Το ζήτημα της αυθεντικότητας στον τουρισμό. Τα κλισέ των ελληνικών τουριστικών εικόνων

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Ιωάννου, Ελένη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η αναζήτηση της αυθεντικότητας στον τουρισμό και η μελέτη της δημιουργίας των κλισέ στις τουριστικές εικόνες, εστιάζοντας στην Ελλάδα, μέσω θεωρητικού υπόβαθρου και έρευνας πεδίου. Στο πρώτο μέρος της παρούσας ερευνητικής εργασίας, περιγράφεται η διαδικασία μετάλλαξης του ταξιδιού στον τουρισμό. Διερευνάται η συμβολή της οπτικής αντίληψης και του τουριστικού βλέμματος στην «κατασκευή» του τουριστικού τοπίου. Ερευνώνται διαφορετικές τυπολογίες τουριστών, με έμφαση στο μαζικό τουρισμό, καθώς και ο τρόπος εμπλοκής του τελευταίου με τη βιομηχανία της απόδρασης. Επιχειρείται η αναζήτηση της αυθεντικότητας στον τουρισμό και αποσαφηνίζεται ο όρος κατασκευασμένη ή σκηνοθετημένη αυθεντικότητα, ενώ παράλληλα μελετάται η σύνδεσή της με την κοινωνιολογία της κατανάλωσης. Αναλύεται ο τρόπος δημιουργίας των εικόνων και των τουριστικών προϊόντων. Περιγράφεται η εξέλιξη της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αναλύονται οι όροι κοινοί τόποι, κοινότοποι, στερεότυπα και κλισέ, έννοιες που προκύπτουν από την παραγωγή και επαναλαμβανόμενη χρήση των τουριστικών εικόνων. Τέλος, επιτυγχάνεται μία σημειωτική ανάλυση των ελληνικών τουριστικών εικόνων, παρουσιάζονται τα κλισέ που αναπαριστούν και κατηγοριοποιούνται σε θεματικές ενότητες. Στο δεύτερο μέρος, διερευνώνται κλισέ της τουριστικής εικόνας της Ελλάδας και επιχειρείται η κατηγοριοποίησή τους μέσω της δημιουργίας ενός καταλόγου και η σημειωτική τους ανάλυση. Ως μελέτες περίπτωσης επιλέγονται τέσσερα κλισέ, ένα από κάθε θεματολογία που αναλύθηκε στο πρώτο μέρος της έρευνας. Η μελέτη του κάθε κλισέ επιτυγχάνεται μέσω επιλεγμένων τουριστικών εικόνων, κυρίως ξενοδοχείων, που το αναπαραστούν επιτυχώς και συνοδεύεται από μία εικόνα που αναλύει τα νοηματικά στοιχεία που περιλαμβάνει σε μορφή εγχειριδίου. Τα αποτελέσματα των μελετών περίπτωσης οδηγούν σε συμπεράσματα σχετικά τόσο με την κατανόηση των κλισέ των ελληνικών τουριστικών εικόνων όσο και με την αποκωδικοποίησή τους.

Description

Keywords

Τουρισμός, Αυθεντικότητα, Στερεότυπα

Citation