πολιτικών που θα συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τον έλεγχο των αποθεμάτων με στόχο να παρουσιαστούν μοντέλα χρήσιμα για την εύρεση της κατάλληλης πολιτικής μέσω της οποίας κάθε επιχείρηση θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα αποθέματά της και θα επιτυγχάνει τον βασικό της στόχο, ο οποίος είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους. Συνεπώς, οι πολιτικές που θα υιοθετηθούν ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης καλούνται να δώσουν απαντήσεις στα δύο βασικά ερωτήματα: πότε πρέπει να ανανεώνονται τα αποθέματα αλλά και τι μεγέθους παραγγελίες θα τοποθετούνται κάθε φορά. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του αποθέματος, όπως και οι διάφορες κατηγορίες αποθεμάτων ανάλογα με τα κριτήρια που επιλέγονται κάθε φορά. Επίσης, εξετάζονται οι λόγοι διατήρησης των αποθεμάτων συνδέοντας τους και με ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα ενός νοικοκυριού στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση της σπουδαιότητάς τους. Επιπλέον, περιγράφονται και τα διάφορα κόστη που προκύπτουν από την ύπαρξη αποθεμάτων. Κλείνοντας την ενότητα σημειώνονται και τα πρώτα συμπεράσματα της μέχρι τώρα ανάλυσης. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων. Αρχικά, αναλύονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν κατά τον σχεδιασμό των διαφόρων συστημάτων για τη διαχείριση των αποθεμάτων, ενώ αναφέρονται συνοπτικά οι διάφορες κατηγοριοποιήσεις τους, δεδομένου ότι θα υπάρξει περαιτέρω ανάλυση στα επόμενα κεφάλαια. Αναπτύσσεται η Ταξινόμηση ABC, το προαιρετικό σύστημα αναπλήρωσης και το Two-bin σύστημα αποθεμάτων ως μέθοδοι που χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό παραδοσιακών προσεγγίσεων. Κλείνοντας τη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται λόγος και για τα διάφορα μέτρα απόδοσης, καθώς δεν αρκεί μόνο να υλοποιηθεί μια πολιτική αλλά είναι πάντα αναγκαία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θα φέρει. Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται εκτενή ανάλυση του βασικού μοντέλου της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας με δεδομένο ότι η ζήτηση ικανοποιείται στην ώρας της. Στη συνέχεια περιγράφονται και διάφορες παραδοχές του, όπως η περίπτωση όπου ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών είναι διάφορος του μηδενός, η περίπτωση που οι προμηθευτές παρέχουν εκπτώσεις ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας, η εκδοχή που επιτρέπει την καθυστερημένη ικανοποίηση της ζήτησης, οι περιπτώσεις που οι οργανισμοί επιλέγουν να παράγουν εσωτερικά αντί να αγοράσουν από κάποιο εξωτερικό προμηθευτή και τέλος μια σύντομη αναφορά σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν πολλούς τύπους αγαθών. Περνώντας στο τέταρτο μέρος της εργασίας, γίνεται λόγος για στοχαστική ζήτηση και στοχαστικά μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων. Πραγματοποιείται περαιτέρω ανάλυση για τις διάφορες κατηγορίες συστημάτων, όπως τα μοντέλα μιας και πολλαπλών περιόδων, τα μοντέλα σταθερής ποσότητας παραγγελίας και σταθερής περιόδου παραγγελίας και τα μοντέλα στα οποία ικανοποιείται η ζήτηση με καθυστέρηση ή μοντέλα στα οποία υπάρχουν χαμένες πωλήσεις. Τέλος, γίνεται αναφορά και στις καμπύλες ανταλλαγής. Στο πέμπτο μέρος γίνεται μια περαιτέρω ανάλυση στο πιο διαδεδομένο στοχαστικό μοντέλο περιοδικής παρακολούθησης «Το πρόβλημα του εφημεριδοπώλη». Παρουσιάζεται η δομή του βασικού προβλήματος, ενώ αναλύονται και δύο παραδοχές αυτού, η περίπτωση του αναξιόπιστου προμηθευτή καθώς και η περίπτωση του εφεδρικού προμηθευτή. Η ενότητα κλείνει με την μοντελοποίηση ενός υπαρκτού προβλήματος που καλούνται να απαντήσουν πολλές αλυσίδες τροφίμων. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται μια παρουσίαση των συμπερασμάτων, τα οποία προέκυψαν από την μελέτη όλων των παραπάνω καθώς και μια σύγκριση ανάμεσα στις υποθέσεις των ντετερμινιστικών και στοχαστικών μοντέλων.
dc.description.translatedabstractThe factor of uncertainty is a basic element of the daily life of the commercial world that does not leave any organization unaffected, and indeed with the various points of the supply chain receiving the most important and greatest effects of this factor. Organizations in order to manage not only the uncertainty factor but also anything that positively or negatively affects their inventory management, focus on planning and developing those policies that will contribute to the optimization of supply chain operations. The present work has as its object of study the inventory control with the aim of presenting models useful for finding the appropriate policy through which each company will effectively manage its inventory and achieve its main objective, which is to minimize the total cost . Therefore, the policies that will be adopted depending on the data of each case are required to provide answers to the two basic questions: when should the stocks be renewed and what size orders will be placed each time. In more detail, the first chapter analyzes the concept of inventory, as well as the various categories of inventory depending on the criteria chosen each time. Also, the reasons for keeping stocks are examined by connecting them with an example from the daily life of a household, aiming to better understand their importance. In addition, the various costs arising from the existence of stocks are also described. Closing the section, the first conclusions of the analysis so far are noted. The second chapter focuses on inventory management models. First, the factors taken into account during the design of the various systems for inventory management are analyzed, while their various categorizations are briefly mentioned, given that there will be further analysis in the following chapters. ABC Sorting, the optional replenishment system and the Two-bin inventory system are developed as methods that use a combination of traditional approaches. At the end of this section, the various performance measures are also discussed, as it is not enough just to implement a policy, but it is always necessary to evaluate the results it will bring. In the third chapter, an extensive analysis of the basic economic order quantity model is carried out assuming that demand is satisfied on time. Then various assumptions are described, such as the case where the delivery time of the orders is different from zero, the case where the suppliers provide discounts depending on the size of the order, the version that allows late satisfaction of the demand, the cases where the organizations choose to produce in-house instead of buying from an external supplier and finally a brief reference to cases where companies are required to manage many types of goods. Moving on to the fourth part of the paper, stochastic demand and stochastic inventory management models are discussed. Further analysis is done for the different system classes, such as single- and multi-period models, fixed order quantity and fixed order period models, and models in which demand is met with delay or models in which there are lost sales. Finally, reference is also made to exchange curves. In the fifth part there is a further analysis of the most widespread stochastic model of periodic monitoring "The newsboy's problem". The structure of the basic problem is presented, while two assumptions of it are analyzed, the case of the unreliable supplier as well as the case of the backup supplier. The section closes by modeling an actual problem that many food chains are asked to answer. In the sixth and last chapter of the paper, there is a presentation of the conclusions, which emerged from the study of all the above as well as a comparison between the assumptions of the deterministic and stochastic models.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/24321
dc.language.isoel
dc.subjectΣτοχαστικά μοντέλα
dc.subjectΑποθέματα
dc.subjectΕφοδιαστική αλυσίδα
dc.subject.alternativeStochastic models
dc.subject.alternativeLogistics
dc.titleΣτοχαστικά μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων
dc.title.alternativeProbabilistic inventory models
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Διπλωματική Σπανού.pdf
Size:
1.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: