Επίδραση της ντοπαμινεργικής εκφύλισης στη φωσφορυλίωση του υποδοχέα NMDA στο ραβδωτό σώμα εγκεφάλου μυός

Thumbnail Image
Date
2008-08-28T08:25:37Z
Authors
Κουτσοκέρα, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα εργασία ο πρώτος στόχος είναι η μελέτη των πρωτεϊνικών επιπέδων της υπομονάδας NR2B του υποδοχέα NMDA. Σε προηγούμενη εργασία του εργαστηρίου μας παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων έκφρασης στο mRNA της υπομονάδας NR2B στο ραβδωτό σώμα των μυών weaver ηλικίας έξι μηνών. Η αύξηση του mRNA δεν ακολουθείται πάντα από αύξηση της πρωτεΐνης καθώς το mRNΑ μπορεί να καταστρέφεται προτού οδηγήσει στη δημιουργία νέων πρωτεϊνικών μορίων. Δεύτερος στόχος της εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της ντοπαμινεργικής εννεύρωσης στη φωσφορυλίωση της υπομονάδας NR2B του υποδοχέα NMDA. Επιλέχθηκε η μελέτη της φωσφορυλίωση της υπομονάδας NR2B του υποδοχέα NMDA στη σερίνη 1303 λόγω του ότι στη συγκεκριμένη θέση φωσφορυλιώνεται από την ασβεστιοεξαρτώμενη κινάση της καλμοδουλίνης (CaMKII). H CaMKII εμπλέκεται στο LTP και στο LTD και στο μοντέλο της 6-OHDA φαίνεται να επηρεάζεται από την ντοπαμινεργική ανεπάρκεια. Αλλαγές, συνεπώς, στα επίπεδα φωσφορυλίωσης στη σερίνη 1303 είναι πιθανό να απορρέουν από αλλαγές στα επίπεδα της CaMKII, οδηγώντας σε μεταβολή της συναπτικής πλαστικότητας του ραβδωτού σε ντοπαμινεργική ανεπάρκεια.
Description
Keywords
Εγκέφαλος, Φωσφορυλίωση
Citation