Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος βελτιστοποίησης διαδικασιών δρομολόγησης ηλεκτρονικών παραγγελιών

datacite.contributor.RelatedPersonΚακλαμάνης, Χρήστος
datacite.contributor.RelatedPersonΝικολετσέας, Σωτήρης
datacite.contributor.SupervisorΠαπαϊωάννου, Εύη
dc.contributor.authorΒλάσσης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.otherVlassis, Konstantinos
dc.date.accessioned2024-06-10T09:27:23Z
dc.date.available2024-06-10T09:27:23Z
dc.date.issued2024-06-07
dc.degreegraduateThesis
dc.description.abstractΗ εξέλιξη των αυτοματοποιημένων συστημάτων έχει φέρει πολλές βελτιώσεις σε διάφορους τομείς δραστηριοποίησης στις σύγχρονες κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζουμε το σχεδιασμό και πρωτότυπη πειραματική υλοποίηση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος βελτιστοποίησης διαδικασιών δρομολόγησης ηλεκτρονικών παραγγελιών. Το σύστημα ενσωματώνει τεχνολογίες ιστού και στοιχεία Διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of Things) για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας παραγγελιών, της ανάκτησης αντικειμένων και της επικοινωνίας με τους πελάτες. Ειδικότερα, βασική πρωτοτυπία του προτεινόμενου συστήματος, που ονομάσαμε E-shopaholic και ενσωματώσαμε στο παρασκήνιο ενδεικτικού ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι η χρήση μονάδας NodeMCU ESP8266 και σερβοκινητήρα για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιλογής (π.χ., από ράφια αποθήκης), προσκόμισης (π.χ., σε πάγκο) και συγκέντρωσης (π.χ., σε κιβώτιο) των προϊόντων ηλεκτρονικών παραγγελιών καθώς και η άμεση παραγωγή αναφορών που περιέχουν περιγραφή των προϊόντων που συλλέχθηκαν καθώς και λεπτομέρειες για την αυτοματοποιημένη διαδικασία συλλογής τους (π.χ., ημερομηνία και ώρα συλλογής, χρόνος προσκόμισης). Κατόπιν επισκόπησης υπαρχόντων μεθόδων συλλογής ηλεκτρονικών παραγγελιών, της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού παραπλήσιων αυτοματοποιημένων συστημάτων, των πεδίων εφαρμογής τους καθώς και αποτελεσμάτων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας τέτοιων συστημάτων, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζουμε τη δική μας πρόταση που με κατάλληλη προσαρμογή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην πράξη ως μέρος ενός ολοκληρωμένου αυτοματοποιημένου συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης, αναφέρουμε περιορισμούς και προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε και τους τρόπους διαχείρισής τους που υιοθετήσαμε και διατυπώνουμε τις προτάσεις μας για το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί πληρέστερη αυτοματοποίηση στο πρότυπο σύστημα για τη συγκέντρωση προϊόντων ηλεκτρονικών παραγγελιών που σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε. Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας συλλογής προϊόντων ηλεκτρονικών παραγγελιών μέσω συνδυασμού κατάλληλων σύγχρονων τεχνολογιών, λογισμικού αλλά και υλικού θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών, της ικανοποίησης των πελατών και της ανταγωνιστικότητας στην ψηφιακή αγορά δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για την αξιοποίηση του χρόνου και της προσπάθειας του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες που απαιτούν ικανότητες όπως πρωτοτυπία, διαίσθηση, φαντασία και δημιουργικότητα.
dc.description.translatedabstractThe evolution of automated systems has brought many improvements to various aspects of modern societies, including the field of e-commerce. In this thesis we present the design and prototype experimental implementation of an automated system for optimizing electronic order routing processes. The system integrates web technologies and Internet of Things (IoT) components to automate the process of order processing, item retrieval and customer communication. In particular, a key originality of the proposed system, which we named E-shopaholic and embedded in the background of an illustrative e-shop, is the use of an ESP8266 NodeMCU and servo drive to automate the process of selection (e.g., from warehouse shelves), retrieval (e.g, (e.g., on a counter) and picking (e.g., in a box) of e-order products and the immediate generation of reports containing a description of the products picked and details of the automated picking process (e.g., date and time of picking, time of picking). Following a review of existing methods of collecting electronic orders, the architecture and design of similar automated systems, their fields of application and the results of the evaluation of the effectiveness of such systems, in this paper we present our own proposal which, with appropriate adaptation, could be used in practice as part of an integrated automated e-commerce system. We also report limitations and challenges we faced and the ways of managing them that we adopted and make our suggestions on how fuller automation could be achieved in the model system for e-order product aggregation that we designed and implemented. The optimization of the e-order product collection process through a combination of appropriate modern technologies, software and hardware could contribute to the enhancement of process efficiency, customer satisfaction and competitiveness in the digital market by creating more favorable conditions for the utilization of the time and effort of the human resources involved for tasks that require skills such as originality, intuition, imagination and creativity.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27125
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United Statesen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/
dc.subjectΗλεκτρονικό εμπόριο
dc.subjectΑυτοματοποιημένα συστήματα
dc.subjectΣυγκέντρωση παραγγελιών
dc.subjectΔιαδίκτυο των Πραγμάτων
dc.subject.alternativeE-commerce
dc.subject.alternativeAutomated systems
dc.subject.alternativeNodeMCU ESP8266
dc.subject.alternativeOrder fetching
dc.subject.alternativeInternet of Things
dc.titleΜελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος βελτιστοποίησης διαδικασιών δρομολόγησης ηλεκτρονικών παραγγελιών
dc.title.alternativeDesign and development of an automated platform for optimized product-fetching for electronic orders

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ugrad-thesis-K.Vlassis-1041705.pdf
Size:
2.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: