Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά - Οριζόντια δράση (ΕΠΕΑΕΚ)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009-07-07T08:17:08Z

Authors

Δέρβου, Κλωντίνη
Κορφιάτη, Μαρίνα
Τζεδάκη, Σάσα
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η Επιτροπή Υλοποίησης για τα περιοδι­κά ανέλαβε, στα πλαίσια της Οριζόντιας Δράσης, την υλοποίηση των προτάσεων της Έκθεσης της Ομάδας Εργασίας Πε­ριοδικών Ή Ορθολογική ανάπτυξη των συλλογών επιστημονικών περιοδικών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών", καθώς και την αναπροσαρμογή, εμπλουτισμό ή ε­πέκταση αυτών, όπου κατά περίσταση κρί­θηκε απαραίτητο. Κυριότερο μέλημα της Επιτροπής Υλο­ποίησης ήταν η δυναμική είσοδος των ελληνικών βιβλιοθηκών στο διεθνή χώρο της πληροφόρησης, με σκοπό να αποκο­μίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, με την ορθολογικότερη δυνατή εκμετάλ­λευση της σχετικής χρηματοδότησης. Οι ενέργειες που έγιναν και οι διαδικασίες που ακολούθησαν κατέδειξαν ότι κάτι τέ­τοιο είναι εφικτό. Πρώτο και καθοριστικό βήμα ήταν η δη­μιουργία της Κοινοπραξίας Ελληνικών Α­καδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Hellenic Aca­demic Libraries Link - HealLink). Στη συ­νέχεια, έγιναν διαπραγματεύσεις και υ­πογράφηκαν συμφωνίες με εκδοτικούς οίκους, για λογαριασμό της Κοινοπραξί­ας, οι οποίες οδήγησαν στη διάθεση ση­μαντικού όγκου επιστημονικής πληροφο­ρίας, διεθνούς κύρους, κυρίως σε ηλε­κτρονική μορφή, για την πολύπλευρη κά­λυψη των εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών αναγκών των χρηστών της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Εκ παραλλήλου, και με σκοπό τη θεμελίω­ση της συνεργασίας των βιβλιοθηκών, έ­γιναν ενέργειες, που αφορούσαν τη με­λέτη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών: 1. για την καταγραφή και συστηματική ανάλυση της ισχύουσας κατάστασης, σε ότι αφορά την ανάπτυξη των συλλο­γών επιστημονικών περιοδικών, τη σχέ­ση τους με τις πραγματικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας, και την ορθο­λογικότερη διαχείριση τους, καθώς και 2. για τη δημιουργία προϋποθέσεων για κοινή εκμετάλλευση αυτού του υλικού, από τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Η γρήγορη εξέλιξη του έργου και η τα­χεία απορρόφηση της χρηματοδότησης, καταδεικνύουν: • την άμεση αναγκαιότητα πρόσβασης στο επιστημονικό υλικό, που αποκτήθη­κε από τις συμφωνίες που υπογράφηκαν, καθώς και • την άμεση αναγκαιότητα της συνεργα­τικής πορείας των ελληνικών βιβλιοθη­κών, αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας της και της επέκτασης της σε άλλα πεδία. Τα ουσιαστικά οφέλη που αποκόμισαν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η επιστημονική κοινότητα που αυτές υ­πηρετούν, αλλά και αυτά που αναμένε­ται να προκύψουν, είναι μεγάλα. Σε αυ­τά δε, έρχεται να προστεθεί ακόμη ένα, εξίσου σημαντικό, το αναμφισβήτητο, πλέον, κύρος των ελληνικών ακαδημαϊ­κών βιβλιοθηκών, το οποίο προσέδωσε η δυναμική συνεργατική Παρουσία τους στο διεθνή χώρο.

Description

Keywords

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Ελλάδα, Κοινοπραξία, Συνεργασία, Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Citation