Προσωπικά δεδομένα απειλές και τεχνικές άμυνας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-25

Authors

Πριονά, Θεοδώρα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Προσωπικά δεδομένα απειλές και τεχνικές άμυνας» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση”. Η εργασία σχετίζεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το πώς οι διαρροές προσωπικών δεδομένων είτε εν αγνοία μας είτε με τη συγκατάθεσή μας διαμοιράζονται παντού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κακόβουλους χρήστες. Επίσης, αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα με την εφαρμογή μηχανισμών άμυνας καθώς και στην τεχνική της k-ανωνυμίας η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον χάρη στα ευεργετικά αποτελέσματα της όσον αφορά την απόκρυψη ταυτότητας ενός χρήστη. Τέλος, επισημαίνεται η σημασία της έκδοσης νέου δελτίου ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των πολιτών και να διευκολυνθούν οι καθημερινές τους συναλλαγές. Η παρούσα εργασία είναι διαρθρωμένη σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα προσωπικά δεδομένα και η ιδιωτικότητα των χρηστών στο διαδίκτυο. Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά τη βασική νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ικανοποίηση των αρχών της ιδιωτικότητας καθώς και τις απαιτήσεις ασφάλειας στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, στους κινδύνους του διαδικτύου και στον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο κάθε χρήστης να νιώθει ασφαλής για τα προσωπικά του δεδομένα. Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο, με την περιγραφή της k-ανωνυμίας, την περιγραφή και ανάλυση των αλγόριθμων samaratti και Incognito για την επίτευξή της k-ανωνυμίας καθώς και τις τεχνικές L-ποικιλότητα και t-εγγύτητα για την αποτροπή διαρροής δεδομένων των χαρακτηριστικών του ατόμου. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο αφορά την αναβάθμιση και ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών με τις νέες ταυτότητες και την αναγκαιότητα έκδοσής τους.

Description

Keywords

Προσωπικά δεδομένα, Ιδιωτικότητα, k-ανωνυμία, Νέες ταυτότητες

Citation