Υλοποίηση σε υλικό αλγορίθμου μετακβαντικής κρυπτογραφίας McEliece

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-07-09

Authors

Μιχάηλου, Ιωάννης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε και υλοποιήθηκε σε υλικό ο αλγόριθμος μετακβαντικής κρυπτογραφίας Classic McEliece. Η αρχιτεκτονική της προσέγγισης, βασίστηκε σε κρυπτοσύστημα κωδικοποιημένου δημόσιου κλειδιού και στην μέθοδο αποκωδικοποίησης του συνδρόμου. Η υλοποίηση εκτελέστηκε στο περιβάλλον Vivado ML Xilinx, η προσομοίωση στο εργαλείο GTKwave και η γλώσσα περιγραφής Verilog χρησιμοποιήθηκε για περιγραφή του συστήματος. Κεφάλαιο 1ο: Εισαγωγή στην κρυπτογραφία, γίνεται εισαγωγή στην θεωρία της κρυπτογραφία που είναι σε λειτουργεία σήμερα και στην συνέχεια παρουσιάζονται οι αλγόριθμοι μετακβαντικής κρυπτογραφίας και ο σκοπός τους. Τέλος παρουσιάζεται ο αλγόριθμος στον οποίο βασίζεται η εργασία. Κεφάλαιο 2ο: Εισαγωγή στην κρυπτογράφηση με χρήση κωδικών, δίνεται το θεωρητικό υπόβαθρο της κρυπτογραφίας με χρήση κωδικών και υλοποίηση κρίσιμων για τον αλγόριθμο μαθηματικών πράξεων στο πεδίο Galois. Κεφάλαιο 3ο: Μονάδες συστήματος, στο κεφάλαιο τρία παρουσιάζονται όλες οι μονάδες, θεωρία και αρχιτεκτονική, στις οποίες βασίζεται η λειτουργεία του συστήματος. Στις μονάδες αυτές βασίζονται οι κύριες μονάδες του συστήματος. Κεφάλαιο 4ο: Κύριες μονάδες συστήματος, στο κεφάλαιο τέσσερα παρουσιάζονται οι κύριες μονάδες του συστήματος, θεωρία και αρχιτεκτονική, γεννήτρια κλειδιών μονάδα κρυπτογράφησης και μονάδα αποκρυπτογράφησης. Κεφάλαιο 5ο: Υλοποίηση συστήματος, στο κεφάλαιο πέντε παρουσιάζονται λογικά διαγράμματα τα οποία επεξηγούν την υλοποίηση της κάθε μονάδας και υπομονάδας στο σύστημα μετακβαντικής κρυπτογραφίας. Κεφάλαιο 6ο: Αποτελέσματα προσομοίωσης και σχηματικά διαγράμματα, στο κεφάλαιο έξι παρουσιάζονται τα σχηματικά διαγράμματα που παράχθηκαν από το Vivado καθώς και τα αποτελέσματα προσομοίωσης από το εργαλείο GTKwave.

Description

Keywords

Κρυπτογραφία, Μετακβαντική Κρυπτογραφία, Κρυπτοσύστημα, McEliece

Citation