Υλοποίηση και αξιολόγηση πολυμεσικής εφαρμογής υποστήριξης αρχαιολογικών ανασκαφών

Thumbnail Image
Date
Authors
Καραμπινάκης, Αλέξανδρος-Σταύρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
H συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αναφέρεται στη διαδικασία δη- μιουργίας μίας πολυμεσικής εφαρμογής για κινητές συσκευές, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη αρχαιολογικών ανασκαφών. Παρουσιάζει τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την έρευνα, την ανάλυση, τον σχεδια- σμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της συγκεκριμένης εφαρμογής. Παρουσιάζονται και συγκρίνονται αντίστοιχες εφαρμογές, γίνεται αναφορά με αιτιολόγηση στο λογισμικό που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής και περιγράφονται οι κύριες μέθοδοι αξιολόγησης πριν γίνει χρήση μίας εξ αυτών. Παράλληλα αναλύεται σε μεγάλο βαθμό ο κώδικας που χρησιμο- ποιήθηκε τόσο για την εφαρμογή όσο και για τον εξυπηρετητή του συστή- ματος και παρουσιάζονται όλες οι βιβλιοθήκες που χρειάστηκαν.
Description
Keywords
Εφαρμογή, Κινητές συσκευές, Αρχαιολογική ανασκαφή
Citation