Διοικητικές διαδικασίες και χρήση πληροφοριακών συστημάτων στο δημόσιο τομέα : μελέτη περίπτωσης και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-17

Authors

Τζαχρήστα, Χριστίνα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, προσφέροντας σημαντικό έργο για δεκαετίες σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Η εν λόγω έρευνας είχε σκοπό να αξιολογήσει το πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών μετρώντας το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων του νοσοκομείου που χρησιμοποιούν το αντίστοιχο σύστημα. Για τις ανάγκες της μελέτης αυτής διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα. Η χρήση ερωτηματολογίου συνέβαλε στη συλλογή των δεδομένων δημιουργώντας μεταβλητές βασιζόμενες στις μεθόδους αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων των Del & Mc και TAM. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τους ελέγχους των Mann Whitney, Kruskal Wallis, Pearson και Μultiple Regression σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Τα αποτελέσματα της έρευνας υπέδειξαν μικρό βαθμό ικανοποίησης σε όλες τις συνιστώσες που συντελούν στην αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου. Το μορφωτικό επίπεδο διαπιστώθηκε ότι αποτελεί παράγοντας διαφοροποίησης για την ποιότητα της υπηρεσίας, της πληροφορίας και του συστήματος. Το ίδιο διαπιστώθηκε και για τα έτη προϋπηρεσίας καθώς διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις μεταβλητές του πληροφοριακού συστήματος. Τέλος, οι παράγοντες που φαίνεται να επιδρούν στην συνολική ικανοποίηση του συστήματος του νοσοκομείου είναι η ποιότητα της πληροφορίας και η αντιληπτή χρησιμότητα.

Description

Keywords

Πληροφοριακά συστήματα, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, Εργαζόμενοι

Citation