Πλατφόρμα συστάσεων για μουσικά έργα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-07-04

Authors

Τσούνης, Γεώργιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην εποχή μας, όπου οι υπηρεσίες γίνονται ολοένα πιο ανταγωνιστικές, ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που εκμεταλλεύονται τα υπάρχοντα τεχνολογικά επιτεύγματα και ανταποκρίνονται στις ανάγκες εκείνων για τους οποίους προορίζονται, απoτελεί ένα πεδίο όπου δραστηριοποιείται πληθώρα μηχανικών. Στην παρούσα εργασία, επιτελείται αρχικά μια βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω σε διαφορετικούς τύπους συστημάτων που άπτονται στην κατηγορία των πληροφοριακών συστημάτων, και έπειτα, παρουσιάζεται μια πρόταση σχεδιασμού ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο αναπτύχθηκε βάση της βιβλιογραφίας. Το πρώτο τμήμα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναφέρεται στα συστήματα συστάσεων. Γίνεται μια παρουσίαση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με αυτόν τον τύπο συστημάτων , του πλαισίου στο οποίο εφαρμόζεται η χρήση τους, και των βασικών κατηγοριών των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι οικογένειες αλγορίθμων συλλογικού φιλτραρίσματος(Collaborative Filtering), φιλτραρίσματος βάση περιεχομένου(Content Based Filtering), και διάφοροι συμπληρωματικοί αλγόριθμοι. Περιγράφονται επίσης οι υβριδικές υλοποιήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Στο δεύτερο τμήμα της ανασκόπησης παρουσιάζονται συστήματα ανάλυσης και κατηγοριοποίησης μουσικών έργων. Γίνεται αναφορά στις μορφές ψηφιακής αναπαράστασης του ήχου, και στη συμβολή της μηχανικής μάθησης στην ανάπτυξη αλγορίθμων ικανών να εξάγουν χαρακτηριστικά από ηχογραφήματα και να τα κατηγοριοποιήσουν. Επίσης, μελετάται η περίπτωση ενός συστήματος συστάσεων που κατηγοριοποιεί μουσικά έργα με την χρήση νευρωνικού δικτύου. Στο τρίτο και τελευταίο τμήμα της ανασκόπησης, γίνεται παρουσίαση κάποιων υπαρκτών ψηφιακών εργαλείων υποβοήθησης της διαδικασίας της εκμάθησης μουσικής, όπου δίνεται βάρος στο πως χρησιμεύουν αυτά στον μουσικό ώστε να αναπτύξει τις ικανότητες του. Το πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάστηκε για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποβοήθησης εκμάθησης μουσικής, προοριζόμενο για χρήση από αυτοδίδακτους μουσικούς, με άξονα την ευελιξία και το χαμηλό κόστος συντήρησης και ανάπτυξης. Το σύστημα έχει την δυνατότητα να προτείνει εξατομικευμένα στον μουσικό έργα και ασκήσεις, και να του παρέχει εργαλεία που θα τον βοηθάνε να τα μελετάει.

Description

Keywords

Συστήματα συστάσεων, Πληροφοριακά συστήματα, Μουσική

Citation